Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
14/08/2018(42475/14.08.2018) Αποστολή Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Δήμο Ραφήνας- Πικερμίου
13/08/2018(Εγκύκλιος 27/13.08.2018) Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων.
13/08/2018(41568/08.08.2018) Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας - Η΄ κατανομή έτους 2018.
10/08/2018(42042/10.08.2018) Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων εφαρμογής των διατάξεων 203-207 του ν. 4555/2018 (Α΄133)
09/08/2018(41568/8-8-2018) Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους
09/08/2018(41669/9-8-2018) Διαδικασία μετάταξης πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από Καταστήματα Κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας Δήμων
06/08/2018(40738/3-8-2018) Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους ΟΤΑ β΄ βαθμού με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει
06/08/2018(40778/3-8-2018) Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης κατ’εφαρμογή του άρθρου 50 του ν.4412/2016
31/07/2018(39405/30-7-2018) Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με ποσό 696.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του
25/07/2018(38376/24-7-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
1