Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
π. ΓΓ Μεταν. Πολιτικής
 
Από
 
Έως
 
Αριθμός Αριθμός ΦΕΚ
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΑριθμός ΦΕΚΘΕΜΑ
04/06/201524990/366Β 1092Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016
10/11/201458211Β 3119Ορισμός των κριτηρίων ένταξης που απαιτούνται κατά την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης
03/06/201430651Β 1453Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και του τύπου, της διαδικασίας και των ειδικότερων προϋποθέσεων χορήγησής της
16/12/201366881/13B3300Τροποποίηση και συμπλήρωση της 12311/08/3.6.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παρ.3 άρθ.14 ν. 3386/2005 και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως ισχύει.
13/09/201343574B 2360Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα ( 80%) τοις εκατό
23/08/201340761B 2179Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3386/2005 των εκπαιδευτικών της Σχολής Αγ. Αικατερίνη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα (ST.CATHERINE’S BRITISH EMBASSY SCHOOL)
23/05/201324021B 1505Συμπλήρωση της αριθμ.οικ.21879/2011 (ΦΕΚ 1914 Β’) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 907/2011
20/05/201323195Β 1279Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 933/16.01.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί «Καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 όπως ισχύει»
08/10/201230037/12Β΄2810/17-10-2012Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής
στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών,
επαγγελματιών αθλητών και αθλητών με αμοιβή, οι οποίοι υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας/σύμβαση εργασίας με «Α.Α.Ε»
(ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) και «Τ.Α.Α.»
(ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ)
07/10/2011262702518/Β΄/07.11.2011Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμων εκπροσώπων, διευθυντών, στελεχών και λοιπών εργαζομένων σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών, που έχουν κυρωθεί με νόμο
1 2 3 4 5 6 7   Επόμενη