Σάββατο 23 Αυγούστου 2014
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Αριθμός ΦΕΚ
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΑριθμός ΦΕΚΘΕΜΑ
04/06/201430825B 1528Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014
03/06/201430651Β 1453Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και του τύπου, της διαδικασίας και των ειδικότερων προϋποθέσεων χορήγησής της
16/12/201366881/13B3300Τροποποίηση και συμπλήρωση της 12311/08/3.6.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παρ.3 άρθ.14 ν. 3386/2005 και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως ισχύει.
13/09/201343574B 2360Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα ( 80%) τοις εκατό
23/08/201340761B 2179Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3386/2005 των εκπαιδευτικών της Σχολής Αγ. Αικατερίνη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα (ST.CATHERINE’S BRITISH EMBASSY SCHOOL)
23/05/201324021B 1505Συμπλήρωση της αριθμ.οικ.21879/2011 (ΦΕΚ 1914 Β’) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 907/2011
20/05/201323195Β 1279Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 933/16.01.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί «Καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 όπως ισχύει»
08/10/201230037/12Β΄2810/17-10-2012Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής
στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών,
επαγγελματιών αθλητών και αθλητών με αμοιβή, οι οποίοι υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας/σύμβαση εργασίας με «Α.Α.Ε»
(ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) και «Τ.Α.Α.»
(ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ)
05/03/20127926Β' 758/14-03-2012Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών.
07/10/2011262702518/Β΄/07.11.2011Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμων εκπροσώπων, διευθυντών, στελεχών και λοιπών εργαζομένων σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών, που έχουν κυρωθεί με νόμο
1 2 3 4 5 6 7   Επόμενη