Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - APPLICATION FORMS

Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας
που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα
Οδηγίες για τη Συμπλήρωση των Αιτήσεων-Τροποποιήσεις Έκδοση 15-4-2010
210 Δήλωση Αλλαγής Στοιχείων-Αλλαγή Διεύθυνσης Κατοικίας
411 Συμπληρωματική Δήλωση Αλλαγής Διεύθυνσης Κατοικίας
110 Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής
        Application for residence permit issue
120 Αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής 
        Application for residence permit renewal
130 Αίτηση έγκρισης εργασίας
        Application for work approval
140 Αίτηση ειδικής βεβαίωσης άδειας διαμονής
        Application for special certificate of legal residence
150 Αίτηση επανέκδοσης άδειας διαμονής
        Application for residence permit re- issue
160 Αίτηση θεώρησης εισόδου
        Granting visa approval
 161 Συμπληρωματικό έντυπο θεώρησης εισόδου
         Complementary document for visa
211 Δήλωση αλλαγής στοιχείων Αλλαγή προσωπικής κατάστασης
        Declaration of data modification Change of personal status
212 Δήλωση αλλαγής στοιχείων Αλλαγή εργοδότη - είδους απασχόλησης
        Declaration of data modification Change of employer - Type of employment
213 Δήλωση αλλαγής στοιχείων Αλλαγή στοιχείων ταυτοπροσωπίας
        Declaration of data modification Change of identification data
220 Δήλωση αλλαγής στοιχείων Απώλεια ταξιδιωτικού εγγράφου ή και άδειας διαμονής
        Declaration of data modification Loss of travel document and/or residence permit
230 Δήλωση αλλαγής στοιχείων Αντικατάσταση ή έκδοση νέου ταξιδιωτικού εγγράφου
        Declaration of data modification Replacement or issue of new travel document
240 Δήλωση αλλαγής στοιχείων Καταγγελία σύμβασης εργασίας
        Declaration of data modification Denunciation of a work contract
310 Γενική αίτηση
        General application
 320 Αίτηση ενημέρωσης
         Application for information
330 Αίτηση επανεξέτασης
        Application for re-examination
340 Αίτηση επίσπευσης
        Application for precipitation
350 Αίτηση θεραπείας
        Application for appeal 
360 Αίτηση παραίτησης
        Application for renunciation
 410 Συμπληρωματική αίτηση
         Complementary application
510 Υποβολή στατιστικών στοιχείων
        Submission of complementary details