Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση 1.1/13 (Έργα 1.1.δ/13, 1.1.ε/13 και 1.3.στ/13) στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών

Το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής / Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας & Μεταναστευτικής Πολιτικής / Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής / Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης, ως Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα προκηρύσσει στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2013 και της Δράσης 1.1/13 τα Έργα: 1.1.δ/13, 1.1.ε/13 και 1.1.στ/13.

Τα έργα αποσκοπούν στην ενίσχυση των πολιτικών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στη βελτίωση της πρόσβασής τους σε δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες.

Προτάσεις για τα ανωτέρω έργα μπορούν να υποβάλουν όλοι οι εν δυνάμει εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς, όπως: μη κερδοσκοπικοί φορείς, διεθνείς οργανώσεις, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί κατάρτισης, κοινωνικοί εταίροι, υπηρεσίες και φορείς της ελληνικής διοίκησης (π.χ. Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού), λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κοινοπραξίες και ενώσεις (εφεξής αναφερόμενες και ως «συνεργασίες»).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 17/03/2015.
Για περισσότερες πληροφορίες (θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ταμείου, Αναλυτική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Τεχνικό Δελτίο Δράσης/Έργου κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (http://ete.ypes.gr)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το έργο 1.3.γ/13: «Συγγραφή βιβλίου και δημιουργία εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο την προετοιμασία των πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) που αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση» του Ετησίου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 11987/06/02/2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το έργο 1.3.γ/13: «Συγγραφή βιβλίου και δημιουργία εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο την προετοιμασία των πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) που αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση», μέχρι τη Δευτέρα 16/02/2015, ώρα 14:30, καθώς λόγω τεχνικού λάθους, στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που δημοσιοποιήθηκε στις 15/01/2015 (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 06/02/2015) δεν αποτυπώνονται όλες οι προδιαγραφές του έργου όπως συντάχθηκαν από την Υπηρεσία. Η νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έργο 1.3.γ/13, βρίσκεται στην Ενότητα «Προσκλήσεις», Ετήσιο Πρόγραμμα 2013 της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης http://ete.ypes.gr


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσίευση Πρόσκλησης και Επαναπροκήρυξης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών

Το Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής / Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής / Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολτικής / Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης, ως Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα προκηρύσσει το έργο 1.3.γ/13 και επαναπροκηρύσσει το έργο 1.1.α/13 στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2013.
Τα έργα αποσκοπούν στην ενίσχυση των πολιτικών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στη βελτίωση της πρόσβασής τους σε δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες.

Προτάσεις για τα ανωτέρω έργα μπορούν να υποβάλουν όλοι οι εν δυνάμει εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς, όπως: μη κερδοσκοπικοί φορείς, διεθνείς οργανώσεις, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί κατάρτισης, κοινωνικοί εταίροι, υπηρεσίες και φορείς της ελληνικής διοίκησης (π.χ. Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού), λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κοινοπραξίες και ενώσεις (εφεξής αναφερόμενες και ως «συνεργασίες»).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 06/02/2015.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδικτυακό τόπο του Ταμείου,
http://ete.ypes.gr/.


Υποβολή φωτοαντίγραφων αντί πρωτότυπων εγγράφων
ή επικυρωμένων αντιγράφων τους


Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α/26.03.2014) με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/ τ. Α’ / 09.03.1999), στο φάκελο δικαιολογητικών γίνονται αποδεκτά:

Α) ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή ακριβών αντιγράφων τους που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες των ακόλουθων φορέων:
i) του Δημοσίου,
ii) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),
iii) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
iv) των Δικαστηρίων όλων των βαθμών,
v) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,
vi) των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/τ. Α/27.12.2005) καθώς και
vii) των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.,
 
Β) ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς,
 
Γ) ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,

Δ) ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας θα προβεί στον έλεγχο της ακρίβειας των υποβληθέντων εγγράφων, κατά τα σχετικώς οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α/26.03.2014).

 
Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης 
 
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 43449/01.09.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το Ετήσιο Πρόγραμμα 2013 και ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 15/09/2014, ώρα 14:30, αντί της 05/09/2014.
Πέραν της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών τυπικής πληρότητας που προβλέπονται στις παραγράφους (α) & (β) της ενότητας (Α) για τους ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθμού και τα ΝΠΔΔ, (θ) & (ια) της ενότητας (Β) για τα ΝΠΙΔ, (β) & (ε) της ενότητας (Γ) για τους Διεθνείς Διακυβερνητικούς Οργανισμούς, δύναται αυτά να υποβληθούν ξεχωριστά, μέχρι την ημερομηνία εξέτασης-αξιολόγησης των προτάσεων από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης της. Για την πιστοποίηση της αδυναμίας προσκόμισης τους θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι εξ αντικειμένου λόγοι αδυναμίας προσκόμισης τους. 
 

Δημοσίευση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων
του Ετησίου Προγράμματος 2013
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης / Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης ως Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα προκηρύσσει δράσεις στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2013.
Οι δράσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση των πολιτικών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στη βελτίωση της πρόσβασής τους σε δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες.
Προτάσεις για τις προκηρυσσόμενες δράσεις μπορούν να υποβάλουν όλοι οι εν δυνάμει εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς: οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, διεθνείς οργανώσεις, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί κατάρτισης, κοινωνικοί εταίροι, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και κοινοπραξίες και ενώσεις (εφεξής αναφερόμενες και ως «συνεργασίες»).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 05/09/2014
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδικτυακό τόπο του Ταμείου, http://ete.ypes.gr/.