Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
 
  Ημερομηνία        Agenda / Προγράμματα / Εγχειρίδια – Handbooks / Υπουργικές Διασκέψεις / Διάφορα Τίτλος
 7/6/2016  Agenda COM (2016) 377 (final): Σχέδιο δράσης για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών - Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών
19/4/2013  Υπουργικές Διασκέψεις  Istanbul: Υπουργική διακήρυξη για τη Συνεργασία για τη Μετανάστευση στους Δρόμους του Μεταξιού (5η Υπουργική Διάσκεψη για τη Διαδικασία της Βουδαπέστης) (Μόνο αγγλική έκδοση, πατήστε εδώ )
 20/7/2011  Agenda COM (2011) 455: Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών
1/4/2010 Εγχειρίδια - Handbooks Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες, 3η έκδοση
15-16/04/2010 Υπουργικές Διασκέψεις Zaragoza : Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών σχετικά με την ένταξη ως μοχλό ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μόνο αγγλική έκδοση, πατήστε εδώ
10/6/2009 Προγράμματα COM (2009) 262 final : Πρόγραμμα Στοκχόλμης: Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες
03-04/11/2008 Υπουργικές Διασκέψεις Vichy : Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών σχετικά με τις πολιτικές ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 24/9/2008 Διάφορα  Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες
1/5/2007 Εγχειρίδια - Handbooks Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες, 2η έκδοση
10-11/05/2007 Υπουργικές Διασκέψεις Potsdam :Ανακοινωθέν Τύπου
1/9/2005 Agenda COM (2005) 389: Κοινό Πρόγραμμα για την Ένταξη – Πλαίσιο σχετικά με την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ε.Ε.
1/6/2005   Διάφορα COM(2005) 229 final : Συνθήκη της Λισαβόνας: Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών – «Η στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση»
 3/3/2005 Προγράμματα  2005/C 53/01: Πρόγραμμα Χάγης: «Ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ε.Ε.»
1/11/2004 Εγχειρίδια - Handbooks  Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες
19/11/2004  Υπουργικές Διασκέψεις  Groningen: Ανακοινωθέν Τύπου 
15-16/10/1999  Προγράμματα  Πρόγραμμα Τάμπερε: Συμπεράσματα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε