Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
 1. Αλλοδαποί που έχουν στη διάθεσή τους βεβαιώσεις, δελτία ή άλλου τύπου έγγραφα προσωρινής διαμονής μπορούν να καταθέσουν αίτηση για την απόκτηση ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (λόγω γέννησης ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο);
   
  Όχι, προϋπόθεση για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος κτήσης ιθαγένειας είναι η κατοχή από τον ενδιαφερόμενο οριστικού τίτλου διαμονής. Βεβαιώσεις (λ.χ. «μπλε βεβαίωση»), δελτία (λ.χ. αιτήσαντος ασύλου) ή άλλου τύπου έγγραφα προσωρινής διαμονής δεν δίνουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος ιθαγένειας.
   
 2. Αλλοδαποί που έχουν ήδη ενηλικιωθεί στις 24/03/2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας;
   
  Ναι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, εφόσον δηλαδή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και οι γονείς τους έχουν 5 έτη νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα ή έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει 6 έτη φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα. Στο πρόσωπό τους πρέπει να συντρέχει και η προϋπόθεση περί νομιμότητας της διαμονής τους.
   
 3. Ποιός εκδίδει τις βεβαιώσεις 6ετούς φοίτησης για την κτήση της ιθαγένειας λόγω φοίτησης; 
   
  Η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τους τίτλους σπουδών που διαθέτει. Στοιχεία επικοινωνίας με τις εν λόγω υπηρεσίες ανευρίσκονται στην ιστοσελίδα τόσο του Υπουργείου Παιδείας (www.ypepth.gr) όσο και του ΥΠΕΣΑΗΔ (www.ypes.gr). 
   
 4. Ποιός εκδίδει τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας;
   
  Οι οικείοι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (βλ. άρθρο 279, ν.3463/2006).
   
 5. Ποιός εκδίδει τις βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής των ενδιαφερόμενων;
   
  Οι υπηρεσίες που έχουν εκδόσει τον τίτλο νόμιμης διαμονής για το χρονικό διάστημα που είναι κατά περίπτωση κρίσιμο. Υπηρεσίες που εκδίδουν τίτλους διαμονής είναι οι Περιφέρειες και η Ελληνική Αστυνομία, ενώ στο παρελθόν άδειες παραμονής είχε εκδώσει και ο ΟΑΕΔ.
   
 6. Που ανευρίσκονται οι φόρμες εντύπων υποβολής αιτημάτων την ιθαγένειας;
   
  Οι αιτήσεις για την ιθαγένεια βάσει του άρθρου 1Α, καθώς και το έντυπο της αίτησης πολιτογράφησης, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΑΗΔ (www.ypes.gr), στη διαδρομή :"Γεν. Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής" → "Διεύθυνση Ιθαγένειας" → "Έντυπα Αιτήσεων".
   
 7. Είμαστε μετανάστες με νόμιμη διαμονή. Το παιδί μας είναι ανήλικο και γεννήθηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να πάρει την ελληνική ιθαγένεια;
   

  Ναι, εφόσον κατά τη γέννηση του παιδιού σας έχετε ήδη συνεχή νόμιμη διαμονή για πέντε έτη ή όταν συμπληρώσετε και οι δύο την απαιτούμενη πενταετία συνεχούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.  


  1. Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουμε;
    
   (1)  Αίτηση και δήλωση εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου της μόνιμης κατοικίας των γονέων.
   (2)  Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στην Ελλάδα.
   (3)  Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου γονέων (εφόσον τέτοιος υφίσταται).
   (4)  Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ και των δύο γονέων.
   (5)  Βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής και των δύο γονέων, που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. των Περιφερειών ή της Ελληνικής Αστυνομίας) από τις οποίες να προκύπτει η συνεχής νόμιμη διαμονή των γονέων για τουλάχιστον πέντε έτη.
   (6)  Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα και των δύο γονέων. 
                   Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 εδ.3 του Ν. 3386/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν.3536/2007 (αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην πατρίδα του ενδιαφερομένου, οι οποίες επιβεβαιώνονται από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών).
   (7)  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας σας από τον Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου πρόκειται να γίνει η εγγραφή.
                     Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων κατοικεί μόνιμα σε άλλο Δήμο της Χώρας, η κοινή αίτηση συνοδεύεται και από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που εκδίδει ο οικείος Δήμος.
   (8)  Αποδεικτικό είσπραξης ποσού 100 ευρώ από την αρμόδια υπηρεσία (ταμειακή) του οικείου Δήμου.
    
  2. Που καταθέτουμε τα δικαιολογητικά ;
    
   Οι γονείς καταθέτουν την αίτηση-δήλωση και τα δικαιολογητικά στο δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας.
    
  3. Καταθέσαμε όλα τα δικαιολογητικά. Σε πόσο χρόνο το παιδί μας θα πάρει την ελληνική ιθαγένεια ;
    
   Σύμφωνα με το νόμο η διαδικασία εγγραφής του παιδιού στο δημοτολόγιο του Δήμου σας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες από την υποβολή της αίτησης και δήλωσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να σας ενημερώσουν για τους λόγους τυχόν καθυστερήσεων.
    
  4. Από πότε θα πάρει το παιδί μας την ελληνική ιθαγένεια ;
    
   Εάν κατά τη γέννηση του παιδιού και οι δύο γονείς έχετε συμπληρώσει 5 χρόνια νόμιμης διαμονής και υποβάλλετε μέσα σε προθεσμία τριών ετών από τη γέννηση την αίτηση και δήλωσή σας τότε το παιδί αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από την ημέρα της γέννησής του. Σε κάθε άλλη περίπτωση το παιδί αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από την υποβολή της αίτησης και δήλωσής σας.
    
  5. Αρκούν απλές φωτοτυπίες των δικαιολογητικών ;
    
   Όχι. Τα έγγραφα που προσκομίζετε πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα. Ως προς την επικύρωση της άδειας διαμονής αυτή μπορεί να γίνει με την προσκόμιση απλής φωτοτυπίας στο Δήμο. Ως προς τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα. Ειδικότερα:
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.
   Η επικύρωση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
   Ειδικά ως προς τα διαβατήρια σημειώνεται ότι πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα, ενώ οι υπηρεσίες μπορούν να κρατούν ακριβή αντίγραφα των αλλοδαπών διαβατηρίων, από τα πρωτότυπα που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος, προς υπηρεσιακή χρήση μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών. 
    
  6. Ποιος εκδίδει τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας;
    
   Ο Δήμος του τόπου κατοικίας σας. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων κατοικεί μόνιμα σε άλλο Δήμο της χώρας, η κοινή αίτηση συνοδεύεται και από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που εκδίδει ο Δήμος αυτός.
    
  7. Ποιος εκδίδει τις βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής των γονέων;
    
   Εάν η άδεια διαμονής σας εκδίδεται από την Περιφέρεια απευθύνεστε στο γραφείο αλλοδαπών του Δήμου στον οποίο διαμένετε και υποβάλλετε σχετική αίτηση. Εάν εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία απευθύνεστε στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Για τη βεβαίωση της νόμιμης διαμονής σας που ανατρέχει σε χρόνο πριν το 2001 απευθύνεστε στις υπηρεσίες που σας χορηγούσαν στο παρελθόν άδεια διαμονής.
   Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση που υφίσταται δυσκολία απόκτησης των βεβαιώσεων χρόνου νόμιμης διαμονής οι νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων που αφορούν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω επιτυχούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.
    
  8. Που μπορώ να βρω τις φόρμες εντύπων υποβολής αιτημάτων ιθαγένειας;
    
   Στους Δήμους, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΑΗΔ (www.ypes.gr), στη διαδρομή: "Γεν. Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής " → "Διεύθυνση Ιθαγένειας" → "Έντυπα Αιτήσεων".
    
  9. Εάν έχω στη διάθεσή μου βεβαιώσεις, δελτίο ή άλλου τύπου έγγραφο προσωρινής διαμονής μπορώ να καταθέσω αίτηση για την απόκτηση ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (λόγω γέννησης ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο);
    
   Όχι, προϋπόθεση για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος κτήσης ιθαγένειας είναι η κατοχή από τους γονείς οριστικού τίτλου διαμονής. Βεβαιώσεις (π.χ. «μπλε βεβαίωση»), δελτία (π.χ. αιτήσαντος ασύλου) ή άλλου τύπου έγγραφα προσωρινής διαμονής δεν δίνουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος ιθαγένειας.
    
 8. Είμαστε μετανάστες με νόμιμη διαμονή. Το ανήλικο παιδί μας έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και μόνο ο ένας από εμάς έχει ήδη συνεχή νόμιμη διαμονή για 5 έτη. Μπορεί να πάρει την ελληνική ιθαγένεια ή πρέπει να περιμένουμε να συμπληρώσει και ο άλλος από εμάς την απαιτούμενη 5ετία;
   

  Ναι μπορεί,εφόσον ο ένας τουλάχιστον γονέας είχε συμπληρώσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στις 24/03/2010.
  Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο πλαίσιο των μεταβατικών ρυθμίσεων του νόμου και αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί πριν τις 24/03/2010.
   

  1. Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουμε ;
    
   (1)  Αίτηση και δήλωση εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου της μόνιμης κατοικίας των γονέων.
   (2)  Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στην Ελλάδα.
   (3)  Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου γονέων (εφόσον τέτοιος υφίσταται).
   (4)  Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ και των δύο γονέων.
   (5)  Βεβαίωση χρόνου νόμιμης διαμονής του ενός γονέα, που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. των Περιφερειών ή της Ελληνικής Αστυνομίας), από την οποία να προκύπτει ότι ο γονέας αυτός είχε συμπληρώσει στις 24/03/2010 5χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.
   (6)  Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα και των δύο γονέων. 
                   Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 εδ.3 του Ν. 3386/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν.3536/2007 (αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην πατρίδα του ενδιαφερομένου, οι οποίες επιβεβαιώνονται από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών).
   (7)  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του γονέα που έχει 5χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα από τον Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου πρόκειται να γίνει η εγγραφή.
   (8)  Αποδεικτικό είσπραξης ποσού 100 ευρώ από την αρμόδια υπηρεσία (ταμειακή) του οικείου Δήμου.
    
  2. Που καταθέτουμε τα δικαιολογητικά ;
    
   Οι γονείς καταθέτουν την αίτηση-δήλωση και τα δικαιολογητικά στο δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας.
    
  3. Καταθέσαμε όλα τα δικαιολογητικά. Σε πόσο χρόνο το παιδί μας θα πάρει την ελληνική ιθαγένεια ;
    
   Σύμφωνα με το νόμο η διαδικασία εγγραφής του παιδιού στο δημοτολόγιο του Δήμου σας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες από την υποβολή της αίτησης και δήλωσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να σας ενημερώσουν για τους λόγους τυχόν καθυστερήσεων.
    
  4. Καταθέσαμε όλα τα δικαιολογητικά. Από πότε θα πάρει το παιδί μας την ελληνική ιθαγένεια ;
    
   Το παιδί αποκτά είτε από τη γέννησή του εφόσον και οι δύο γονείς υποβάλλετε τη σχετική αίτηση-δήλωση εντός τριών ετών από τη γέννηση αυτού, είτε από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης-δήλωσης εφόσον και οι δυο γονείς υποβάλλετε τη σχετική αίτηση-δήλωση πέραν της τριετίας από τη γέννηση του τέκνου σας.
    
  5. Αρκούν απλές φωτοτυπίες των δικαιολογητικών ;
    
   Όχι. Τα έγγραφα που προσκομίζετε πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα. Ως προς την επικύρωση της άδειας διαμονής αυτή μπορεί να γίνει με την προσκόμιση απλής φωτοτυπίας στο Δήμο. Ως προς τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα. Ειδικότερα:
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.
   Η επικύρωση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
   Ειδικά ως προς τα διαβατήρια σημειώνεται ότι πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα, ενώ οι υπηρεσίες μπορούν να κρατούν ακριβή αντίγραφα των αλλοδαπών διαβατηρίων, από τα πρωτότυπα που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος, προς υπηρεσιακή χρήση μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών. 
    
  6. Ποιος εκδίδει τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του γονέα που έχει 5 χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής ;
    
   Ο Δήμος του τόπου κατοικίας του.
    
  7. Ποιος εκδίδει τις βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής του γονέα που έχει 5 χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής ;
    
   Εάν η άδεια διαμονής σας εκδίδεται από την Περιφέρεια απευθύνεστε στο γραφείο αλλοδαπών του Δήμου στον οποίο διαμένετε και υποβάλλετε σχετική αίτηση. Εάν εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία απευθύνεστε στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
   Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση που υφίσταται δυσκολία απόκτησης των βεβαιώσεων χρόνου νόμιμης διαμονής οι νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων που αφορούν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω επιτυχούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.
    
  8. Που μπορώ να βρω τις φόρμες εντύπων υποβολής αιτημάτων ιθαγένειας ;
    
   Στους Δήμους, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΑΗΔ (www.ypes.gr), στη διαδρομή: "Γεν. Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής " → "Διεύθυνση Ιθαγένειας" → "Έντυπα Αιτήσεων". 
    
  9. Εάν έχω στη διάθεσή μου βεβαιώσεις, δελτίο ή άλλου τύπου έγγραφο προσωρινής διαμονής μπορώ να καταθέσω αίτηση για την απόκτηση ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (λόγω γέννησης ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο) ;
    
   Όχι, προϋπόθεση για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος κτήσης ιθαγένειας είναι η κατοχή από τους γονείς οριστικού τίτλου διαμονής. Βεβαιώσεις (π.χ. «μπλε βεβαίωση»), δελτία (π.χ. αιτήσαντος ασύλου) ή άλλου τύπου έγγραφα προσωρινής διαμονής δεν δίνουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος ιθαγένειας.
    
 9. Είμαστε μετανάστες με νόμιμη διαμονή. Το παιδί μας είναι ανήλικο και πηγαίνει σε ελληνικό σχολείο. Μπορεί να πάρει την ελληνική ιθαγένεια;
   

  Ναι, εφόσον το παιδί έχει φοιτήσει με επιτυχία σε 6 τάξεις του ελληνικού σχολείου.  


  1. Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουμε;
    
   (1)  Αίτηση και δήλωση εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου της μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων γονέων.
   (2)  Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από τη χώρα προέλευσης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην Ελλάδα. Εάν δεν υπάρχουν τα παραπάνω αρκεί άλλο ισοδύναμο έγγραφο από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσης ή πράξη αναγνώρισης ως πολιτικού πρόσφυγα ή υπαγωγής σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή δελτίο ανιθαγενούς.
   (3)  Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου γονέων (εφόσον τέτοιος υφίσταται).
   (4) Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ και των δύο γονέων.
   (5)  Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα και των δύο γονέων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 εδ.3 του Ν. 3386/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 3536/2007 (αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην πατρίδα του ενδιαφερομένου, οι οποίες επιβεβαιώνονται από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών).
   (6)  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας σας από τον Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου πρόκειται να γίνει η εγγραφή. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων κατοικεί μόνιμα σε άλλο Δήμο της Χώρας, η κοινή αίτηση συνοδεύεται και από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που εκδίδει ο οικείος Δήμος.
   (7)  Βεβαίωση από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επιτυχή φοίτηση σε 6 τουλάχιστον τάξεις του ελληνικού σχολείου.
   (8)  Αποδεικτικό είσπραξης ποσού 100 ευρώ από την αρμόδια υπηρεσία (ταμειακή) του οικείου Δήμου.
    
  2. Που καταθέτουμε τα δικαιολογητικά;
    
   Οι γονείς καταθέτουν την αίτηση-δήλωση και τα δικαιολογητικά στο δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας.
    
  3. Καταθέσαμε όλα τα δικαιολογητικά. Σε πόσο χρόνο το παιδί μας θα πάρει την ελληνική ιθαγένεια;
    
   Σύμφωνα με το νόμο η διαδικασία εγγραφής του παιδιού στο δημοτολόγιο του Δήμου σας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες από την υποβολή της αίτησης και δήλωσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να σας ενημερώσουν για τους λόγους τυχόν καθυστερήσεων.
    
  4. Καταθέσαμε όλα τα δικαιολογητικά. Από πότε θα πάρει το παιδί μας την ελληνική ιθαγένεια;
    
   Το παιδί αποκτά την ελληνική ιθαγένεια είτε από την ημεροχρονολογία συμπλήρωσης του εξαετούς χρόνου φοίτησης εφόσον οι γονείς υποβάλετε τη σχετική αίτηση-δήλωση εντός τριών ετών από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού και πριν την ενηλικίωση του τέκνου είτε από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης-δήλωσης εφόσον οι γονείς υποβάλετε τη σχετική αίτηση-δήλωση πέραν των τριών ετών από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, αλλά πριν την ενηλικίωση του τέκνου.
    
  5. Αρκούν απλές φωτοτυπίες των δικαιολογητικών;
    
   Όχι. Τα έγγραφα που προσκομίζετε πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα.
   Ως προς την επικύρωση της άδειας διαμονής αυτή μπορεί να γίνει με την προσκόμιση απλής φωτοτυπίας στο Δήμο.
   Ως προς τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα. Ειδικότερα:
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή.
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.
   Η επικύρωση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
   Ειδικά ως προς τα διαβατήρια σημειώνεται ότι πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα, ενώ οι υπηρεσίες μπορούν να κρατούν ακριβή αντίγραφα των αλλοδαπών διαβατηρίων, από τα πρωτότυπα που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος, προς υπηρεσιακή χρήση μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών. 
    
  6. Ποιος εκδίδει τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας;
    
   Ο Δήμος του τόπου κατοικίας σας. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων κατοικεί μόνιμα σε άλλο Δήμο της χώρας, η κοινή αίτηση συνοδεύεται και από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που εκδίδει ο Δήμος αυτός.
    
  7. Ποιος εκδίδει τις βεβαιώσεις επιτυχούς φοίτησης σε 6 τάξεις του ελληνικού σχολείου για την κτήση της ιθαγένειας λόγω φοίτησης;
    
   Η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τους τίτλους σπουδών που διαθέτει. Στοιχεία επικοινωνίας με τις εν λόγω υπηρεσίες ανευρίσκονται στην ιστοσελίδα τόσο του Υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr) όσο και του ΥΠΕΣΑΗΔ (www.ypes.gr).
    
  8. Που μπορώ να βρω τις φόρμες εντύπων υποβολής αιτημάτων ιθαγένειας;
    
   Στους Δήμους, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΑΗΔ (www.ypes.gr), στη διαδρομή: "Γεν. Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής " → "Διεύθυνση Ιθαγένειας" → "Έντυπα Αιτήσεων".
    
  9. Εάν έχω στη διάθεσή μου βεβαιώσεις, δελτίο ή άλλου τύπου έγγραφο προσωρινής διαμονής μπορώ να καταθέσω αίτηση για την απόκτηση ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (λόγω γέννησης ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο);
    
   Όχι, προϋπόθεση για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος κτήσης ιθαγένειας είναι η κατοχή από τους γονείς οριστικού τίτλου διαμονής. Βεβαιώσεις (π.χ. «μπλε βεβαίωση»), δελτία (π.χ. αιτήσαντος ασύλου) ή άλλου τύπου έγγραφα προσωρινής διαμονής δεν δίνουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος ιθαγένειας.
    
 10. Είμαι ενήλικος με νόμιμη διαμονή. Οι γονείς μου είναι μετανάστες αλλά εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα. Μπορώ να πάρω την ελληνική ιθαγένεια;
   

  Ναι, εφόσον γεννήθηκες από γονείς οι οποίοι α) είχαν συμπληρώσει όταν γεννήθηκες 5 χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής ή β) συμπλήρωσαν την απαιτούμενη 5ετία συνεχούς και νόμιμης διαμονής μετά τη γέννησή σου, αλλά πριν την ενηλικίωσή σου.  


  1. Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω;
    
   (1)  Αίτηση και δήλωση εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου της μόνιμης κατοικίας σου.
   (2)  Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην Ελλάδα.
   (3)  Ακριβές αντίγραφο του οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σου στην Ελλάδα σε ισχύ.
   (4)  Βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής των γονέων, που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. των Περιφερειών, της ΕΛ.ΑΣ. ή του Ο.Α.Ε.Δ.) από τις οποίες να προκύπτει η συνεχής νόμιμη διαμονή των γονέων για τουλάχιστον πέντε έτη πριν την ενηλικίωσή σου.
   (5)  Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου σου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 εδ.3 του Ν. 3386/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 3536/2007 (αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην πατρίδα του ενδιαφερομένου, οι οποίες επιβεβαιώνονται από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών).
   (6)  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας σου από τον Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου πρόκειται να γίνει η εγγραφή σου.
   (7)  Αποδεικτικό είσπραξης ποσού 100 ευρώ από την αρμόδια υπηρεσία (ταμειακή) του οικείου Δήμου.
    
  2. Που καταθέτω τα δικαιολογητικά;
    
   Στο δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας σου.
    
  3. Μέχρι πότε μπορώ να καταθέσω τα δικαιολογητικά;
    
   Εάν ενηλικιώθηκες μετά τις 24-3-2010 καταθέτεις την αίτηση-δήλωση και τα δικαιολογητικά πριν περάσουν 3 χρόνια από την ενηλικίωσή σου, δηλ. έως τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας σου.
    
   Εάν ενηλικιώθηκες πριν τις 24-3-2010 έχεις προθεσμία 3 χρόνια από αυτή την ημερομηνία (δηλαδή έως τις 24-3-2013) για να υποβάλλεις την αίτηση-δήλωση και τα δικαιολογητικά.
    
  4. Κατέθεσα όλα τα δικαιολογητικά. Σε πόσο χρόνο θα πάρω την ελληνική ιθαγένεια;
    
   Σύμφωνα με το νόμο η διαδικασία εγγραφής σου στο δημοτολόγιο του Δήμου σου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 1 έτος από την υποβολή της αίτησης και δήλωσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να σε ενημερώσουν για τους λόγους τυχόν καθυστερήσεων. Για την αποδοχή της αίτησης και δήλωσής σου δεν πρέπει να συντρέχει σε βάρος σου ποινικό κώλυμα ή λόγος δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας.
    
  5. Από πότε θα πάρω την ελληνική ιθαγένεια;
    
   Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και δήλωσης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ορκωμοσία σου.
    
  6. Αρκούν απλές φωτοτυπίες των δικαιολογητικών;
    
   Όχι. Τα έγγραφα που προσκομίζετε πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα.
   Ως προς την επικύρωση της άδειας διαμονής αυτή μπορεί να γίνει με την προσκόμιση απλής φωτοτυπίας στο Δήμο.
   Ως προς τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα. Ειδικότερα:
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

   Η επικύρωση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
    
   Ειδικά ως προς τα διαβατήρια σημειώνεται ότι πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα, ενώ οι υπηρεσίες μπορούν να κρατούν ακριβή αντίγραφα των αλλοδαπών διαβατηρίων, από τα πρωτότυπα που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος, προς υπηρεσιακή χρήση μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών.
    
  7. Ποιος εκδίδει τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας;
    
   Ο Δήμος του τόπου κατοικίας σου.
    
  8. Ποιος εκδίδει τις βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής των γονέων μου;
    
   Οι υπηρεσίες που έχουν εκδώσει τον τίτλο νόμιμης διαμονής για το χρονικό διάστημα που είναι κατά περίπτωση κρίσιμο. Υπηρεσίες που εκδίδουν τίτλους διαμονής είναι οι Περιφέρειες και η Ελληνική Αστυνομία, ενώ στο παρελθόν άδειες παραμονής είχε εκδώσει και ο ΟΑΕΔ. Εφόσον πρόκειται για άδειες διαμονής της Περιφέρειας απευθύνεσαι στο γραφείο αλλοδαπών του Δήμου διαμονής σου.
    Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση που υφίσταται δυσκολία απόκτησης των βεβαιώσεων χρόνου νόμιμης διαμονής οι νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων που αφορούν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω επιτυχούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα. 
    
  9. Που μπορώ να βρω τις φόρμες εντύπων υποβολής αιτημάτων ιθαγένειας;
    
   Στους Δήμους, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΑΗΔ (www.ypes.gr), στη διαδρομή: "Γεν. Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής" → "Διεύθυνση Ιθαγένειας" → "Έντυπα Αιτήσεων".
    
  10. Εάν έχω στη διάθεσή μου βεβαιώσεις, δελτίο ή άλλου τύπου έγγραφο προσωρινής διαμονής μπορώ να καταθέσω αίτηση για την απόκτηση ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (λόγω γέννησης ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο);
    
   Όχι, προϋπόθεση για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος κτήσης ιθαγένειας είναι η κατοχή από τον ενδιαφερόμενο οριστικού τίτλου διαμονής. Βεβαιώσεις (π.χ. «μπλε βεβαίωση»), δελτία (π.χ. αιτήσαντος ασύλου) ή άλλου τύπου έγγραφα προσωρινής διαμονής δεν δίνουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος ιθαγένειας.
    
 11. Είμαι ενήλικος με νόμιμη διαμονή. Οι γονείς μου είναι μετανάστες. Έχω φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο. Μπορώ να πάρω την ελληνική ιθαγένεια;
   

  Ναι, εφόσον έχεις φοιτήσει με επιτυχία σε τουλάχιστον 6 τάξεις του ελληνικού σχολείου πριν την ενηλικίωσή σου.  


  1. Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω;
    
   (1) Αίτηση και δήλωση εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου της μόνιμης κατοικίας σου.
   (2) Πιστοποιητικό γέννησής σου από τη χώρα προέλευσης ή ληξιαρχική πράξη γέννησής σου στην Ελλάδα. Εάν δεν υπάρχουν τα παραπάνω αρκεί άλλο ισοδύναμο έγγραφο από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσης ή πράξη αναγνώρισης ως πολιτικού πρόσφυγα ή υπαγωγής σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή δελτίο ανιθαγενούς.
   (3) Ακριβές αντίγραφο του οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σου σε ισχύ.
   (4) Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου σου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 εδ.3 του Ν. 3386/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 3536/2007 (αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην πατρίδα του ενδιαφερομένου, οι οποίες επιβεβαιώνονται από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών).
   (5) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας σου από τον Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου πρόκειται να γίνει η εγγραφή.
   (6) Βεβαίωση από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επιτυχή φοίτηση σε 6 τουλάχιστον τάξεις του ελληνικού σχολείου.
   (7) Αποδεικτικό είσπραξης ποσού 100 ευρώ από την αρμόδια υπηρεσία (ταμειακή) του οικείου Δήμου.
    
  2. Που καταθέτω τα δικαιολογητικά;
    
   Στο δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας σου.
    
  3. Μέχρι πότε μπορώ να καταθέσω τα δικαιολογητικά;
    
   Εάν ενηλικιώθηκες μετά τις 24-3-2010 καταθέτεις την αίτηση-δήλωση και τα δικαιολογητικά πριν περάσουν 3 χρόνια από την ενηλικίωσή σου, δηλ. έως τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας σου.

   Εάν ενηλικιώθηκες πριν τις 24-3-2010 έχεις προθεσμία 3 χρόνια από αυτή την ημερομηνία (δηλαδή έως τις 24-3-2013) για να υποβάλλεις την αίτηση-δήλωση και τα δικαιολογητικά.
    
  4. Κατέθεσα όλα τα δικαιολογητικά. Σε πόσο χρόνο θα πάρω την ελληνική ιθαγένεια;
    
   Σύμφωνα με το νόμο η διαδικασία εγγραφής σου στο δημοτολόγιο του Δήμου σου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 1 έτος από την υποβολή της αίτησης και δήλωσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να σε ενημερώσουν για τους λόγους τυχόν καθυστερήσεων. Για την αποδοχή της αίτησης και δήλωσής σου δεν πρέπει να συντρέχει σε βάρος σου ποινικό κώλυμα ή λόγος δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας.
    
  5. Από πότε θα πάρω την ελληνική ιθαγένεια;
    
   Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και δήλωσης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ορκωμοσία σου.
    
  6. Αρκούν απλές φωτοτυπίες των δικαιολογητικών;
    
   Όχι. Τα έγγραφα που προσκομίζετε πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα.
   Ως προς την επικύρωση της άδειας διαμονής αυτή μπορεί να γίνει με την προσκόμιση απλής φωτοτυπίας στο Δήμο.
   Ως προς τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα. Ειδικότερα:
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή.
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.
   • πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

   Η επικύρωση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

   Ειδικά ως προς τα διαβατήρια σημειώνεται ότι πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα, ενώ οι υπηρεσίες μπορούν να κρατούν ακριβή αντίγραφα των αλλοδαπών διαβατηρίων, από τα πρωτότυπα που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος, προς υπηρεσιακή χρήση μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών.
    
  7. Ποιος εκδίδει τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας;
    
   Ο Δήμος του τόπου κατοικίας σου.
    
  8. Ποιος εκδίδει τις βεβαιώσεις επιτυχούς φοίτησης σε 6 τάξεις του ελληνικού σχολείου για την κτήση της ιθαγένειας λόγω φοίτησης;
    
   Η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τους τίτλους σπουδών που διαθέτει. Στοιχεία επικοινωνίας με τις εν λόγω υπηρεσίες ανευρίσκονται στην ιστοσελίδα τόσο του Υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr) όσο και του ΥΠΕΣΑΗΔ (www.ypes.gr).
    
  9. Που μπορώ να βρω τις φόρμες εντύπων υποβολής αιτημάτων ιθαγένειας;
    
   Στους Δήμους, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΑΗΔ (www.ypes.gr), στη διαδρομή: "Γεν. Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής " → "Διεύθυνση Ιθαγένειας" → "Έντυπα Αιτήσεων".
    
  10. Εάν έχω στη διάθεσή μου βεβαιώσεις, δελτίο ή άλλου τύπου έγγραφο προσωρινής διαμονής μπορώ να καταθέσω αίτηση για την απόκτηση ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (λόγω γέννησης ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο);
    
   Όχι, προϋπόθεση για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος κτήσης ιθαγένειας είναι η κατοχή από τον ενδιαφερόμενο οριστικού τίτλου διαμονής. Βεβαιώσεις (π.χ. «μπλε βεβαίωση»), δελτία (π.χ. αιτήσαντος ασύλου) ή άλλου τύπου έγγραφα προσωρινής διαμονής δεν δίνουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος ιθαγένειας.
    
 12. Είμαι μετανάστης/μετανάστρια και μεγαλώνω μόνος/η το παιδί μου που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχει φοιτήσει με επιτυχία σε 6 τάξεις του ελληνικού σχολείου. Μπορεί το παιδί μου να πάρει την ελληνική ιθαγένεια;
   

  Ναι, εφόσον πληρούνται οι άλλες προϋποθέσεις του νόμου ανάλογα με την περίπτωση που σας ενδιαφέρει (γέννηση ή φοίτηση). Εάν είστε μονογονεϊκή οικογένεια ή δικαιούχος διεθνούς προστασίας (δηλαδή αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς), την αίτηση-δήλωση για την ιθαγένεια του παιδιού υποβάλλετε μόνος σας, εφόσον διαθέτετε τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που αφορούν το πρόσωπό σας χωρίς να απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αφορούν τον άλλο γονέα του παιδιού.  


  1. Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω για την πιστοποίηση του μονογονεϊκού χαρακτήρα της οικογένειάς μου;
    
   • αν έχει αποβιώσει ο ένας από τους δύο γονείς, απαιτείται ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό θανάτου.
   • αν τη γονική μέριμνα την ασκεί ένας μόνο γονέας, απαιτείται η σχετική δικαστική απόφαση.
   • αν η γονική μέριμνα ασκείται ουσιαστικά από τον ένα γονέα, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση για τα περιστατικά που τεκμηριώνουν την αδυναμία για πραγματικούς λόγους άσκησης της γονικής μέριμνας και από τον άλλο γονέα. Η αρμόδια υπηρεσία πριν προχωρήσει στην έκδοση απόφασης εξετάζει και κρίνει την εγκυρότητα των αναφερόμενων στην υπεύθυνη δήλωση.

   Κατά τα λοιπά οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την περίπτωση στην οποία εμπίπτουν.
    
 13. Είμαι επίτροπος ή εκπρόσωπος ασυνόδευτου ανηλίκου. Έχει δικαίωμα το ασυνόδευτο παιδί να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια;
   

  Ναι, εφόσον πληρούνται οι άλλες προϋποθέσεις του νόμου ανάλογα με την περίπτωση που σας ενδιαφέρει (γέννηση ή φοίτηση). Για τα ασυνόδευτα παιδιά στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας, την αίτηση-δήλωση καταθέτει ο επίτροπος ή ο εκπρόσωπος του παιδιού. Η αίτηση-δήλωση για την εγγραφή του ασυνόδευτου ανήλικου κατατίθεται στο δημοτολόγιο του Δήμου κατοικίας του επιτρόπου ή του εκπροσώπου του παιδιού και συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφα των νομιμοποιητικών του εγγράφων ως επιτρόπου ή εκπροσώπου του ανηλίκου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους οικείους Δήμους, οι οποίοι λαμβάνουν ενημέρωση από την Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το ειδικό Help Desk που λειτουργεί για τη διευκόλυνση των αρμόδιων υπαλλήλων.
   
  Κατά τα λοιπά οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την περίπτωση στην οποία εμπίπτουν.