Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
                                                          Σύντομη περιγραφή Γενικής Γραμματείας Υποδοχής

Δυνάμει του ν. 4.375 / 2016 (ΦΕΚ 51 Α’) συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Υποδοχής (Προσφύγων) (άρθρο 26 ν. 4375/2016) στην οποία υπάγονται :

α) η αυτοτελής υπηρεσία με τον τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (ΥΠ.Υ.Τ.), που λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως κύρια αποστολή την αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες που είναι : τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΜΥΤ), οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνούς προστασίας και οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής (άρθρο 8 ν 4375 /2016).

β) η Διεύθυνση Υποδοχής που συνιστάται με τον ίδιο νόμο ( άρθρο 27) , που έχει στόχο τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής υποδοχής των αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανηλίκων, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα : Τμήμα στέγασης, Τμήμα Υπηρεσιών Υποδοχής, Τμήμα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων , Τμήμα Υλοποίησης Προγραμμάτων Υποδοχής και Τμήμα Επιχειρησιακού Συντονισμού.