Κυριακή 27 Μαΐου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ

 

1. Χρόνος διενέργειας των εκλογών

Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών της νέας δημοτικής και κοινοτικής περιόδου που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010, θα γίνουν ειδικά [1] για τις φετινές εκλογές την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2006. Για την προκήρυξη των εκλογών αυτών δεν απαιτείται ιδιαίτερη πράξη προκήρυξης, αφού η ημερομηνία διενέργειάς τους ορίζεται ρητά στο άρθρο Τρίτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114).

Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε για την ανάδειξη

 • δημάρχων,
 • δημοτικών συμβούλων,
 • συμβούλων δημοτικών διαμερισμάτων στους Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων,
 • τοπικών συμβούλων στους Δήμους που αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα,
 • προέδρων κοινοτήτων,
 • κοινοτικών συμβούλων και
 • παρέδρων στις Κοινότητες που αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 19η βραδινή ώρα της ίδιας ημέρας. [2] Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2006, με ίδια ώρα έναρξης και λήξης. [3] Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν διεξαχθεί για οποιοδήποτε λόγο σε ένα Δήμο ή σε μια Κοινότητα ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματά τους αυτή θα γίνει την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2006 [4] .

2. Εκλογείς και Εκλόγιμοι
2.1 Εκλογικό δικαίωμα

Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές έχουν [5] :

α. όλοι οι δημότες του Δήμου ή της Κοινότητας που σωρευτικά:

 • έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1988
 •  
 • είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου ή της Κοινότητας
 • δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό δικαίωμα.

β. οι πολίτες των λοιπών 24 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια αλλά, που σωρευτικά:

 • κατοικούν στην Ελλάδα,
 • έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή εφόσον έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1988,
 • είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου ή της Κοινότητας όπου κατοικούν και
 • δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό δικαίωμα στο κράτος-μέλος της καταγωγής τους.

Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές:

α. Όσοι Έλληνες πολίτες έχουν στερηθεί το εκλογικό δικαίωμα, δηλαδή όσοι βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για κάποιο από τα εγκλήματα που περιέχονται στον Ποινικό και Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, και εφόσον η στέρηση αυτή υφίσταται κατά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.

β. Όσοι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι του δικαιώματος του εκλέγειν στο κράτος-μέλος της καταγωγής τους [6] .

2.2 Εκλογείς

Ειδικότερα, για καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις ανάδειξης δημοτικών και κοινοτικών αρχών, ψηφίζουν

 • για Δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους: όλοι οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου Δήμου, και οι πολίτες των 24 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου όπου κατοικούν.

   
 • για συμβούλους δημοτικών διαμερισμάτων: μόνο οι δημότες εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου Δημοτικού Διαμερίσματος, και οι πολίτες των 24 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου όπου κατοικούν.

   
 • για τοπικούς συμβούλους: μόνο οι δημότες εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου τοπικού διαμερίσματος και οι πολίτες των 24 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του τοπικού διαμερίσματος του Δήμου όπου κατοικούν.

   
 • για πρόεδρο κοινότητας και κοινοτικούς συμβούλους: όλοι οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας Κοινότητας και οι πολίτες των 24 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Κοινότητας όπου κατοικούν.

   
 • για πάρεδρο: μόνο οι δημότες εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου Τοπικού Διαμερίσματος της Κοινότητας και οι πολίτες των 24 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του τοπικού διαμερίσματος της Κοινότητας όπου κατοικούν.

2.3 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται [7] :

 • Οι κάτοικοι του εξωτερικού
 • Όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους
 • Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.

Διευκρινίζουμε ότι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές δεν ψηφίζουν οι κρατούμενοι [8] και οι ναυτικοί [9] .

Επίσης, στις εκλογές αυτές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο Δήμο ή την Κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι γραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους, όπως προκύπτει από το άρθρο 2 παρ.1 του ν. 3146/2003 (Α΄125).

Ειδική άδεια για τη διευκόλυνση στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος χορηγείται από την υπηρεσία τους στους:

 • Δικαστικούς
 • Δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους [10]
 • Στρατιωτικούς των ενόπλων δυνάμεων, της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος
 • Υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ, τραπεζών (του Δημόσιου Τομέα) και δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας,

εφόσον την ημέρα της ψηφοφορίας δεν διαμένουν στο Δήμο ή στην Κοινότητα, όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ανάλογη άδεια είναι δυνατό να λάβει και το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [11] .

2.4 Εκλόγιμοι

α. Για το αξίωμα του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας έχουν δικαίωμα να εκλεγούν στους Δήμους ή στις Κοινότητες[12] όλοι οι δημότες του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, οι οποίοι έχουν:

 • την ικανότητα του εκλέγειν [13]
 • συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών.

β. Για το αξίωμα του δημοτικού και κοινοτικού συμβούλου, του συμβούλου δημοτικού διαμερίσματος, του τοπικού συμβούλου και του παρέδρου έχουν δικαίωμα να εκλεγούν στους Δήμους ή στις Κοινότητες:

 • Όλοι οι δημότες του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, οι οποίοι έχουν την ικανότητα του εκλέγειν και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
 • οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον: α) έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, β) είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου κατοικούν και γ) δεν έχουν εκπέσει του δικαιώματός τους να εκλεγούν σε αιρετό αξίωμα στο κράτος-μέλος καταγωγής τους. [14]

γ. Τονίζεται ότι για το αξίωμα του συμβούλου του δημοτικού διαμερίσματος απαιτείται επιπλέον οι υποψήφιοι να είναι και κάτοικοι του οικείου διαμερίσματος [15] , ενώ αυτό δεν απαιτείται προκειμένου για τους υποψήφιους τοπικούς συμβούλους και τους παρέδρους.

2.4.1 Μεταδημότευση υποψηφίων

Α. Σε όσους δεν είναι δημότες του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου ενδιαφέρονται να εκλεγούν, δίδεται η δυνατότητα μεταδημότευσης προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα. Έτσι, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι:

 • στους Δήμους και στις Κοινότητες των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης,
   
 • σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα νομού, εφόσον σήμερα είναι γραμμένοι σε δημοτολόγιο ή Μητρώο Αρρένων οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας του νομού αυτού,
   
 • σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα νομού, εφόσον κατά το παρελθόν ήταν γραμμένοι σε Μητρώο Αρρένων ή δημοτολόγιο οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας του νομού αυτού,

δεν απαιτείται να έχουν διετή διαμονή στους Δήμους ή τις Κοινότητες αυτές [16] .

Όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα στους ανωτέρω Δήμους ή Κοινότητες οφείλουν να υποβάλουν σε αυτούς τους ΟΤΑ αίτηση για μεταδημότευση από την 1η Αυγούστου 2006 μέχρι και την προηγούμενη της κατάθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών, δηλ. μέχρι την 12η ώρα βραδυνή της 23ης Σεπτεμβρίου 2006.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταδημότευση είναι τα εξής:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο Δήμο ή στην Κοινότητα όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Στην αίτηση αυτή πρέπει να δηλώσει ρητά ότι θα θέσει υποψηφιότητα στο συγκεκριμένο Δήμο ή την Κοινότητα και για το λόγο αυτό ζητά την εγγραφή του στο γενικό μητρώο των δημοτών.
 2. α. Πιστοποιητικό περί εγγραφής του στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας από όπου μεταδημοτεύει, για όποιον θέτει υποψηφιότητα στους Δήμους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης
 3. β. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας του νομού, στην περιφέρεια του οποίου επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα, ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος είναι ή ήταν γραμμένος στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων.

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες υποχρεούνται να προβούν άμεσα, και πάντως όχι πέρα της 23ης Σεπτεμβρίου 2006, στη μεταδημότευση και να εκδόσουν το πιστοποιητικό εγγραφής. Εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος, η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο υποψήφιος δεν θα μπορεί να ψηφίσει στο Δήμο ή την Κοινότητα, όπου θέτει υποψηφιότητα [17] , αφού η 30η Ιουνίου 2006 είναι η τελευταία ημέρα της Γ΄ αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, στους οποίους θα έχουν περιληφθεί όλες οι μεταβολές (μεταδημοτεύσεις κλπ.) που έγιναν μέχρι την ημερομηνία αυτή και βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006.

Β. Σε όσους ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλους νομούς, εκτός δηλ. των περιλαμβανομένων στην παράγραφο Α περιπτώσεων, δίδεται η δυνατότητα μεταδημότευσης, σύμφωνα με την κείμενη περί μεταδημότευσης [18] νομοθεσία, μόνο στους Δήμους ή στις Κοινότητες όπου:

 1. διαμένουν τουλάχιστον επί μία διετία, ή
 2. είναι δημότης ο άλλος σύζυγος, ή
 3. ήταν δημότες πριν από το γάμο, σε περίπτωση λύσης αυτού, ή
 4. ήταν αρχικά δημότες οι ίδιοι ή οι γονείς τους, δυνατότητα όμως που παρέχεται για μία και μόνο φορά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η μεταδημότευση πρέπει να διενεργηθεί τουλάχιστον μέχρι την προηγούμενη της ανακήρυξης των συνδυασμών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο, δηλ. μέχρι την 12η ώρα βραδυνή της 29ης Σεπτεμβρίου 2006.

Σε όσες, όμως, περιπτώσεις η διαδικασία της μεταδημότευσης περαιωθεί μετά την 30η Ιουνίου 2006, που είναι η τελευταία ημέρα της Γ΄ αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, στους οποίους θα έχουν περιληφθεί όλες οι μεταβολές (μεταδημοτεύσεις κλπ.) που έγιναν μέχρι την ημερομηνία αυτή και βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006, ο υποψήφιος δεν θα μπορεί να ψηφίσει στο Δήμο, όπου θέτει υποψηφιότητα [19] .

Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταδημότευση είναι τα εξής:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία κατατίθεται στο Δήμο ή στην Κοινότητα όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει
   
 2. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας από τον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει
   
 3. α. Βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου Κοινότητας περί της διετούς μόνιμης εγκατάστασης (περίπτωση Β1). Σημειώνουμε ότι η βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου Κοινότητας περί της διετούς μόνιμης εγκατάστασης διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3242/2004. Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, κατοικία είναι ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, ο τόπος δηλαδή που έχει καταστεί, σύμφωνα με τη βούλησή του, το σταθερό κέντρο των βιοτικών του εν γένει σχέσεων. Ειδικότερα, ως κύρια και μόνιμη εγκατάσταση θεωρείται ο τόπος της οικογενειακής εγκατάστασης, ο οποίος έχει το στοιχείο της σταθερότητας, ενώ δεν αποκλείεται η άσκηση επαγγέλματος σε άλλο τόπο (ΣτΕ 1865, 2312/2002, 5006/96 κ.ά.)

  β. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του άλλου συζύγου στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας που επιθυμεί να μεταδημοτεύσει (περίπτωση Β2).

  γ. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του πριν το γάμο, σε περίπτωση λύσης αυτού, στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας που επιθυμεί να μεταδημοτεύσει (περίπτωση Β3).

  δ. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής αρχικά του ιδίου ή των γονέων του στο δημοτολόγιο του Δήμου όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία να δηλώνεται ότι θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος μία μόνο φορά (περίπτωση Β4).

3. Κωλύματα Εκλογιμότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΔΚΚ:

1. Δεν μπορούν να εκλεγούν στα αξιώματα των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών:

i. Οι δικαστικοί λειτουργοί [20] .

ii. Οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Δεν έχουν κώλυμα εκλογιμότητας οι οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων, οι δόκιμοι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

iii.Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.

iv.Οι γενικοί γραμματείς Δήμων και οι υπάλληλοι Δήμων ή Κοινοτήτων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου υπηρετούν [21] , με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δηλαδή μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [22] . Το κώλυμα αυτό δεν υφίσταται για τους δικηγόρους του Δήμου. Επίσης, το κώλυμα αυτό δεν καταλαμβάνει τους διοικητές και τα μέλη διοίκησης νπδδ, οργανισμών [23] κλπ. Όμως, το κώλυμα αυτό, καίτοι δεν εισάγεται ρητά με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, υφίσταται προκειμένου για τους ειδικούς συμβούλους και τους ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου, καθώς και τους επιστημονικούς συνεργάτες του άρθρου 67 του ν. 1416/1984, όπως ισχύει, διότι έχει κριθεί από το ΣτΕ [24] ότι προέχει η προστασία του δημοσίου συμφέροντος από τον ψυχολογικό επηρεασμό που είναι δυνατόν να ασκήσουν στο εκλογικό σώμα λόγω της θέσης που κατέχουν στο Δήμο, καθώς και η αποφυγή της προπαρασκευής με τον τρόπο αυτό της σταδιοδρομίας τους ως δημοτικών αρχόντων.

v. Οι υπάλληλοι των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδρυμάτων του οικείου Δήμου ή της οικείας Κοινότητας, που έχουν συστήσει οι ίδιοι οι Δήμοι ή οι Κοινότητες ή στα οποία αυτοί συμμετέχουν, όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας [25] . Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι των Συνδέσμων, στους οποίους συμμετέχει ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα. Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τους υπαλλήλους των δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή των αστικών μη- κερδοσκοπικών εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον πρόκειται περί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

vi.Οι υπάλληλοι των Δήμων ή Κοινοτήτων που συνενώνονται σε ένα Δήμο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν στο νέο Δήμο που προκύπτει από τη συνένωση.

Τα πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών, πλην των θρησκευτικών λειτουργών, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων, δηλαδή μέχρι τη 12η ώρα βραδυνή της 29ης Σεπτεμβρίου 2006.

Σημειώνεται ότι προβλέπεται ειδική διαδικασία για την υποβολή της παραίτησης [26] . Επομένως, η υποβολή υποψηφιότητας αυτή καθεαυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση.

Επιπρόσθετα, οι δικαστικοί λειτουργοί και οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας δεν πρέπει να έχουν υπηρετήσει στο Δήμο ή στην Κοινότητα όπου θα θέσουν υποψηφιότητα δύο (2) μήνες πριν τις εκλογές.

Οι υπάλληλοι που παραιτούνται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, εάν δεν εκλεγούν, επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγομένων και σε περίπτωση που εκλεγούν επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους [27] .

Το κώλυμα εκλογιμότητας [28] που προβλέπεται για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών, στους Δήμους ή τις Κοινότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ένα έτος πριν από τη διενέργεια των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, δεν θα ισχύσει για τις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο τρίτο του ν. 3463/2006.

2. Επίσης, δεν μπορούν να εκλεγούν σε οποιοδήποτε αξίωμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

i. Όσοι έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 146 ΔΚΚ μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή για τα αδικήματα της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της απάτης, της καταπίεσης, της αιμομιξίας, της μαστροπείας, της σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης αλλοδαπών και της παράβασης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της λαθρεμπορίας. Το κώλυμα αυτό ισχύει για την επόμενη της έκπτωσης δημοτική ή κοινοτική περίοδο. Συνεπώς, αφορά τους αιρετούς που εξέπεσαν του αξιώματός τους για έναν από τους παραπάνω λόγους κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου 2003-2006. Οι αιρετοί αυτοί δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές αυτές.

ii.Όσοι συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα, όπου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, ή τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εξαιρουμένων των Συνδέσμων, με σύμβαση που αφορά μόνο προμήθεια, εκτέλεση δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχή υπηρεσιών, παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους 5.000 ευρώ και άνω ετησίως. Δηλαδή όσοι έχουν συνάψει σύμβαση που οι όροι της δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο ανακήρυξης του υποψηφίου, από πλευράς υποχρεώσεων και των δύο μερών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και όσοι έχουν συνάψει με τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα σύμβαση έργου.

iii.Το κώλυμα αυτό ισχύει και για όσους είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι, και εταίροι κεφαλαιουχικών (δηλ. ΑΕ και ΕΠΕ) εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με το Δήμο ή την Κοινότητα, στον οποίο προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα, με σύμβαση που αφορά μόνο προμήθεια, εκτέλεση δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχή υπηρεσιών, παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους 5.000 ευρώ και άνω ετησίως, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρίες αυτές υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) [29] του συνολικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το ίδιο κώλυμα ισχύει και για όσους είναι εταίροι προσωπικών εταιριών (ΟΕ και ΕΕ), καθώς και για κοινοπρακτούντα πρόσωπα.

iv. Αν Δήμος ή Κοινότητα συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συμβάλλεται, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αντιπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας που μετέχουν στη διοίκηση αυτών, εφόσον είναι δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές.

v.Δεν αποτελούν κώλυμα η ιδιότητα μέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα, στους οποίους επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών αυτών.

vi. Όσοι θέτουν υποψηφιότητα για αξίωμα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

4. Ασυμβίβαστα

1. Όποιοι εκλεγούν θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

i. Όσοι είναι οφειλέτες, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, του Δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του ίδιου Δήμου όπου έχουν εκλεγεί, καθώς και των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των κοινωφελών επιχειρήσεων αυτών, καθώς και της Κοινότητας, οφείλουν να εξοφλήσουν [30] την οφειλή τους μέχρι την ημέρα εγκατάστασης των δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους [31] .

ii.Εάν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και εκλεγούν δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης σε υπηρεσία που εδρεύει στο Δήμο ή στην Κοινότητα, στην οποία εξελέγησαν. Όσοι από τους ανωτέρω αποδεχθούν τα καθήκοντα αυτά εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αιρετό αξίωμά τους. Επισημαίνουμε, επίσης, ότι το ασυμβίβαστο αυτό ισχύει και για τους προϊσταμένους για τους οποίους, στις εκλογές αυτές, δεν θα ισχύσει το κώλυμα εκλογιμότητας λόγω της θέσης τους.

iii.Όποιοι μεταδημοτεύσουν στη διάρκεια της θητείας τους σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα από αυτόν που έχουν εκλεγεί, εκπίπτουν του αξιώματός τους.

iv. Όποιοι συνδεθούν με το Δήμο ή την Κοινότητα, όπου έχουν εκλεγεί, ή τα νομικά τους πρόσωπα, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους άνω των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους. Το ασυμβίβαστο αυτό δεν υφίσταται για τους αντιπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας που μετέχουν στη διοίκηση δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, εάν ο Δήμος ή η Κοινότητα συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην επιχείρηση ή την εταιρεία που συμβάλλεται με αυτούς.

Επισημαίνουμε ότι όσα αναφέρονται στην ενότητα 3. «Κωλύματα Εκλογιμότητας» (εκτός της περίπτωσης 3.2i) λειτουργούν και ως ασυμβίβαστα για όσους εκλεγούν.

v.Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων, εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική διαδικασία.

2. Σημειώνουμε ότι για τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους και τους καθηγητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού, δεν υφίσταται κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο να εκλεγούν και να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα αιρετού οργάνου στους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το αξίωμα αυτό δεν αποτελεί, επίσης, και λόγο αναστολής άσκησης του λειτουργήματος των ανωτέρω προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ’

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

1. Υποψηφιότητες

Η υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του δημάρχου, του προέδρου της Κοινότητας, του δημοτικού και κοινοτικού συμβούλου, του συμβούλου του δημοτικού διαμερίσματος, του τοπικού συμβούλου και του παρέδρου γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμού αποκλείονται. [32]

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα μόνο για ένα αξίωμα και μόνον σε ένα συνδυασμό. [33] Για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι συγχρόνως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος τοπικός σύμβουλος. [34]

1.1 Αριθμός Υποψηφίων για εκλογή δημοτικών αρχών

1.1.1 Για Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο

Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει [35] :

 • Έναν υποψήφιο Δήμαρχο. 

 • Υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους κατ’ ελάχιστο αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε Δήμου. Παρέχεται δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού αυτού μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω [36] .

Επομένως, ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο υποψήφιος Δήμαρχος, κάθε συνδυασμού διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Δήμοι
(πληθυσμός)

Ελάχιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

Μέγιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

Έως και 5.000

13

20

5.001-10.000

17

26

10.001-30.000

21

32

30.001-60.000

27

41

60.001-100.000

33

50

100.001-150.000

37

56

150.001-500.000

41

62

500.001-και άνω

45

68

Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι χωρίς σταυρό προτίμησης

Για πρώτη φορά με το νέο ΔΚΚ [37] δίνεται η δυνατότητα [38] σε κάθε συνδυασμό να περιλάβει στον αριθμό των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων μέχρι δύο (2) υποψήφιους, οι οποίοι διετέλεσαν:

 • δήμαρχοι για τρεις (3) πλήρεις δημοτικές περιόδους, ή
 • μία (1) πλήρη δημοτική περίοδο Δήμαρχοι και τρεις (3) πλήρεις περιόδους Πρόεδροι Κοινότητας,

σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα του ίδιου νομού. Δεν είναι απαραίτητο οι θητείες αυτές να είναι συνεχείς. Τονίζουμε ότι για τη δεύτερη περίπτωση απαιτείται ο υποψήφιος να έχει διατελέσει οπωσδήποτε μία (1) περίοδο Δήμαρχος και οπωσδήποτε τρεις (3) περιόδους Πρόεδρος Κοινότητας, αποκλειομένου, έτσι, οποιουδήποτε άλλου υπολογισμού.

Στους υποψήφιους αυτούς δεν τίθεται σταυρός προτίμησης [39] . Αυτοί καταλαμβάνουν κατά προτεραιότητα θέσεις δημοτικών συμβούλων, ανάλογα με τον αριθμό των συμβούλων που εκλέγει ο κάθε συνδυασμός. Δηλ. εάν ένας συνδυασμός εκλέγει 8 δημοτικούς συμβούλους και έχει συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο και 2 υποψήφιους χωρίς σταυρό προτίμησης, τότε εκλέγονται οι 2 αυτοί υποψήφιοι και κατά σειρά οι λοιποί 6 υποψήφιοι ανάλογα με τις ψήφους που έχουν λάβει.

1.1.2 Για Συμβούλια Δημοτικών Διαμερισμάτων

Στους Δήμους που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα ο συνδυασμός περιλαμβάνει για κάθε δημοτικό διαμέρισμα τουλάχιστον 15 υποψήφιους συμβούλους με δυνατότητα προσαύξησης μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω [40] .

Επομένως δίδεται η δυνατότητα να περιληφθούν μέχρι 23 υποψήφιοι σύμβουλοι.

Σημειώνουμε ότι δεν υφίσταται υποχρέωση για τους συνδυασμούς να δηλώσουν υποψήφιους για εκλογή συμβούλων στο σύνολο ή σε μέρος των δημοτικών διαμερισμάτων [41] . Στην περίπτωση αυτή για να είναι νόμιμη η δήλωση του συνδυασμού θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 34, παρ. 2, περ. δ ΔΚΚ, δηλ. ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων θα πρέπει να είναι 15.

1.1.3 Για Τοπικά Συμβούλια

Στους Δήμους που αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα, ο συνδυασμός περιλαμβάνει, εκτός του υποψήφιου Δημάρχου και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, των τυχόν υποψηφίων για το συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος, και αριθμό υποψηφίων τοπικών συμβούλων για κάθε τοπικό διαμέρισμα, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του τοπικού συμβουλίου. Ωστόσο, είναι δυνατό ο αριθμός των υποψηφίων τοπικών συμβούλων για κάθε τοπικό διαμέρισμα να παρουσιάζει διακύμανση μεταξύ ενός ελάχιστου και ενός μέγιστου ορίου. Έτσι, ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων τοπικών συμβούλων για κάθε τοπικό διαμέρισμα καθορίζεται ως εξής [42] :

Τοπικά Διαμερίσματα
(πληθυσμός)

Τοπικά Συμβούλια

Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων τοπ. συμβούλων

Μέγιστος αριθμός υποψηφίων τοπ. συμβούλων

Έως 500

3μελή

3

4

501-2000

5μελή

3

7

2001 και άνω

7μελή

4

9

Σημειώνεται, ότι στο τοπικό διαμέρισμα που είναι η έδρα του Δήμου και έχει πληθυσμό πάνω από 1.000 κατοίκους δεν εκλέγεται τοπικό συμβούλιο. [43]

Ένας συνδυασμός έχει δικαίωμα να μη δηλώσει υποψήφιους τοπικούς συμβούλους σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Στην περίπτωση αυτή, για να είναι νόμιμη η δήλωση του συνδυασμού, πρέπει να δηλωθούν οπωσδήποτε υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι τουλάχιστον για [44] :

 • το 30% του συνόλου των επταμελών και πενταμελών τοπικών συμβουλίων του Δήμου [45] και
 • το 30% του συνόλου των τριμελών τοπικών συμβουλίων, [46]

Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό παραλείπεται και υπολογίζεται μόνο το ακέραιο μέρος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Σε ένα Δήμο που αποτελείται από δύο (2) τριμελή, τρία (3) πενταμελή και τέσσερα (4) επταμελή συμβούλια, η δήλωση του συνδυασμού είναι νόμιμη, εάν δηλώσει υποψήφιους τουλάχιστον σε δύο (2) από το σύνολο των πενταμελών και επταμελών, δηλ. είτε σε ένα πενταμελές και ένα επταμελές, είτε σε δύο πενταμελή, είτε σε δύο επταμελή. Δεν υποχρεούται όμως να δηλώσει υποψηφίους στο συγκεκριμένο παράδειγμα, σε κανένα από τα δύο τριμελή συμβούλια, αφού το 30% αυτών είναι μικρότερο της μονάδας και δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

1.2 Αριθμός Υποψηφίων για εκλογή κοινοτικών αρχών

Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:

 • Έναν υποψήφιο Πρόεδρο Κοινότητας.
 • Υποψήφιους Κοινοτικούς Συμβούλους κατ’ ελάχιστο αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου κάθε Κοινότητας και παρέχεται δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού αυτού μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω. [47]

Στον αριθμό των υποψηφίων κοινοτικών συμβούλων περιλαμβάνεται και ο υποψήφιος Πρόεδρος Κοινότητας. [48]

Έτσι, ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων κοινοτικών συμβούλων για κάθε κοινοτικό συμβούλιο καθορίζεται ως εξής:

Κοινότητες
(πληθυσμός)

Ελάχιστος αριθμός υποψήφιων Κοινοτικών Συμβούλων

Μέγιστος αριθμός
υποψήφιων Κοινοτικών Συμβούλων

Έως 2.000

9 (8+Υποψήφιος Πρόεδρος)

Έως και 14 (13+Υποψήφιος Πρόεδρος)

2001 και άνω

11 (10+Υποψήφιος Πρόεδρος)

Έως και 17 (16+Υποψήφιος Πρόεδρος)

Στις Κοινότητες που έχουν τοπικά διαμερίσματα, για κάθε τοπικό διαμέρισμα, ανεξαρτήτως πληθυσμού, ο συνδυασμός περιλαμβάνει μέχρι δύο (2) υποψήφιους Παρέδρους [49] .

Στο τοπικό διαμέρισμα που είναι η έδρα της Κοινότητας δεν εκλέγεται Πάρεδρος. [50] Σημειώνουμε, επίσης, ότι δεν υφίσταται υποχρέωση για τους συνδυασμούς να δηλώσουν υποψήφιους για εκλογή παρέδρων σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα [51] .

1.3 Ποσόστωση υποψηφίων από τα δύο φύλα

Κάθε συνδυασμός πρέπει να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικού διαμερίσματος και τοπικούς συμβούλους από κάθε φύλο (άνδρες – γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των υποψηφίων συμβούλων [52] . Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. E ξυπακούεται ότι ο αριθμός αυτός δεν απαγορεύεται να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 1/3.

Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων από τα δύο φύλα κάθε συνδυασμού που αντιστοιχεί στο 1/3 υπολογίζεται ως εξής:

 • Υπολογίζουμε πρώτα το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων που εκλέγει ο κάθε Δήμος ή Κοινότητα, και όχι του αριθμού των υποψηφίων δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων του συνδυασμού
.

Ο πίνακας που ακολουθεί μας δίνει το 1/3 που αντιστοιχεί για τον υπολογισμό της ποσόστωσης στα Δημοτικά ή τα Κοινοτικά Συμβούλια που εκλέγονται στους Δήμους ή τις Κοινότητες. Έτσι έχουμε:

Δ Η Μ Ο Ι

Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ

Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται

1/3
για τον υπολογισμό της ποσόστωσης

Κοινοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται

1/3
για τον υπολογισμό της ποσόστωσης

13

4

9

3

17

6

11

4

21

7

 

 

27

9

 

 

33

11

 

 

37

12

 

 

41

14

 

 

45

15

 

 

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε το ένα τρίτο (1/3) που αντιστοιχεί στον αριθμό των συμβούλων κάθε δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικού συμβουλίου, ως εξής:

 • Στους Δήμους που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα υπολογίζουμε το 1/3 του αριθμού των συμβούλων που εκλέγονται σε κάθε ένα από αυτά [53] , δηλ. 5.
 • στους Δήμους που αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα υπολογίζουμε το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τοπικών συμβούλων που δηλώνει ο κάθε συνδυασμός για όλα τα τοπικά διαμερίσματα.
Τέλος, προσθέτουμε τον αριθμό που προκύπτει από κάθε κατηγορία συμβούλων, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το σύνολο αυτό αποτελεί την ποσόστωση των δύο φύλων για όλο το ψηφοδέλτιο και κατανέμεται στο ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα περιορισμό. Δηλ., είναι δυνατό να δηλωθούν είτε όλοι στο δημοτικό συμβούλιο, είτε εν μέρει σε αυτό και εν μέρει στα τοπικά, είτε όλοι μόνο στα συμβούλια δημοτικού διαμερίσματος κλπ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Σε Δήμο που αποτελείται από 17μελές Δημοτικό Συμβούλιο, 2 τριμελή, 2 πενταμελή και 1 επταμελές τοπικό συμβούλιο, ο αριθμός που αντιστοιχεί στην ποσόστωση, που πρέπει να συμπεριλάβει κάθε συνδυασμός, προκύπτει ως εξής:

Δημοτικό Συμβούλιο

Τοπικά Συμβούλια

Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων

Μέγιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων

Δήλωσαν Υποψήφιοι Συνδυασμού

Αριθμός Υποψηφίων βάσει της ποσόστωσης

17μελές

 

17

26

23

6

 

3μελές

3

4

3

 

 

3μελές

3

4

-

 

 

5μελές

3

7

6

 

 

5μελές

3

7

5

 

 

7μελές

4

9

7

 

Σύνολο υποψ. τοπικών συμβούλων

 

 

 

21

7

Γενικό Σύνολο

 

 

 

 

13

Επομένως, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, ο συνδυασμός πρέπει να δηλώσει συνολικά τουλάχιστον 13 υποψήφιους συμβούλους από κάθε φύλο, τους οποίους κατανέμει στο ψηφοδέλτιο όπου επιθυμεί. Έτσι, στο συγκεκριμένο παράδειγμα μπορεί να περιληφθούν 6 υποψήφιοι από κάθε φύλο στο δημοτικό συμβούλιο, 4 υποψήφιοι στο επταμελές τοπικό συμβούλιο και 3 σε ένα πενταμελές τοπικό συμβούλιο ή 3 υποψήφιοι στο δημοτικό συμβούλιο δύο στο τριμελές, δύο στο πενταμελές τοπικό συμβούλιο και 6 στο επταμελές τοπικό συμβούλιο. Δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση ισομερούς κατανομής στο συνδυασμό.

2. Κατάρτιση συνδυασμών

2.1 Κατάρτιση Συνδυασμών Δήμων

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που την υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν.

Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:

 • Το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού.
 • Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου.
 • Τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων για τους οποίους δεν τίθεται σταυρός προτίμησης σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.1. του παρόντος Κεφαλαίου, με αλφαβητική σειρά επωνύμων, με την παράπλευρη σημείωση «χωρίς σταυρό προτίμησης».
 • Τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα και τα πατρώνυμα των λοιπών υποψήφιων δημοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά επωνύμων.

Διευκρινίζεται, ότι στη δήλωση του συνδυασμού καθώς και στο ψηφοδέλτιο δεν αναγράφεται καμία ένδειξη για υποψήφιο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, όπως αναγράφεται για τον υποψήφιο Δήμαρχο, γιατί Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου εκλέγεται κάθε υποψήφιος ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε. [54]

Για τις γυναίκες υποψηφίους αναγράφεται οπωσδήποτε πρώτα το ονοματεπώνυμο με το οποίο είναι γραμμένες στο δημοτολόγιο και μπορεί να αναγραφεί ως δεύτερο επώνυμο είτε το επώνυμο του συζύγου είτε το πατρικό τους επώνυμο, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 περ. β, β1 και β2 του ΔΚΚ.

Σημειώνουμε ότι στους Δήμους που έχουν δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα, μετά τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων Δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αναγράφονται πρώτα οι υποψήφιοι σύμβουλοι των δημοτικών διαμερισμάτων και στη συνέχεια οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε ό,τι αφορά τα ονόματα των υποψηφίων, καίτοι δεν προβλέπεται ρητά, δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόματος του υποψηφίου και υποκοριστικό αυτού, καθότι είναι δυνατό με αυτό να είναι ευρύτερα γνωστός ο υποψήφιος. Στην περίπτωση αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνομα και τίθεται μέσα σε παρένθεση.

2.1.1 Κατάρτιση συνδυασμών Δήμων με Δημοτικά Διαμερίσματα

Στους Δήμους άνω των 100.000 κατοίκων που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα, μετά τα επώνυμα και τα ονόματα του υποψήφιου Δημάρχου και των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αναγράφεται κατά αριθμητική σειρά διαμερισμάτων (πρώτο, δεύτερο, τρίτο κ.ο.κ.) το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο κατά αλφαβητική σειρά των υποψήφιων μελών του κάθε συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος.

2.1.2 Κατάρτιση συνδυασμών Δήμων με Τοπικά Διαμερίσματα

Στους Δήμους που αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα, μετά τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα του υποψήφιου Δημάρχου και των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, αναγράφεται, πρώτα η ονομασία του τοπικού συμβουλίου κατά αλφαβητική σειρά και κάτω από αυτήν, αναγράφονται το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο κατά αλφαβητική σειρά, επίσης, των υποψηφίων τοπικών συμβούλων. Τονίζουμε ότι δεν είναι δυνατή κατάρτιση συνδυασμού μόνο για τοπικό διαμέρισμα, χωρίς να περιλαμβάνει και υποψήφιο Δήμαρχο και υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.

2.2 Δικαιολογητικά για τη Δήλωση Συνδυασμού Δήμου

Η δήλωση συντάσσεται ατελώς σε απλό φύλλο χάρτου και επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά για κάθε έναν υποψήφιο:

α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου που είναι υποψήφιος,

β) Βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας για την συμπλήρωση των δημοτικών ή κοινοτικών περιόδων που απαιτεί το άρθρο 34, παρ. 2, περ. γ ΔΚΚ, προκειμένου για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους χωρίς σταυρό προτίμησης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 ΔΚΚ.

δ) Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος Δήμαρχος έχει καταθέσει το ποσό των 100 ευρώ και ο κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος το ποσό των 50 ευρώ. Οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι δεν υποχρεούνται σε κατάθεση οποιουδήποτε ποσού.

ε) Υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου για τον υποψήφιο σύμβουλο δημοτικού διαμερίσματος, ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος για το οποίο είναι υποψήφιος.

2.3 Κατάρτιση Συνδυασμών Κοινοτήτων

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που την υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν.

Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:

 • Το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού
 • Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου Προέδρου Κοινότητας, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου Προέδρου
 • Τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψήφιων κοινοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά επωνύμων.

Στις Κοινότητες που διαιρούνται σε τοπικά διαμερίσματα, μετά τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα του υποψήφιου Προέδρου Κοινότητας και των υποψηφίων κοινοτικών συμβούλων αναγράφεται κατά αλφαβητική σειρά το όνομα των τοπικών διαμερισμάτων, και κάτω από αυτό το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο κατά αλφαβητική σειρά, επίσης, των υποψήφιων Παρέδρων.

Για την αναγραφή των υποκοριστικών και των ονομάτων των υποψηφίων γυναικών ισχύουν όσα αναφέρονται στην ενότητα 2.1 για την κατάρτιση των συνδυασμών των Δήμων.

2.4 Δικαιολογητικά για τη Δήλωση Συνδυασμού Κοινότητας

Η δήλωση συντάσσεται ατελώς σε απλό φύλλο χάρτου και επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά για κάθε ένα υποψήφιο:

α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο της Κοινότητας που είναι υποψήφιος.

β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 ΔΚΚ.

γ) Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος Πρόεδρος της Κοινότητας έχει καταθέσει το ποσόν των 50 ευρώ και ο κάθε υποψήφιος κοινοτικός σύμβουλος το ποσόν των 30 ευρώ.

Οι υποψήφιοι Πρόεδροι και κοινοτικοί σύμβουλοι σε Κοινότητες με πληθυσμό έως χίλιους κατοί­κους, καθώς και οι υποψήφιοι πάρεδροι δεν υποχρεούνται σε κατάθεση οποιουδήποτε ποσού.

2.5 Υποβολή δήλωσης κατάρτισης Συνδυασμού

Η δήλωση του συνδυασμού καταρτίζεται γραπτώς και υποβάλλεται στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών, αν πρόκειται για τους Δήμους, ή στον Ειρηνοδίκη, αν πρόκειται για Κοινότητες από:

α. όλους μαζί τους υποψηφίους ή

β. έναν από τους υποψηφίους ή

γ. τρεις εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου ή της Κοινότητας.

Εάν υποβληθεί σύμφωνα με την υπό α περίπτωση, τότε υπογράφεται από όλους τους υποψηφίους που αποτελούν τον συνδυασμό.

Εάν υποβληθεί σύμφωνα με τις υπό β και γ περιπτώσεις, τότε απαιτείται γραπτή αποδοχή κάθε προσώπου που προτείνεται με τη δήλωση.

Η υποβολή της δήλωσης στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών ή στον Ειρηνοδίκη γίνεται είτε με:

 • επίδοση από δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα δημότη
 • παράδοση με απόδειξη από τα πρόσωπα που την υποβάλλουν

Η επίδοση ή η παράδοση πραγματοποιείται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 12η ώρα βραδυνή της 24ης Σεπτεμβρίου 2006 [55] .

Η εμπροθέσμως κατατεθείσα δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί έως την ημέρα ανακήρυξης του συνδυασμού, με την υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων [56] .

2.6 Συμπληρωματική δήλωση συνδυασμού

Συμπλήρωση του συνδυασμού επιτρέπεται να γίνει μόνο μέχρι τη λήξη της 20ήμερης προθεσμίας που απαιτείται για την επίδοση ή παράδοση της δήλωσης του συνδυασμού στο αρμόδιο δικαστήριο, δηλ. μέχρι και την και την 12η ώρα βραδυνή της 24ης Σεπτεμβρίου 2006, και μόνο προκειμένου να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό υποψηφίων συμβούλων. Στην περίπτωση αυτή η συμπληρωματική δήλωση υποβάλλεται μόνο από τον υποψήφιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας. Επισυνάπτονται, δε, σε αυτή τα στοιχεία που αναγράφονται στις αμέσως προηγούμενες ενότητες 2.2 ή 2.4, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.

2. 7 Παραίτηση – θάνατος υποψηφίου

Καινοτομία του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα αποτελεί η δυνατότητα παραίτησης υποψηφίου Δημάρχου πριν από την εκλογή, καθώς και η πρόβλεψη διαδικασίας αντικατάστασής του σε περίπτωση που αυτός αποβιώσει.

Μετά την 24η Σεπτεμβρίου 2006, η δήλωση του συνδυασμού επιτρέπεται να συμπληρωθεί μόνο για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικού συμβούλου ή παρέδρου. Στην περίπτωση παραίτησης [57] ή θανάτου υποψηφίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, η θέση που μένει κενή καταλαμβάνεται είτε:

α) από νέο υποψήφιο

β) από κάποιον από τους υποψήφιους συμβούλους.

Στην περίπτωση αυτή η συμπληρωματική δήλωση καταρτίζεται γραπτώς από την πλειοψηφία τουλάχιστον των υποψηφίων και υποβάλλεται στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών, αν πρόκειται για Δήμο, ή στον Ειρηνοδίκη, αν πρόκειται για Κοινότητα από:

α. την πλειοψηφία τουλάχιστον των υποψηφίων ή

β. έναν από τους υποψηφίους ή

γ. τρεις εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου ή της Κοινότητας.

Η δήλωση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ενότητα 2.2, εάν πρόκειται για Δήμο, ή 2.4, εάν πρόκειται για Κοινότητα. Στη δήλωση πρέπει να επισυνάπτεται επιπλέον και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.

Η υποβολή της δήλωσης στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών ή στον Ειρηνοδίκη γίνεται είτε με:

 • επίδοση από δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα δημότη.
 • παράδοση με απόδειξη από τα πρόσωπα που την υποβάλλουν.

Στην περίπτωση παραίτησης ή ανακήρυξής του ως υποψηφίου Δημάρχου κατά την προηγούμενη περίπτωση ή θανάτου υποψηφίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου, υποψηφίου συμβούλου δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικού συμβούλου ή υποψηφίου παρέδρου, τη θέση στον συνδυασμό μπορεί να καταλάβει νέος υποψήφιος. Στις περιπτώσεις αυτές η δήλωση υποβάλλεται μόνο από τον υποψήφιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας. Επισυνάπτονται, δε, σε αυτή τα στοιχεία που αναγράφονται στις αμέσως προηγούμενες ενότητες 2.2 ή 2.4, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, αφού δεν προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ’

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

 

1. Ανακήρυξη

Η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006 γίνεται από το δικαστήριο, στο οποίο υποβλήθηκαν οι δηλώσεις των συνδυασμών, τη δεκάτη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή μέχρι την 12η ώρα βραδυνή της 30ής Σεπτεμβρίου 2006.

Για την ανακήρυξη των συνδυασμών το οικείο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο εξετάζει:

 • Το εμπρόθεσμο της υποβολής της δήλωσης, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αντικατάστασης παραιτηθέντων ή θανόντων υποψηφίων.
 • Τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις ελάχιστο αριθμό υποψηφίων, καθώς και το μέγιστο αριθμό αυτών εντός του ορίου της προσαύξησης.
 • Το υποχρεωτικό ποσοστό των υποψηφίων συμβούλων που προβλέπεται από κάθε φύλο.
 • Εάν το έμβλημα που χρησιμοποιεί ο συνδυασμός εμπίπτει στις απαγορεύσεις του νόμου [59] .
 • Τον ορθό τρόπο αναγραφής (αλφαβητική σειρά) των ονομάτων των υποψηφίων.
 • Την πληρότητα των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στη δήλωση.

Σημειώνεται ότι η δήλωση του συνδυασμού δεν είναι απαράδεκτη:

 • Στην περίπτωση που συνταχθεί με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που αναφέρεται στην παράγραφο 2.1 ή 2.3 του Κεφαλαίου Β της παρούσας, αν δηλαδή δεν προτάσσεται ο υποψήφιος Δήμαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητας ή ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος χωρίς σταυρό προτίμησης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ρητή δήλωση που ορίζει τον υποψήφιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας και τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο χωρίς σταυρό προτίμησης.
 • Αν ο συνδυασμός δεν δηλώσει υποψήφιους συμβούλους για τα δημοτικά διαμερίσματα στους Δήμους που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα.
 • Αν ο συνδυασμός περιλάβει υποψήφιους τουλάχιστον για το 30% του συνόλου των επταμελών και πενταμελών τοπικών συμβουλίων του Δήμου και το 30% του συνόλου των τριμελών. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει παραλείπεται.
 • Αν περιλάβει υποψήφιους τοπικούς συμβούλους τουλάχιστον τέσσερις για τα επταμελή και τρεις για τα πενταμελή και τριμελή τοπικά συμβούλια.
 • Αν δεν περιλάβει υποψήφιους παρέδρους για όλα τα τοπικά διαμερίσματα της Κοινότητας.
 • Αν στον συνδυασμό δεν αναγράφεται η αντίστοιχη ένδειξη για τον υποψήφιο Δήμαρχο ή τον υποψήφιο Πρόεδρο της Κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή όποιος είναι γραμμένος πρώτος, θεωρείται «υποψήφιος Δήμαρχος» ή αντίστοιχα «υποψήφιος Πρόεδρος Κοινότητας».
 • Όταν συνδυασμός περιέχει αριθμό υποψηφίων δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων ή συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικών συμβούλων ή παρέδρων μικρότερο από το ελάχιστο όριο της παρ. 2 του άρθρου 34 ΔΚΚ εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου αυτού, για τους οποίους δεν δηλώθηκε αντικατάσταση.

Από τις διατάξεις του ΔΚΚ συνάγεται ότι κρίσιμο χρονικό σημείο, κατά το οποίο κρίνεται το παραδεκτό της δήλωσης κατάρτισης συνδυασμού, είναι το χρονικό σημείο ανακήρυξης του συνδυασμού αυτού από το αρμόδιο δικαστήριο και όχι ο χρόνος υποβολής (επίδοσης ή παράδοσης) της δήλωσης κατάρτισης του συνδυασμού στο αρμόδιο δικαστήριο, διότι μόνο μετά την ανακήρυξη του συνδυασμού, ύστερα από έλεγχο της νομιμότητας της δήλωσης κατάρτισής του, διασφαλίζεται ο συνταγματικός σκοπός που επιδιώκει ο νομοθέτης με τη θέσπιση ειδικών όρων και προϋποθέσεων ( Σ τ Ε 2833/2003) .

2. Κοινοποίηση

Τα αρμόδια δικαστήρια, δηλαδή τα Πρωτοδικεία και τα Ειρηνοδικεία, οφείλουν να κοινοποιήσουν αμέσως τις αποφάσεις ανακήρυξης των συνδυασμών στους οικείους Νομάρχες.

Οι Νομάρχες πρέπει να κυρώσουν και να στείλουν αμέσως σε κάθε Δήμο και Κοινότητα πίνακα των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί, προκειμένου να περιληφθούν στο πρόγραμμα εκλογής.

Σε περίπτωση αντικατάστασης υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2006, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, το αρμόδιο δικαστήριο κοινοποιεί αμέσως τη μεταβολή αυτή στο Νομάρχη, και αυτός στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα για την έκδοση και δημοσίευση συμπληρωματικού προγράμματος εκλογής.

Οι Νομάρχες οφείλουν να γνωστοποιήσουν άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με τηλεομοιοτυπία (fax) το όνομα κάθε συνδυασμού που έχει ανακηρυχθεί, καθώς και το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο όλων των υποψηφίων Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων του νομού τους.

3. Δικαιώματα του συνδυασμού

Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα [60] να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας.

Επίσης, κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας. Ο πληρεξούσιος αυτός ενεργεί για λογαριασμό του συνδυασμού, σύμφωνα με το νόμο, οτιδήποτε μπορεί να ενεργήσει ο υποψήφιος Δήμαρ­χος ή Πρόεδρος Κοινότητας κατά τη διεξαγωγή της εκλογής.

Δεν μπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασμών:

 • ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας,
 • οι δημοτι­κοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι,
 • οι σύμβουλοι του δημοτικού διαμερίσματος,
 • οι τοπικοί σύμβουλοι και οι πάρεδροι
 • όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και όλοι όσοι δεν μπορούν να εκλεγούν, σύμφωνα με τα υπό 4 του Κεφαλαίου Α της παρούσας, εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των συνδυασμών [61]

Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν οι σάκοι και να υποβάλλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.

4. Υποχρεώσεις υπηρεσιών

Α. Δήμοι - Κοινότητες

Με ευθύνη των Δημάρχων και των Προέδρων των Κοινοτήτων την 23η και 24η Σεπτεμβρίου 2006 και μέχρι την 24η ώρα, τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα θα είναι ανοικτά για την απρόσκοπτη χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών προς όλους τους υποψηφίους. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά την 7η Οκτωβρίου και μέχρι την 24η ώρα, για την περίπτωση τυχόν παραίτησης υποψηφίου, καθώς και μέχρι την 24η ώρα της 14ης Οκτωβρίου για την περίπτωση τυχόν θανάτου υποψηφίου. Τέλος, θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά την 20η Οκτωβρίου και μέχρι την 24η ώρα, για την περίπτωση τυχόν παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου Δημάρχου πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία.

Β. Περιφέρειες – Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία - ΔΟΥ

Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών της Χώρας οφείλουν να μεριμνήσουν, ώστε τα Πρωτοδικεία και τα Ειρηνοδικεία της περιφέρειάς τους να παραμείνουν ανοικτά από το πρωί μέχρι την 24η ώρα:

 • της Κυριακής 24 Σεπτεμβρίου 2006, τελευταία ημέρα υποβολής της δήλωσης των συνδυασμών
 • του Σαββάτου 30 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων
 • του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου 2006, για την περίπτωση τυχόν παραίτησης υποψηφίου
 • του Σαββάτου 14 Οκτωβρίου 2006, για την περίπτωση τυχόν θανάτου υποψηφίου
 • της Πέμπτης 19 Οκτωβρίου 2006, για την περίπτωση τυχόν παραίτησης υποψηφίου Δημάρχου πριν την επαναληπτική ψηφοφορία
 • της Παρασκευής 20 Οκτωβρίου, για την περίπτωση αντικατάστασης υποψηφίου Δημάρχου λόγω παραίτησης ή θανάτου πριν την επαναληπτική ψηφοφορία.

Τέλος, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) της έδρας των Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτές τις ίδιες ημέρες και ώρες, προκειμένου να προμηθευτούν οι υποψήφιοι τα απαραίτητα παράβολα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ’

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

 

1. Γενικά

Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί. Έχουν σχήμα ορθογώνιο και εκτυπώνονται με φροντίδα και ευθύνη των συνδυασμών. Τα τυπογραφικά στοιχεία των ψηφοδελτίων πρέπει να είναι σε μαύρη απόχρωση.

2. Περιεχόμενο Ψηφοδελτίων

Σε όλα τα ψηφοδέλτια υποψηφίων συνδυασμών τόσο για την εκλογή των δημοτικών αρχών όσο και για την εκλογή των κοινοτικών αρχών σημειώνονται στο επάνω μέρος το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού, που έχουν τυχόν δηλωθεί, και κάτω από αυτά, τα ονόματα των υποψηφίων κατά το άρθρο 35 ΔΚΚ.

Επισημαίνουμε, όμως, ότι:

 • Σε Δήμους που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε δημοτικό διαμέρισμα, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία:
  • Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού,
  • το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου δημάρχου με τη σχετική ένδειξη,
  • τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων,
  • την ονομασία του δημοτικού διαμερίσματος (τα διαμερίσματα αναγράφονται με αριθμητική σειρά, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, κ.ο.κ.),
  • τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων συμβούλων του συγκεκριμένου δημοτικού διαμερίσματος.
  •  
 • Σε Δήμους που αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε τοπικό διαμέρισμα, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία:
  • Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού,
  • το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου δημάρχου με τη σχετική ένδειξη,
  • τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων,
  • την ονομασία του τοπικού συμβουλίου,
  • τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων τοπικών συμβούλων του συγκεκριμένου τοπικού συμβουλίου.
  •  
 • Σε Κοινότητες που αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε τοπικό διαμέρισμα, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία:
  • Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού,
  • το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου προέδρου Κοινότητας με τη σχετική ένδειξη,
  • τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων κοινοτικών συμβούλων,
  • την ονομασία του τοπικού διαμερίσματος,
  • τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων παρέδρων του συγκεκριμένου τοπικού διαμερίσματος.

Σε όσους Δήμους γίνει επαναληπτική ψηφοφορία την 22η Οκτωβρίου 2006, τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογή αυτή θα είναι τα ίδια με τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν την πρώτη Κυριακή, δηλαδή την 15η Οκτωβρίου 2006, και αυτό γιατί δεν προβλέπεται η εκτύπωση άλλων ψηφοδελτίων για την επαναληπτική εκλογή.

3. Σταυρός προτίμησης

Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης. Ο σταυρός σημειώνεται με στυλό μαύρης ή κυανής απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου είτε δεξιά είτε αριστερά. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι γραμμένος [62] και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1, περ. γ ΔΚΚ.

Στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του άρθρου 34, παρ. 2, περ. γ ΔΚΚ δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, αν σημειωθεί, όμως, δεν συνεπάγεται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίμησης. Η ύπαρξη όμως σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητα αυτού.

3.1 Σταυροί προτίμησης σε Δήμους

Στους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του σε έναν μέχρι και τρεις υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικού διαμερίσματος, σημειώνοντας σταυρό δίπλα στο όνομά τους.

Στους λοιπούς Δήμους ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, σε έναν ή δύο υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ή συμβούλους δημοτικού διαμερίσματος, καθώς και σε ένα υποψήφιο τοπικό σύμβουλο ενός συνδυασμού, προκειμένου για τοπικά διαμερίσματα Δήμων, σημειώνοντας σταυρό δίπλα στο όνομά τους.

Στον υποψήφιο Δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

3.2 Σταυροί προτίμησης σε Κοινότητες

Σε όλες τις Κοινότητες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνο σε έναν υποψήφιο κοινοτικό σύμβουλο ενός συνδυασμού, σημειώνοντας σταυρό δίπλα στο όνομά του.

Στις Κοινότητες που αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του σε έναν υποψήφιο πάρεδρο.

Επισημαίνουμε ότι στον Πρόεδρο κοινότητας δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι, από τους κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενους, σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης [63] .


[1] Οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου (άρθρο 23, παρ. 2 ΔΚΚ).

[2] Άρθρο 47 ΔΚΚ.

[3] Άρθρο 59, παρ. 1 ΔΚΚ.

[4] Άρθρο 48 ΔΚΚ.

[5] Άρθρο 25 του ΔΚΚ.

[6] Άρθρο 3, παρ. 5 του πδ 133/1997, όπως ισχύει.

[7] Άρθρο 26, παρ. 2 του ΔΚΚ.

[8] Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999, Α΄ 291) οι κρατούμενοι ψηφίζουν μόνο κατά τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων ευρωβουλευτών.

[9] Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 10 του ν. 2623/1998 (Α΄ 139) οι ναυτικοί ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές, στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα δημοψηφίσματα.

[10] Σύμφωνα με το άρθρο 9 του πδ 210/1992 (Α΄ 99) οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος είναι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι.

[11] Άρθρο 26 παρ. 3 ΔΚΚ.

[12] Αρθρο 28 ΔΚΚ.

[13] Βλ. ανωτέρω στην ενότητα 2.1.

[14] Άρθρο 3, παρ. 9 του πδ 133/ 1997 (Α’ 21), ενώ στην παρ. 10 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να εκλεγούν στο αξίωμα του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Κοινότητας.

[15] Άρθρο 35 παρ.3 περ. δ ΔΚΚ.

[16] Άρθρο 20, παρ. 1 του πδ 410/ 1995 (Α΄ 231).

[17] Εννοείται ότι θα μπορεί να ψηφίσει στο Δήμο ή την Κοινότητα όπου ήταν δημότης μέχρι την 30η Ιουνίου 2006.

[18] Άρθρο 18, παρ. 8 και 9 του πδ 410/ 1995 σε συνδυασμό με το άρθρο τέταρτο του ν. 3463/2006.

[19] Εννοείται ότι θα μπορεί να ψηφίσει στο Δήμο ή την Κοινότητα όπου ήταν δημότης μέχρι την 30η Ιουνίου 2006

[20] Στους δικαστικούς λειτουργούς δεν ανήκουν οι ιατροδικαστές (άρθρο 33, ν. 1756/1988, Α΄ 35), ούτε οι άμισθοι ή έμμισθοι υποθηκοφύλακες (άρθρο 92 Σ).

[21] Σημειώνουμε ότι το κώλυμα αυτό ισχύει για όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν, είτε κατέχουν οργανική θέση είτε είναι αποσπασμένοι. Το κώλυμα παύει να υπάρχει εφόσον η απόσπαση ανακληθεί πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων.

[22] Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι συμβασιούχοι μερικής απασχόλησης, για τους συμβασιούχους μίσθωσης έργου βλ. παρακάτω στην παρ. 2 ii.

[23] ΣτΕ 2166/ 2004.

[24] ΣτΕ 117/2004.

[25] Βλ. προηγούμενη περίπτωση iv.

[26] Η παραί­τηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Eιρηνοδίκη, εφόσον πρόκειται για Κοινότητα, ή στον Πρόεδρο Πρωτοδικών εάν η υποψηφιότητα αφορά Δήμο, ο οποίος την υποβάλλει αμέσως στην αρχή που είναι αρ­μόδια να την αποδεχθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή από την επίδοσή της και δεν μπορεί να ανακληθεί. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύ­ουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, περ.α΄- γ΄, του άρθρου 29 του ΔΚΚ ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να πα­ραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους δεν θίγονται από τις διατάξεις αυτές (άρθρο 29, παρ. 7 ΔΚΚ).

[27] Άρθρο 12, παρ. 1 ν. 3231/2004 (Α΄ 45).

[28] Άρθρο 29, παρ.1δ του ΔΚΚ σε συνδυασμό με το Άρθρο Τρίτο ν. 3463/2006, βλ. όμως, παρακάτω στην ενότητα 4 “Ασυμβίβαστα” περίπτωση ii.

[29] Το ποσό της σύμβασης δεν επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε εταίρου στην εταιρία.

[30] Η εξόφληση αυτή μπορεί να γίνει και με διακανονισμό, ο οποίος αίρει το ληξιπρόθεσμο της οφειλής.

[31] Άρθρο 30 ΔΚΚ.

[32] Οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του ΔΚΚ, που καθιερώνουν την εκλογή κατά συνδυασμούς, δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα, ούτε στις αρχές της καθολικότητας και της ισότητας της ψήφου ή άλλες αρχές που διέπουν την εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών αρχών (ΣτΕ 3156/2000).

[33] Άρθρο 34, παρ. 5 ΔΚΚ.

[34] Άρθρο 34, παρ. 4 ΔΚΚ.

[35] Άρθρο 34, παρ. 2 ΔΚΚ.

[36] Άρθρο 34, παρ. 2 περ. β ΔΚΚ.

[37] Άρθρο 34, παρ. 2, περ.γ ΔΚΚ.

[38] Πρόκειται για δυνατότητα και όχι υποχρέωση.

[39] Βλ. παρακάτω Κεφάλαιο Δ, στην ενότητα 3 «Σταυρός προτίμησης».

[40] Άρθρο 34, παρ. 2, περ. β και δ ΔΚΚ

[41] Άρθρο 35, παρ.1, περ. iii ΔΚΚ

[42] Άρθρο 35, παρ.1, περ. ii σε συνδυασμό με το άρθρο 34, παρ. 2, περ. ε ΔΚΚ

[43] Άρθρο 22, παρ. 3 ΔΚΚ

[44] Άρθρο 35, παρ. 1 περίπτωση i ΔΚΚ.

[45] Δηλ: (σύνολο 7μελών & 5μελών Τοπ. Συμβ. Δήμου) x 30/100.

[46] Δηλ: (σύνολο 3μελών Τοπ. Συμβ. Δήμου) x 30/100.

[47] Άρθρο 34 παρ. 2 περ. β ΔΚΚ.

[48] Άρθρο 20, παρ. 3 ΔΚΚ.

[49] Άρθρο 34, παρ. 1 περ. στ ΔΚΚ.

[50] Άρθρο 22, παρ 5 ΔΚΚ.

[51] Άρθρο 35 παρ.1 περ. iii ΔΚΚ.

[52] Αν μετά την ανακήρυξη και τη συμμετοχή του συνδυασμού στις εκλογές, ακυρωθεί η ανακήρυξη υποψηφίου ή η εκλογή συμβούλου και έτσι ελαττωθεί το νόμιμο ποσοστό υποψηφίων ή συμβούλων από τα δύο φύλα, η δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού δεν καθίσταται απαράδεκτη (ΣτΕ 3353/ 2004).

[53] Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 ΔΚΚ εκλέγονται 15 σύμβουλοι σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

[54] Άρθρο 128, παρ. 1 ΔΚΚ.

[55] Άρθρο 35, παρ. 4 ΔΚΚ.

[56] ΣτΕ 2834/ 2003.

[57] Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου ή στον ειρηνοδίκη την όγδοη ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, δηλ. την 7η Οκτωβρίου 2006 (άρθρο 38, παρ. 1 ΔΚΚ).

[58] Άρθρα 35 παρ.4, και 38 ΔΚΚ.

[59] Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία ή άλλο παρό­μοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργανώσεως, φωτογραφία προσώπου, που περιλαμ­βάνεται στο συνδυασμό, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιό­τερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και συμβόλων ή εμβλημάτων του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφιών προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σε αυτό (άρθρο 35 παρ.5 ΔΚΚ).

[60] Άρθρο 39 ΔΚΚ.

[61] Άρθρο 39, παρ.5 ΔΚΚ.

[62] Ο τρόπος, όμως, γραφής του σταυρού που μπορεί να οφείλεται στη σπουδή, την ηλικία, την ελαττωμένη όραση του ψηφοφόρου ή το μέσο που χρησιμοποίησε, δηλαδή, σταυροί έντονοι, άτονοι, κακότεχνοι, μεγαλύτεροι ή μικρότεροι συνήθως δεν συνεπάγονται ακυρότητα της ψήφου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο ανώμαλος σχηματισμός του σταυρού είναι στην ουσιαστική εκτίμηση του δικαστηρίου αν αποτελεί ή όχι διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας (ΑΕΔ 25, 26/1999).

 

[63] Άρθρο 44, παρ. 5 ΔΚΚ.