Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
04/06/201434Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό
22/05/201430Προγραμματισμός συνεντεύξεων και αιτήματα επίσπευσης της διαδικασίας πολιτογράφησης
16/04/201411

Τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.4251/2014)

10/02/201403Αποδοχή της αριθμ.401/2013 γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3838/2010
09/07/2013Φ.82215/18303Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων «ιθαγένεια», «υπηκοότητα» και «εθνικότητα»
07/05/2013Φ.130181/10352Μείωση υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα - Παροχή οδηγιών για θέματα πολιτογράφησης
17/04/201307Σύσταση και ρόλος των Επιτροπών άρθρου 15 Ν.3284/2004. Συνδρομή
ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας βάσει
του Ν.2790/00, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
02/04/201352/Φ.130181/7779Συμπλήρωση της εγκυκλίου αρ.52 της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ:Β4ΜΒΝ-ΖΜ1
13/12/201252Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. – Άρθρο 23 του ν.3838/2010
10/11/2011132445Αποκατάσταση θυμάτων ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την Ελληνική Ιθαγένεια