Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
20/07/2018Φ.130181/12313Εφαρμογή διατάξεων ν.4332/2015
25/04/201811Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί Ιθαγένειας
25/01/201802Υπαγωγή ορισμένων περιπτώσεων αιτούντων στις διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών
19/12/201740Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017)
08/12/2017Φ.82215/37370Επικύρωση αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1Α παρ.1 του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ.1 του ν.4332/2015 (λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα)
21/11/201734Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία πολιτογράφησης
06/11/2017Φ.82215/34319Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών γεννήσεως σε πρόσωπα που διαμένουν στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
03/11/201731Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014
05/10/2017Φ130181-30570Τροποποίηση εγκυκλίου 52/2012 περί πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο
29/06/201718Άρθρο 1Β παρ.1 του ΚΕΙ – Φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας
1 2 3 4   Επόμενη