Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
29/01/20193Αντιμετώπιση υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου ως υπηκόων κράτους-μέλους Ε.Ε. σε περίπτωση πιθανής αποχώρησης χωρίς συμφωνία
09/11/201814Παροχή οδηγιών για την ανάκληση αποφάσεων πολιτογράφησης ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) λόγω αμφισβήτησης της ομογενειακής τους ιδιότητας
10/09/201831Αιτήματα επίσπευσης στη διαδικασία πολιτογράφησης και σε κτήσεις ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του ΚΕΙ - Αλλαγή κατοικίας
24/07/2018 Φ.130181/17760 Παροχή οδηγιών για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς (ανιθαγενείς ή μη) εκ Τουρκίας
20/07/2018Φ.130181/12313Εφαρμογή διατάξεων ν.4332/2015
25/04/201811Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί Ιθαγένειας
25/01/201802Υπαγωγή ορισμένων περιπτώσεων αιτούντων στις διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών
19/12/201740Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017)
08/12/2017Φ.82215/37370Επικύρωση αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1Α παρ.1 του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ.1 του ν.4332/2015 (λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα)
21/11/201734Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία πολιτογράφησης
1 2 3 4   Επόμενη