Κυριακή 27 Μαΐου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Ο ΔΟΜ ιδρύθηκε το 1951 και είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός προσανατολισμένος σε αποτελεσματικές δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Στόχος του είναι η προώθηση της νόμιμης και με ανθρωπιστικούς όρους μετανάστευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της κάλυψης των αναγκών των κυβερνήσεων και των μεταναστών για πολιτικές και προγράμματα σχετικά με τη μετανάστευση.
Με εμπειρία που ξεπερνά τον μισό αιώνα και γραφεία σε κάθε ήπειρο, ο ΔΟΜ:
         προωθεί τις καλές πρακτικές και τη χρήση νέων τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της νόμιμης και τη μείωση της παράνομης μετανάστευσης,
         βοηθά τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν ή να εγκατασταθούν στο εξωτερικό, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση,
         εκπαιδεύει κυβερνητικούς αξιωματούχους στη διαχείριση της μετανάστευσης,
         στηρίζει τον διεθνή πολιτικό διάλογο για τη μετανάστευση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων,
         προωθεί την ενημέρωση για τη μεταναστευτική νομοθεσία σε διεθνές επίπεδο και συνδράμει τις κυβερνήσεις στην ανάπτυξη της εθνικής μεταναστευτικής νομοθεσίας,
         υποστηρίζει την ενσωμάτωση της πολιτικής για τη μετανάστευση σε αναπτυξιακούς σχεδιασμούς και προγράμματα,
         ενθαρρύνει τους δεσμούς των διασπορών με τις χώρες προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων της ψήφου της διασποράς, προγραμμάτων μεταφοράς γνώσης και δεξιοτήτων, προσωρινών και «εικονικών» επιστροφών και της διευκόλυνσης μεταφοράς των εμβασμάτων,
         οργανώνει προγράμματα μαζικής πληροφόρησης,
         παρέχει συμβουλευτική και υλοποιεί προγράμματα ιατρικής και δημόσιας υγείας,
         βοηθά τα θύματα εμπορίας ανθρώπων,
         υλοποιεί προγράμματα παροχής βοήθειας και αποκατάστασης μετά από έκτακτες ανάγκες,
         διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα.
Ο ΔΟΜ διατηρεί στενούς δεσμούς με τα Ηνωμένα Έθνη, παρ’ ότι δεν είναι ενταγμένος σ’ αυτά και συνεργάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο με ένα ευρύ φάσμα διεθνών κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών.
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΝΕΙΑΣ, ο ΔΟΜ, ως ένας από τους κύριους φορείς υλοποίησης στην Αλβανία, θα παράσχει βοήθεια στην Κυβέρνηση της Αλβανίας για να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία Επανεισδοχής μεταξύ Ε.Κ./Αλβανίας, που επικυρώθηκε από το Αλβανικό Κοινοβούλιο την 1η Μαΐου, 2006. Συγκεκριμένα σκοπεύει στην ενδυνάμωση των Αλβανικών αρχών για την εφαρμογή της ρήτρας των τρίτων χωρών, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2008. Η υλοποίηση της Συμφωνίας Επανεισδοχής θεωρείται προτεραιότητα βάσει της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που συνάφθηκε μεταξύ Αλβανίας και Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις 12 Ιουνίου 2006 και του Αλβανικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της ανωτέρω Συμφωνίας.
Οι παρεμβάσεις μέσω αυτού του προγράμματος θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία υποδομών, την παροχή εκπαίδευσης και νομικής υποστήριξης στις Αλβανικές διοικητικές αρχές, καθώς και συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διοικήσεων ως προς την υλοποίηση των συμφωνιών επανεισδοχής. Τέλος, το πρόγραμμα θα συμβάλλει στη δημιουργία μηχανισμών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επιστροφής των μεταναστών, βελτιώνοντας κυρίως την επανένταξή τους στην Αλβανία, όπως επίσης και ενισχύοντας την δυνατότητα και τη δράση των εθνικών φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία.
 
www.iomtirana.org.al