Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

 

 

 

Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα των Ο.Τ.Α.

Σχέδιο Ελέγχου Συμμόρφωσης

Μάιος 2003

Έκδοση: 1.0

 

Τεύχος 3: Έλεγχος Συμβατότητας με Λειτουργικές Προδιαγραφές

 

 

 

 

Τεχνικοί Σύμβουλοι:

Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών


Ιστορικό Αναθεωρήσεων

Έκδοση

Ημερομηνία

Περιγραφή

Συντάκτες

0.1-0.9

1/4/2003 -23/5/2003

Εσωτερικές εκδόσεις της ομάδας εργασίας της ΕΕΤΑΑ

ΕΕΤΑΑ, Εργαστήριο Εφαρμογών Λογιστικής ΟΠΑ

1.0

28/5/2003

Πρώτη έκδοση για διανομή

ΕΕΤΑΑ, Εργαστήριο Εφαρμογών Λογιστικής ΟΠΑ

 

 

 

 

 


Περιεχόμενα Τεύχους

1.       Εισαγωγή... 2

2.       Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας ανάπτυξης του μοντέλου λειτουργικών προδιαγραφών.. 2

3.       Διαδικασία Ελέγχου.. 2

4.       Δομή του Επιχειρησιακού Συστήματος - Λειτουργίες ανά Επιχειρησιακή Περιοχή... 2

5.       Επιχειρησιακή Περιοχή: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΤΑ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 2

5.1.        Διαδικασία: Λογιστικό Σχέδιο (ΚΕ-Λ1) 2

5.1.1.        Λειτουργία: Διαχείριση λογιστικού σχεδίου (ΑΕ-Λ1-1) 2

5.1.2.        Λειτουργία: Διαχείριση ημερολογιακών εγγραφών (ΑΕ-Λ1-2) 2

5.2.        Διαδικασία: Λογιστική Χρήση (ΚΕ-Λ2) 2

5.2.1.        Λειτουργία: Δημιουργία νέας χρήσης (ΑΕ-Λ2-1) 2

5.2.2.        Λειτουργία: Κλείσιμο χρήσης (ΑΕ-Λ2-2) 2

5.3.        Διαδικασία: Μητρώα (ΚΕ-Λ3) 2

5.3.1.        Λειτουργία: Διαχείριση μητρώων (προμηθευτές, υπόχρεοι,  χρεόγραφα, έργα, πάγια, αποθήκη) (ΑΕ-Λ3-1) 2

5.4.        Διαδικασία: Παραστατικά (Γενικά) (ΚΕ-Λ4) 2

5.4.1.        Λειτουργία: Διαχείριση παραστατικών (ΑΕ-Λ4-1) 2

5.4.2.        Λειτουργία: Ακύρωση παραστατικών (ΑΕ-Λ4-2) 2

5.5.        Διαδικασία: Εκτυπώσεις (ΚΕ-Λ5) 2

5.5.1.        Λειτουργία: Άντληση πληροφοριών, εκτυπώσεις καταστάσεων και αναζητήσεων (ΑΕ-Λ5-1) 2

5.6.        Άντληση πληροφοριών, αναζητήσεις και εκτυπώσεις (ΑΕ-Λ5-2) 2

6.       Επιχειρησιακή Περιοχή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.. 2

6.1.        Διαδικασία: Προϋπολογισμός (ΚΕ-Λ6) 2

6.1.1.        Λειτουργία: Σύνταξη προϋπολογισμού (ΑΕ-Λ6-1) 2

6.1.2.        Λειτουργία: Αναμόρφωση προϋπολογισμού (ΑΕ-Λ6-2) 2

6.2.        Άντληση πληροφοριών, αναζητήσεις και εκτυπώσεις (ΑΕ-Λ6-3) 2

7.       Επιχειρησιακή Περιοχή ΠΑΓΙΑ.. 2

7.1.        Διαδικασία: Διαχείριση Παγίων (ΚΕ-Λ7) 2

7.1.1.        Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου παγίων (δημιουργία, μετατροπή) (ΑΕ-Λ7-1) 2

7.1.2.        Λειτουργία: Καταχώρηση παραστατικών αγοράς παγίων (ΑΕ-Λ7-2) 2

7.1.3.        Λειτουργία: Αναπροσαρμογή αξίας παγίων (ΑΕ-Λ7-3) Ε.. 2

7.2.        Άντληση πληροφοριών, αναζητήσεις και εκτυπώσεις (ΑΕ-Λ7-4) 2

8.       Επιχειρησιακή Περιοχή ΑΠΟΘΗΚΗ.. 2

8.1.        Διαδικασία: Διαχείριση Αποθήκης (ΚΕ-Λ8) 2

8.1.1.        Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου Αποθήκης (δημιουργία, μετατροπή, διαγραφή) (ΑΕ-Λ8-1) 2

8.1.2.        Λειτουργία: Έκδοση δελτίου εισαγωγής (ΑΕ-Λ8-2) 2

8.1.3.        Λειτουργία: Έκδοση δελτίου εξαγωγής (ΑΕ-Λ8-3) 2

8.2.        Άντληση πληροφοριών, αναζητήσεις και εκτυπώσεις (ΑΕ-Λ8-4) 2

9.       Επιχειρησιακή Περιοχή ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ.. 2

9.1.        Διαδικασία: Διαχείριση χρεογράφων (ΚΕ-Λ9) Ε. 2

9.1.1.        Λειτουργία: Διαχείριση Μητρώου Χρεογράφων (δημιουργία, μετατροπή, διαγραφή) (ΑΕ-Λ9-1) 2

9.1.2.        Λειτουργία: Καταχώρηση παραστατικών αγοράς χρεογράφων (ΑΕ-Λ9-2) 2

9.1.3.        Λειτουργία: Έκδοση παραστατικών πώλησης χρεογράφων (ΑΕ-Λ9-3) 2

9.2.        Άντληση πληροφοριών, αναζητήσεις και εκτυπώσεις (ΑΕ-Λ9-4) 2

10.     Επιχειρησιακή Περιοχή: ΕΣΟΔΑ.. 2

10.1.      Διαδικασία: Διαχείριση Μητρώου Υπόχρεων (ΚΕ-Λ10) 2

10.1.1.      Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου υπόχρεων (δημιουργία, μετατροπή, διαγραφή) (ΑΕ-Λ10-1) 2

10.2.      Διαδικασία: Βεβαίωση εσόδου (ΚΕ-Λ11) 2

10.2.1.      Λειτουργία: Διαχείριση βεβαιωτικών καταλόγων (υπηρεσία προσόδων) (ΑΕ-Λ11-1) 2

10.2.2.      Λειτουργία: Έκδοση απόδειξης γνωστοποίησης (υπηρεσία προσόδων) (ΑΕ-Λ11-2) 2

10.2.3.      Λειτουργία: Διαχείριση προσφυγών (φορολογική επιτροπή) (ΑΕ-Λ11-3) 2

10.2.4.      Λειτουργία: Έκδοση αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων (ταμίας) (ΑΕ-Λ11-4) 2

10.2.5.      Λειτουργία: Έκδοση ατομικών ειδοποιήσεων (ταμίας) (ΑΕ-Λ11-5) 2

10.3.      Διαδικασία: Είσπραξη εσόδου (ΚΕ-Λ12) 2

10.3.1.      Λειτουργία: Έκδοση γραμματίων παραλαβής (ταμίας) (ΑΕ-Λ12-1) 2

10.3.2.      Λειτουργία: Έκδοση γραμματίων είσπραξης (λογιστήριο) (ΑΕ-Λ12-2) 2

10.3.3.      Λειτουργία: Έκδοση απόδειξης είσπραξης κρατήσεων υπέρ τρίτων (λογιστήριο) (ΑΕ-Λ12-3) 2

10.3.4.      Λειτουργία: Παραγραφή απαιτήσεων (λογιστήριο) (ΑΕ-Λ12-4) 2

10.4.      Διαδικασία: «Οίκοθεν βεβαίωση» με βάση βεβαιωτικό σημείωμα του Δήμου (ΚΕ-Λ13) 2

10.4.1.      Λειτουργία: Έκδοση υπηρεσιακού βεβαιωτικού σημειώματος (υπηρεσία προσόδων) (ΑΕ-Λ13-1) 2

10.4.2.      Λειτουργία: Έκδοση θεωρημένου διπλότυπου είσπραξης (ταμίας) (ΑΕ-Λ13-2) 2

10.5.      Άντληση πληροφοριών, αναζητήσεις και εκτυπώσεις (ΑΕ-Λ13-3) 2

11.     Επιχειρησιακή Περιοχή: ΕΞΟΔΑ.. 2

11.1.      Διαδικασία: Διαχείριση Μητρώων Εξόδων (ΚΕ-Λ14) 2

11.1.1.      Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου προμηθευτών (δημιουργία, μετατροπή, διαγραφή) (ΑΕ-Λ14-1) 2

11.1.2.      Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου έργων  (δημιουργία, μετατροπή) (ΑΕ-Λ14-2) 2

11.2.      Διαδικασία: Ανάληψη δαπάνης (ΚΕ-Λ15) 2

11.2.1.      Λειτουργία: Σύνταξη Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης (αρμόδια υπηρεσία) (ΑΕ-Λ15-1) 2

11.2.2.      Λειτουργία: Καταχώρηση παραστατικών δαπάνης όπως τιμολόγιο, δημαρχιακή απόφαση κλπ (λογιστήριο) (ΑΕ-Λ15-2) 2

11.3.      Διαδικασία: Πληρωμή (ΚΕ-Λ16) 2

11.3.1.      Λειτουργία: Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (λογιστήριο) (ΑΕ-Λ16-1) 2

11.3.2.      Λειτουργία: Έκδοση Εντάλματος Προπληρωμής (λογιστήριο) (ΑΕ-Λ16-2) 2

11.3.3.      Λειτουργία: Έκδοση Εντάλματος Πάγιας προκαταβολής (λογιστήριο) (ΑΕ-Λ16-3) 2

11.3.4.      Λειτουργία: Έγγραφη ειδοποίηση δικαιούχου (ταμίας) (ΑΕ-Λ16-4) 2

11.3.5.      Λειτουργία: Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής (λογιστήριο ή ταμίας) (ΑΕ-Λ16-5) 2

11.3.6.      Λειτουργία: Σύνταξη πράξης εξόφλησης (ταμίας) (ΑΕ-Λ16-6) 2

11.4.      Άντληση πληροφοριών, αναζητήσεις και εκτυπώσεις (ΑΕ-Λ16-7) 2

12.     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Προδιαγραφές Ενιαίου Οικονομικού Λογιστικού Συστήματος Ο.Τ.Α. 2

Αναφορά στο Θεσμικό Πλαίσιο.. 2

Γενικές Προδιαγραφές Λογισμικού.. 2

Λειτουργικές προδιαγραφές. 2

 


1.                     Εισαγωγή

Η σταδιακή υιοθέτηση του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος από τους ΟΤΑ αναμένεται να αναμορφώσει ριζικά τη λογιστική τους παρακολούθηση εγκαθιστώντας πρότυπα διαφάνειας και ορθολογικής οργάνωσης των διαδικασιών.

Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση και στον εκσυγχρονισμό της λογιστικής παρακολούθησης των φορέων αυτών αναμένεται να διαδραματίσει εκτός από την εισαγωγή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος η μέγιστη αξιοποίηση της συμβολής της πληροφορικής.

Ο συνδυασμός ενός άρτιου λογιστικού συστήματος όπως είναι το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και μίας εφαρμογής λογιστικής που θα μπορεί να ενσωματώνει και να διαχειρίζεται τη λογιστική πληροφορία συνθέτουν ένα ιδανικό πλαίσιο οργάνωσης της παρακολούθησης των λογιστικών πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό οι λογιστικές εργασίες θα ολοκληρώνονται με τη μέγιστη διαφάνεια, ακρίβεια και λεπτομέρεια ενώ παράλληλα η υλοποίησή τους θα επιταχύνεται με τη χρήση της πληροφορικής.

Ωστόσο τέτοιου είδους εφαρμογές λογιστικής απαιτούν την ύπαρξη ενός πλαισίου κανόνων λειτουργίας (προδιαγραφές) το οποίο θα εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία αυτών των εφαρμογών μέσα στο επιχειρησιακό περιβάλλον των Δήμων. 

Το παρόν Τεύχος του Σχεδίου Ελέγχου Συμμόρφωσης αποσκοπεί στην παρουσίαση ενός μοντέλου λειτουργικών προδιαγραφών – με βάση το ΠΔ 315/99 – μέσω του οποίου τίθενται ουσιαστικά οι λειτουργίες που θα πρέπει να υλοποιεί μια εφαρμογή λογιστικής των Ο.Τ.Α.

Οι εφαρμογές λογιστικής των ΟΤΑ, πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του οικονομικού διαχειριστικού συστήματος των ΟΤΑ, ώστε η μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και η έκδοση των στοιχείων τους, να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των διατάξεων του ΚΛΣ ΟΤΑ (ΠΔ 315/1999). Τίθενται κριτήρια, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για κάθε Εφαρμογή Λογισμικού που χρησιμοποιείται στους δήμους, ώστε να θεωρείται πως αυτή συμφωνεί και εφαρμόζει τις προαναφερθείσες υποχρεωτικές διατάξεις.

2.                     Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας ανάπτυξης του μοντέλου λειτουργικών προδιαγραφών

Η ανάπτυξη του μοντέλου λειτουργικών προδιαγραφών των εφαρμογών λογιστικής των Ο.Τ.Α. που περιγράφεται στο παρόν τεύχος, βασίζεται τόσο στις αρχές λειτουργίας των σύγχρονων Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων μέσα σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον λειτουργίας όσο και λογιστικούς κανόνες του ΠΔ 315/99

Η διαδικασία ανάπτυξης που υιοθετήθηκε από την ομάδα υλοποίησης του έργου περιγράφεται παρακάτω:

 

1

2

3

Μελέτη και Ανάλυση των Υφιστάμενων Προδιαγραφών

Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας των ΟΤΑ (Πλαίσιο Λειτουργικών Διαδικασιών)

Σχεδιασμός πλαισίου ελέγχου συμμόρφωσης (προδιαγραφές – κριτήρια)

 

Αρχικά έγινε η μελέτη και η ανάλυση των υφιστάμενων προδιαγραφών, οι οποίες ορίστηκαν από έμπειρους χρήστες συστημάτων οικονομικού διαχειριστικού χαρακτήρα των ΟΤΑ (το πλήρες σύνολο αυτών των προδιαγραφών παρατίθεται στο Παράρτημα Ι). Στην συνέχεια το σύστημα χωρίστηκε σε Επιχειρησιακές Περιοχές, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει Διαδικασίες που συμβαίνουν με την αλληλεπίδραση των εσωτερικών τους Λειτουργιών.

Στο επίπεδο αυτό καθορίζονται οι λειτουργικές απαιτήσεις (προδιαγραφές) του συστήματος οι οποίες είναι προϊόν του συγκερασμού των υφιστάμενων προδιαγραφών και του τρόπου λειτουργίας του επιχειρησιακού συστήματος όπως αυτό περιγράφεται στο ΠΔ 315/99. Οι αρχικές προδιαγραφές εκλογικεύτηκαν, αναλύθηκαν ή συμπυκνώθηκαν και εμπλουτίστηκαν με πολλές ακόμα προϋποθέσεις, απαιτήσεις και περιορισμούς που για κάθε Λειτουργία εξασφαλίζουν τη συνεπή, αποτελεσματική και απρόσκοπτη ροή της.

Η προσέγγιση αυτή οδήγησε τελικά στο σχεδιασμό του πλαισίου Ελέγχου Συμμόρφωσης (προδιαγραφές – κριτήρια) των εφαρμογών λογιστικής διαχείρισης των ΟΤΑ. Πρόκειται ουσιαστικά για τον καθορισμό πολύ συγκεκριμένων κριτηρίων που πρέπει να ελεγχθούν κατά την εκτέλεση του Ελέγχου Συμμόρφωσης, που πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούνται για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και της συνέπειας των ακολουθούμενων λογιστικών διαδικασιών μηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων του συστήματος.  Τα κριτήρια αυτά αποτελούν το μικρότερο δυνατό σύνολο κριτηρίων, των οποίων όμως η εφαρμογή είναι βασική και υποχρεωτική για κάθε Εφαρμογή Λογισμικού που χρησιμοποιείται στους δήμους (πλην αυτών που ρητά, στους πίνακες των επόμενων παραγράφων, χαρακτηρίζονται ως επιθυμητά).

 

3.                     Διαδικασία Ελέγχου

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εκτέλεση του Ελέγχου Συμμόρφωσης με τις Λειτουργικές Προδιαγραφές που περιγράφονται στο παρόν τεύχος είναι η εξής:

1.      Για κάθε κριτήριο Ελέγχου θα γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες που θα τεκμηριώνουν την συμμόρφωση ή μη με την αντίστοιχη λειτουργική προδιαγραφή (π.χ. για να ελεγχθεί η υποχρεωτική εισαγωγή ημερομηνίας έκδοσης παραστατικού κατά την καταχώρησή του στο σύστημα, θα επιδιωχθεί να αποθηκευτεί ένα παραστατικό χωρίς πρώτα να έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο).

2.      Είναι δυνατόν ομάδες κριτηρίων να ελέγχονται μέσω της εκτέλεσης συγκεκριμένων αριθμητικών σεναρίων που θα δίνονται κατά την πραγματοποίηση του ελέγχου από την ομάδα της ΕΕΤΑΑ και θα είναι κοινές για όλες τις εφαρμογές

3.      Επίσης είναι δυνατόν συγκεκριμένα κριτήρια του παρόντος τεύχους να μην ελεγχθούν εάν κριθεί ότι η συμμόρφωση με αυτά διαπιστώθηκε από την εκτέλεση αναλυτικού αριθμητικού σεναρίου του Τεύχους 2.

Διευκρινίζεται τέλος ότι όπου στους πίνακες των παρακάτω παραγράφων στη στήλη «Σχετική Προδιαγραφή» εμφανίζεται ο χαρακτήρας «Ε» θεωρείται ότι τα αντίστοιχα κριτήρια αναφέρονται σε επιθυμητά χαρακτηριστικά. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο των κριτηρίων των παραγράφων που σημειώνονται με τον χαρακτήρα «Ε». Για τα χαρακτηριστικά αυτά δεν δόθηκαν ρητές προδιαγραφές στους προμηθευτές των εφαρμογών.  Συνεπακόλουθα για τα αντίστοιχα κριτήρια ο έλεγχος συμμόρφωσης δεν θα καταλήξει σε χαρακτηρισμό «αποδεκτό» ή «μερικώς αποδεκτό» ή «απορριπτέο» άλλα, όπου είναι εφικτό, θα έχει τη μορφή προτάσεων βελτίωσης της εφαρμογής οι οποίες θα κοινοποιούνται μόνο στον ενδιαφερόμενο προμηθευτή της κάθε εφαρμογής.

  

4.                     Δομή του Επιχειρησιακού Συστήματος - Λειτουργίες ανά Επιχειρησιακή Περιοχή

 

Η δομή του Συστήματος Λογιστικής Διαχείρισης των ΟΤΑ περιγράφεται στους πίνακες που ακολουθούν με την εξής ιεραρχική δομή:

à Επιχειρησιακές περιοχές

à Διαδικασίες  (που αντιστοιχούν σε Κατηγορίες Ελέγχου σύμφωνα με το Τεύχος 1)

à Λειτουργίες  (που αντιστοιχούν σε Αντικείμενα Ελέγχου σύμφωνα με το Τεύχος 1)

Για κάθε Λειτουργία του συστήματος προσδιορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια που θα πρέπει να ικανοποιούνται τόσο κατά την καταχώρηση νέων δεδομένων, όσο και κατά την διαχείριση αυτών. Στο τέλος κάθε Επιχειρησιακής Περιοχής παρατίθενται και οι απαιτούμενες εκτυπώσεις που απορρέουν από τις Λειτουργίες του Συστήματος.

 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΤΑ - (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

 

Διαδικασία: Λογιστικό Σχέδιο

Λειτουργία: Διαχείριση λογιστικού σχεδίου

Λειτουργία: Διαχείριση ημερολογιακών εγγραφών

Διαδικασία: Λογιστική χρήση

Λειτουργία: Δημιουργία νέας χρήσης

Λειτουργία: Κλείσιμο χρήσης

Διαδικασία: Μητρώα

Λειτουργία: Διαχείριση μητρώων

Διαδικασία: Παραστατικά

Λειτουργία: Διαχείριση παραστατικών εσόδων εξόδων

Λειτουργία: Ακύρωση παραστατικών

Διαδικασία: Εκτυπώσεις

Λειτουργία: Άντληση πληροφοριών, εκτυπώσεις καταστάσεων και αναζητήσεων

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Διαδικασία: Προϋπολογισμός

Λειτουργία: Σύνταξη προϋπολογισμού

Λειτουργία: Αναμόρφωση προϋπολογισμού

 

ΠΑΓΙΑ

 

Διαδικασία: Διαχείριση παγίων

Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου παγίων

Λειτουργία: Καταχώρηση Παραστατικών αγοράς παγίων

Λειτουργία: Αναπροσαρμογή αξίας παγίων

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

Διαδικασία: Διαχείριση αποθήκης

Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου αποθήκης

Λειτουργία: Έκδοση δελτίου εισαγωγής

Λειτουργία: Έκδοση δελτίου εξαγωγής

 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

 

Διαδικασία: Διαχείριση χρεογράφων

Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου χρεογράφων

Λειτουργία: Καταχώρηση παραστατικών αγοράς χρεογράφων

Λειτουργία: Έκδοση παραστατικών πώλησης χρεογράφων

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

Διαδικασία: Διαχείριση  μητρώου υπόχρεων

 Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου υπόχρεων

Διαδικασία: Βεβαίωση εσόδου

Λειτουργία: Διαχείριση βεβαιωτικών καταλόγων

Λειτουργία: Έκδοση απόδειξης γνωστοποίησης

Λειτουργία: Διαχείριση προσφυγών

Λειτουργία: Έκδοση αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων

Λειτουργία: Έκδοση ατομικών ειδοποιήσεων

Διαδικασία: Είσπραξη εσόδου

Λειτουργία: Έκδοση γραμματίων παραλαβής

Λειτουργία: Έκδοση γραμματίων είσπραξης

Λειτουργία: Έκδοση απόδειξης είσπραξης κρατήσεων υπέρ τρίτων

Λειτουργία: Παραγραφή απαιτήσεων

Διαδικασία: «Οίκοθεν βεβαίωση» με βάση βεβαιωτικό σημείωμα του Δήμου

Λειτουργία: Έκδοση υπηρεσιακού βεβαιωτικού σημειώματος

Λειτουργία: Έκδοση διπλότυπου είσπραξης

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

Διαδικασία: Διαχείριση μητρώων εξόδων

 Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου προμηθευτών

Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου έργων

Διαδικασία: Ανάληψη δαπάνης

Λειτουργία: Σύνταξη Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης (ΕΑΔ)

Λειτουργία: Καταχώρηση παραστατικών δαπάνης

Διαδικασία: Πληρωμή

Λειτουργία: Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής

Λειτουργία: Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής

Λειτουργία: Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πάγιας προκαταβολής

Λειτουργία: Έγγραφη ειδοποίησης δικαιούχου

Λειτουργία: Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής

Λειτουργία: Σύνταξη πράξης εξόφλησης

 


5.                     Επιχειρησιακή Περιοχή: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΤΑ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

5.1.             Διαδικασία: Λογιστικό Σχέδιο (ΚΕ-Λ1)

5.1.1.                Λειτουργία: Διαχείριση λογιστικού σχεδίου (ΑΕ-Λ1-1)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ1-1-1                  

Καταχώρηση λογιστικών σχεδίων

 

ΛΟΓΟΤΑ.1

Ε-Λ1-1-2                  

Τήρηση Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (γενική - αναλυτική λογιστική και δημόσιο λογιστικό) που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των διατάξεων του Κ.Λ.Σ. ΟΤΑ (Π.Δ. 315/1999) (Διαχείριση τουλάχιστον πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων και τεταρτοβάθμιων λογαριασμών)

 

ΛΟΓΟΤΑ 2,5,7

Ε-Λ1-1-3                  

Δυνατότητα ανάπτυξης μοναδικών κωδικών αριθμών και περιγραφής λογαριασμών σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους του Κ.Λ.Σ. ΟΤΑ (Π.Δ. 315/1999) για τους ΟΤΑ. (άλλοτε σε δύο και άλλοτε σε περισσότερα ψηφία ανάλογα με την παραμετροποίηση, δυνατότητα να περιλαμβάνονται αλφαριθμητικά στοιχεία)

 

ΛΟΓΟΤΑ 6,11

Ε-Λ1-1-4                  

Κατά την απόδοση κωδικών (ομάδων) και περιγραφής στους νέους λογαριασμούς, απαγόρευση χρήσης ονόματος ή κωδικού που ήδη υπάρχει με την εμφάνιση του κατάλληλου μηνύματος

 

 

Ε-Λ1-1-5                  

Δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού μόνο εφόσον υπάρχει ο αντίστοιχος λογαριασμός αμέσως προηγούμενου βαθμού, αλλιώς εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος.

 

 

Ε-Λ1-1-6                  

Δυνατότητα σύνδεσης του νέου λογαριασμού γενικής λογιστικής με έναν ή περισσότερους αντικριζόμενούς του στην αναλυτική λογιστική (κέντρα κόστους), οπότε και κατά την ενημέρωσή του, ενημερώνεται παράλληλα και η αναλυτική λογιστική.

 

 

Ε-Λ1-1-7                  

Ομοίως δυνατότητα σύνδεσης του νέου λογαριασμού γενικής λογιστικής με έναν ή περισσότερους αντικριζόμενούς του λογαριασμούς τάξεως (προϋπολογισμός)

 

 

Ε-Λ1-1-8                  

Δυνατότητα δημιουργίας των βασικών Κέντρων Κόστους αλλά και νέων όποτε ζητηθεί

 

ΛΟΓΟΤΑ.25

Ε-Λ1-1-9                  

Η συνδεσμολογία ανάμεσα στη γενική λογιστική, την αναλυτική λογιστική και το δημόσιο λογιστικό πρέπει να εξασφαλίζει την εύχρηστη και λειτουργική συμφωνία των τριών Λογιστικών Σχεδίων (Αναλυτική Λογιστική, Γενική Λογιστική, Λογαριασμοί Τάξεως - Σύστημα Λογαριασμών Δημόσιου Λογιστικού). Να διαχωρίζονται τα άρθρα των εγγραφών  των λογαριασμών τάξεως από τα αντίστοιχα της Γενικής Λογιστικής και της Αναλυτικής Λογιστικής, δηλαδή να γίνεται ενημέρωση σε ξεχωριστά ημερολόγια

 

ΛΟΓΟΤΑ.9  ΛΟΓΟΤΑ.21

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ1-1-10              

Δυνατότητα μετονομασίας λογαριασμού

 

 

Ε-Λ1-1-11              

Απαγόρευση αλλαγής κωδικού (και ομάδας) λογαριασμού

 

 

Ε-Λ1-1-12              

Απαγόρευση επέμβασης στα ποσά ή τα αθροίσματα Χρέωσης και Πίστωσης σε κάθε λογαριασμό (γίνεται μόνο στο ημερολόγιο, στην οθόνη ημερολογιακής εγγραφής)

 

 

Ε-Λ1-1-13              

Ιδιαίτερο μαρκάρισμα όταν ο λογαριασμός είναι ανενεργός, προκειμένου να μην εμφανίζεται στις οθόνες (πχ στις λίστες των λογαριασμών) του συστήματος

 

E

Ε-Λ1-1-14              

Δυνατότητα διαγραφής λογαριασμού μόνο εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί κίνησή του (του ίδιου ή λογαριασμών του επόμενου βαθμού) αλλιώς εμφάνιση μηνύματος απαγόρευσης

 

ΛΟΓΟΤΑ 3

Ε-Λ1-1-15              

Κατά την διαγραφή λογαριασμού, εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος επιβεβαίωσης διαγραφής

 

 

Ε-Λ1-1-16              

Στην περίπτωση που λογαριασμός της γενικής λογιστικής συνδέεται με αντίστοιχο της αναλυτικής, με την ενημέρωση του λογαριασμού της γενικής πρέπει να γίνεται αυτόματη ενημέρωση του λογαριασμού της αναλυτικής με εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος υπενθύμισης. Αυτόματη κατανομή στους λογαριασμούς της Αναλυτικής λογιστικής με βάση  ποσά ή ποσοστά με δυνατότητα αλλαγής της κατανομής κατά την καταχώρηση.

 

ΛΟΓΟΤΑ.26

Ε-Λ1-1-17              

Δυνατότητα αναζήτησης λογαριασμού ή ομάδας λογαριασμών με βάση κωδικό, όνομα, ομάδα λογαριασμού

 

 

Ε-Λ1-1-18              

Μεταφορά Λογιστικού Σχεδίου από έτος σε έτος.

 

ΛΟΓΟΤΑ.4

 

 

5.1.2.                Λειτουργία: Διαχείριση ημερολογιακών εγγραφών (ΑΕ-Λ1-2)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ1-2-1                  

Αυτόματη προοδευτική απόδοση μοναδικού κωδικού στην κίνηση, δηλαδή αυτόματη ετήσια προοδευτική  αρίθμηση, χωριστά για κάθε ημερολόγιο και για την οποία δεν επιτρέπεται η τροποποίησή της από το χρήστη

 

ΛΟΓΟΤΑ 12

Ε-Λ1-2-2                  

Φύλαξη των λογιστικών εγγραφών (λογαριασμών πρώτου έως τελευταίου βαθμού) σε προσωρινό αρχείο σύμφωνα με το ΚΒΣ

 

ΛΟΓΟΤΑ 13

Ε-Λ1-2-3                  

Απαγόρευση δημιουργίας εγγραφής σε προηγούμενη περίοδο χρήσης που έχει κλείσει.

 

 

Ε-Λ1-2-4                  

Υποχρεωτική συμπλήρωση κωδικού δικαιολογητικού που αφορά στην κίνηση.

 

 

Ε-Λ1-2-5                  

Δυνατότητα επιλογής και όχι καταχώρησης (πχ δυνατότητα επιλογής από λίστα) για την επιλογή από τον χρήστη των λογαριασμών γενικής και αναλυτικής λογιστικής ή προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση χρεοπιστώσεων

 

 

Ε-Λ1-2-6                  

Υποχρεωτική καταχώριση αιτιολογίας για κάθε κίνηση

 

 

Ε-Λ1-2-7                  

Αυτόματη άθροιση χρεώσεων και πιστώσεων και εμφάνιση ιδιαίτερου μηνύματος αν η ισότητα Χρέωση = Πίστωση δεν ισχύει

 

 

Ε-Λ1-2-8                  

Παράλληλα με την ημερολογιακή κίνηση, ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των αρμόδιων λογαριασμών γενικής λογιστικής ανώτερου επιπέδου που επηρεάζονται

 

 

Ε-Λ1-2-9                  

Ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των αρμόδιων λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής (κέντρα κόστους) με τους οποίους συνδέονται οι λογαριασμοί της κίνησης

 

ΛΟΓΟΤΑ 10

Ε-Λ1-2-10              

Δυνατότητα μερικού ή ολικού αντιλογισμού.

 

 

Ε-Λ1-2-11              

Δυνατότητα ύπαρξης ενιαίου (θεωρημένου – μηχανογραφικού) εντύπου «βιβλίου» ημερολογίου με ενιαία αρίθμηση ανεξάρτητα των επιμέρους αναλυτικών ή συγκεντρωτικών βιβλίων που πρέπει να έχει το καθένα την δική του αρίθμηση. Δυνατότητα προεκτύπωσης βιβλίων

 

ΛΟΓΟΤΑ 12

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ1-2-12              

Δυνατότητα επέμβασης (αναδρομικής τροποποίησης) στο ημερολόγιο, στον κωδικό ή στα ποσά Χρέωσης και Πίστωσης λογαριασμού, εντός της νόμιμης προθεσμίας αναδρομικής τροποποίησης (προσωρινές εγγραφές), όπως ορίζει ο ΚΒΣ

 

ΛΟΓΟΤΑ 18

Ε-Λ1-2-13              

Μήνυμα απαγόρευσης αναδρομικής τροποποίησης ή παρεμβολής οποιασδήποτε εγγραφής μετά την πάροδο της προθεσμίας ενημέρωσης (δηλαδή μετά την οριστικοποίηση), όπως ορίζει ο ΚΒΣ

 

ΛΟΓΟΤΑ 18

Ε-Λ1-2-14              

Δυνατότητα επεξεργασίας της αιτιολογίας λογαριασμού

 

 

Ε-Λ1-2-15              

Δυνατότητα άντλησης στοιχείων από απεριόριστο αριθμό παρελθουσών χρήσεων

 

ΛΟΓΟΤΑ 8

 

5.2.             Διαδικασία: Λογιστική Χρήση (ΚΕ-Λ2)

5.2.1.                Λειτουργία: Δημιουργία νέας χρήσης (ΑΕ-Λ2-1)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ2-1-1                  

Δυνατότητα δημιουργίας περιόδων για κάθε νέα χρήση.

 

 

Ε-Λ2-1-2                  

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας οριστικοποίησης του προϋπολογισμού και εμφάνιση μηνύματος απαγόρευσης εκκίνησης της νέας χρήσης αν δεν υπάρχει ο οριστικοποιημένος προϋπολογισμός 

 

Ε

Ε-Λ2-1-3                  

Αυτόματη μεταφορά του λογιστικού σχεδίου στην νέα χρήση

 

 

Ε-Λ2-1-4                  

Αυτόματη μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών στην νέα χρήση. Κάθε υπόλοιπο που μεταφέρεται πρέπει να είναι οριστικό και εκκαθαρισμένο

 

ΛΟΓΟΤΑ.16

Ε-Λ2-1-5                  

Μεταφορά ανείσπραχτων υπολοίπων του διαχειριστικού έτους σε καθυστερηματικούς καταλόγους της επόμενης χρήσης με παραμετροποίηση για την μεταφορά τους

 

ΤΑΜΕΙΟ.9

Ε-Λ2-1-6                  

Παράλληλη μεταφορά και ενημέρωση (πχ αποσβέσεις παγίων) όλων των μητρώων του συστήματος

 

 

Ε-Λ2-1-7                  

Δυνατότητα διαχωρισμού και καταχώρισης των οικονομικών πράξεων της νέας περιόδου παράλληλα με τις οικονομικές πράξεις της διαχειριστικής χρήσης που έληξε (σύνδεση με τον ισολογισμό)

 

ΛΟΓΟΤΑ 16

 

 

5.2.2.                Λειτουργία: Κλείσιμο χρήσης (ΑΕ-Λ2-2)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ2-2-1                  

Αυτόματος υπολογισμός των αποσβέσεων των παγίων στο τέλος της χρήσης (για όλη τη χρήση ή από την ημερομηνία κτήσης τους) με  αυτόματη ενημέρωση του μητρώου παγίων και των αντίστοιχων λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής ως εξής: Χρέωση του 66.ΧΧ.ΧΧ (ή 85), Πίστωση του 10.99 (ή 11.99, 12.99, 13.99, 14.99, 16.99, 17.99)

 

 

Ε-Λ2-2-2                  

Με την επιλογή του κλεισίματος της χρήσης, αυτόματη δημιουργία αποτελεσμάτων στους αρμόδιους (αποτελεσματικούς) λογαριασμούς.

 

 

Ε-Λ2-2-3                  

Εξασφάλιση διαχωρισμού πράξεων τελευταίου μήνα της διαχειριστικής χρήσης, από τις τακτοποιητικές πράξεις της ίδιας χρήσης

 

ΛΟΓΟΤΑ.17

Ε-Λ2-2-4                  

Αυτόματος Προσδιορισμός του τελικού αποτελέσματος (πλεόνασμα / έλλειμμα) του Απολογισμού ως εξής:

- μεταφορά τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 02.10 (που πιστώνεται για να κλείσει)  στο λογαριασμό 06.10 (που χρεώνεται) (στο λογαριασμό 02.10 έχουν ήδη μεταφερθεί τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών 02.21 και 02.30)

- μεταφορά τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού 06.21 (που χρεώνεται για να κλείσει) στο λογαριασμό 06.10 (που πιστώνεται)

 

 

Ε-Λ2-2-5                  

Ακολούθως, αυτόματο κλείσιμο του λογαριασμού 06.10 (χρεωστικό υπόλοιπο σε πλεόνασμα και πιστωτικό σε έλλειμμα) ως εξής:

στην περίπτωση ελλείμματος,  μεταφορά του στο λογαριασμό 06.40 (Χρέωση του 06.10.ΧΧ.ΧΧ και Πίστωση του 06.40.ΧΧ.ΧΧ)

στην περίπτωση πλεονάσματος, μεταφορά του στο λογαριασμό 02.40 (Χρέωση του 02.40 και Πίστωση του 06.10.ΧΧ.ΧΧ)

 

 

Ε-Λ2-2-6                  

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας επιβεβαίωσης προέλεγχου των λογαριασμών της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε από τη Δημαρχιακή Επιτροπή

 

 

Ε-Λ2-2-7                  

Κατάλληλη ενημέρωση όλων των μητρώων (υπόχρεων, προμηθευτών, παγίων, χρεογράφων, αποθήκης, κέντρων κόστους, έργων).

 

 

Ε-Λ2-2-8                  

Μήνυμα εκτύπωσης των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης, του ημερολογίου έτους, του πίνακα διάθεσης και των ισοζυγίων κατά το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσεως.

 

Ε

 

 

5.3.             Διαδικασία: Μητρώα (ΚΕ-Λ3)

5.3.1.                Λειτουργία: Διαχείριση μητρώων (προμηθευτές, υπόχρεοι,  χρεόγραφα, έργα, πάγια, αποθήκη) (ΑΕ-Λ3-1)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ3-1-1                  

Αυτόματη προοδευτική απόδοση μοναδικού κωδικού σε κάθε νεοεισερχόμενο είδος για κάθε μητρώο

 

 

Ε-Λ3-1-2                  

Δυνατότητα δημιουργίας συσχέτισης μητρώου – λογιστικού σχεδίου σε περίπτωση απουσίας της

 

 

Ε-Λ3-1-3                  

Καταχώριση περιγραφής για κάθε νέο είδος (εγγραφή)

 

 

Ε-Λ3-1-4                  

Με την δημιουργία νέας καρτέλας σε μητρώο για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχος λογαριασμός γενικού καθολικού, υποχρεωτική δημιουργία του λογαριασμού κατάλληλου βαθμού (1ης, 2ης, 3ης, 4ης ομάδας) (πχ με εμφάνιση μηνύματος)

 

 

Ε-Λ3-1-5                  

Κατά την απόδοση ονομάτων στα νέα είδη των μητρώων, απαγόρευση χρήσης ονόματος που ήδη υπάρχει με την εμφάνιση του κατάλληλου μηνύματος

 

 

Ε-Λ3-1-6                  

Δυνατότητα ενημέρωσης καρτέλας μητρώου (ποσότητες) μέσω παραστατικού

 

 

Ε-Λ3-1-7                  

Μήνυμα υποχρεωτικής συμπλήρωσης για κάθε υποχρεωτικό πεδίο σε κάθε μητρώο (αναλύονται παρακάτω στα ειδικά κριτήρια για κάθε μητρώο ξεχωριστά)

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ3-1-8                  

Δυνατότητα μετονομασίας καρτέλας μητρώου

 

 

Ε-Λ3-1-9                  

Απαγόρευση αλλαγής κωδικού είδους μητρώου

 

 

Ε-Λ3-1-10              

Απαγόρευση επέμβασης στα ποσά ή τα αθροίσματα (πχ αξία κτήσης είδους) παρά μόνο με τα κατάλληλα παραστατικά

 

 

Ε-Λ3-1-11              

Απαγόρευση μετονομασίας ή διαγραφής των υποχρεωτικών πεδίων του μητρώου (αναλύονται παρακάτω)

 

 

Ε-Λ3-1-12              

Κατά την διαγραφή είδους, εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος επιβεβαίωσης διαγραφής

 

 

Ε-Λ3-1-13              

Δυνατότητα διαγραφής είδους μητρώου μόνο εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί κίνηση του αντίστοιχου λογαριασμού (του ίδιου ή λογαριασμών του επόμενου βαθμού) αλλιώς εμφάνιση μηνύματος απαγόρευσης

 

 

Ε-Λ3-1-14              

Δυνατότητα ανάκτησης των ειδών των μητρώων κατά στοιχείο ή συνδυασμό στοιχείων

 

 

Ε-Λ3-1-15              

Δυνατότητα αναζήτησης των παραστατικών που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη καρτέλα

 

 

 

 

5.4.             Διαδικασία: Παραστατικά (Γενικά) (ΚΕ-Λ4)

5.4.1.                Λειτουργία: Διαχείριση παραστατικών (ΑΕ-Λ4-1)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ4-1-1                  

Η έκδοση των μηχανογραφημένων παραστατικών πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) καθώς και του Κ.Λ.Σ. ΟΤΑ (Π.Δ. 315/1999)

 

ΛΟΓΟΤΑ 5

Ε-Λ4-1-2                  

Αυτόματη προοδευτική απόδοση μοναδικού κωδικού σε όλα τα μηχανογραφημένα παραστατικά σε ξεχωριστές σειρές

 

ΑΠΟΘΗΚ.2 

Ε-Λ4-1-3                  

Υποχρεωτική εισαγωγή ημερομηνίας έκδοσης παραστατικού (ή καταχώρησής του στο σύστημα). Δυνατότητα εμφάνισης τρέχουσας ημερομηνίας, ώστε ο χρήστης να την διατηρήσει ή να την αλλάξει αν το επιθυμεί.

 

 

Ε-Λ4-1-4                  

Κατά την εισαγωγή της ημερομηνίας, απαγόρευση εισαγωγής ημερομηνίας περασμένης περιόδου της χρήσης, η οποία έχει κλείσει.

 

 

Ε-Λ4-1-5                  

Καταχώριση αιτιολογίας για κάθε παραστατικό

 

 

Ε-Λ4-1-6                  

Δυνατότητα επιλογής και όχι πληκτρολόγησης (πχ με χρήση καταρρακτών) για την συμπλήρωση των πεδίων υπόχρεου ή προμηθευτή-δικαιούχου και ειδών. Προϋποθέτει ύπαρξη αντίστοιχου λογαριασμού στο λογιστικό σχέδιο και καρτέλας του είδους στο μητρώο, προκειμένου να εκδοθεί παραστατικό με τα στοιχεία του είδους ή προσώπου.

 

 

 

 

Ε-Λ4-1-7                  

Απαγόρευση καταχώρησης είδους ή υπόχρεου / προμηθευτή, που δεν υπάρχει αντίστοιχη καρτέλα στο αντίστοιχο μητρώο, (και κατά συνέπεια αντίστοιχος λογαριασμός στο λογιστικό σχέδιο) (πχ αγορά νέου παγίου)

 

 

Ε-Λ4-1-8                  

Υποχρεωτική συμπλήρωση πεδίων (ποσότητες, αιτιολογία, χρέωση-πίστωση κλπ) που αφορούν σε αυτούς τους λογαριασμούς και κατάλληλο μήνυμα σε περίπτωση παράλειψης

 

 

Ε-Λ4-1-9                  

Δυνατότητα καταχώρησης περισσοτέρων από ένα κωδικό λογαριασμού. Δηλαδή να δέχεται περισσότερες από μία γραμμές όπως για παράδειγμα για τη μισθοδοσία.

 

ΛΠΕΞΟΔ.20

Ε-Λ4-1-10              

Απαγόρευση επιλεκτικής καταχώρισης μερικών στοιχείων των παραστατικών (μήνυμα υποχρεωτικής συμπλήρωσης υποχρεωτικών πεδίων)

 

ΛΟΓΟΤΑ 14

Ε-Λ4-1-11              

Κατά την καταχώρηση των παραστατικών να υπάρχει, για διευκόλυνση του χρήστη, η δυνατότητα αντιγραφής γραμμών από το ίδιο ή άλλο  παραστατικό.

 

ΑΠΟΘΗΚ.9

Ε-Λ4-1-12              

Εισαγωγή τυποποιημένων λογιστικών άρθρων για επαναλαμβανόμενες εγγραφές.

 

ΛΟΓΟΤΑ.24 

Ε-Λ4-1-13              

Με την αποθήκευση, αυτόματη δημιουργία ημερολογιακής κίνησης για την ενημέρωση (χρεοπίστωση) όλων των κατάλληλων λογαριασμών γενικής ή αναλυτικής λογιστικής και έπειτα των αντίστοιχων λογαριασμών τάξεως (αναλυτικότερη περιγραφή ανά παραστατικό)

 

 

Ε-Λ4-1-14              

Με την αποθήκευση, αυτόματη ενημέρωση εμπλεκόμενων μητρώων (παγίων, έργων, αποθήκης, χρεογράφων, κέντρων κόστους, υπόχρεων, προμηθευτών) και κατά συνέπεια και των αντίστοιχων λογαριασμών λογιστικού σχεδίου

 

 

Ε-Λ4-1-15              

Δυνατότητα δημιουργίας γέφυρας παραστατικού – λογιστικού σχεδίου σε περίπτωση απουσίας της

 

 

Ε-Λ4-1-16              

Αρχειοθέτηση των παραστατικών στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά για την δυνατότητα αναζητήσεων

 

ΛΟΓΟΤΑ 14

Ε-Λ4-1-17              

Δυνατότητα έκδοσης ή επανέκδοσης παραστατικών νέας χρήσης από παραστατικά προηγούμενης χρήσης (π.χ. χρηματικού εντάλματος από απλήρωτο τιμολόγιο παλιάς χρήσης) με απόδοση νέου μοναδικού κωδικού για την νέα χρήση και αυτόματη συμπλήρωση των πεδίων που δεν αλλάζουν λόγω της νέας χρήσης

 

ΛΠΕΞΟΔ. 18 ΛΠΕΞΟΔ. 19

Ε-Λ4-1-18              

Δυνατότητα έκδοσης παραστατικών σε σειρές.

 

ΤΑΜΕΙΟ.22 

Ε-Λ4-1-19              

Δυνατότητα μερικής ενταλματοποίησης παραστατικού.

 

ΛΠΕΞΟΔ.21

Ε-Λ4-1-20              

άλλα ειδικά κριτήρια για κάθε παραστατικό ξεχωριστά

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ4-1-21              

Απαγόρευση μετονομασίας παραστατικού

 

 

Ε-Λ4-1-22              

Απαγόρευση αλλαγής κωδικού (primary key) παραστατικού

 

 

Ε-Λ4-1-23              

Απαγόρευση επεξεργασίας των στοιχείων της υπηρεσίας προέλευσης ή αποστολής του παραστατικού από την παρούσα φόρμα

 

 

Ε-Λ4-1-24              

Δυνατότητα διαγραφής παραστατικού μόνο πριν την έκδοσή του ή την οριστικοποίησή του (οριστικοποίηση των αντίστοιχων λογαριασμών), αλλιώς εμφάνιση μηνύματος απαγόρευσης διαγραφής

 

ΑΠΟΘΗΚ.3 

Ε-Λ4-1-25              

Ύπαρξη συντόμευσης προς την διαδικασία ακύρωσης παραστατικού

 

 

Ε-Λ4-1-26              

Κλείδωμα των πεδίων του παραστατικού  με την οριστικοποίησή του, για την απαγόρευση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου του από το χρήστη

 

 

Ε-Λ4-1-27              

Δυνατότητα ανάκτησης παραστατικού παρούσας ή προηγούμενης χρήσης με την εισαγωγή κάποιου / κάποιων από τα στοιχεία του (κωδικός, ημερομηνία, κωδικός εσόδου – εξόδου κλπ)

 

 

Ε-Λ4-1-28              

Δυνατότητα αποθήκευσης συνδυασμού χαρακτηριστικών για την αναζήτηση των παραστατικών

 

 

Ε-Λ4-1-29              

Δυνατότητα αναζήτησης εκκρεμών παραστατικών και αυτόματης ακύρωσής τους στο τέλος της χρήσης

 

ΛΠΕΞΟΔ.17

Ε-Λ4-1-30              

ειδικά κριτήρια για κάθε παραστατικό ξεχωριστά

 

 

 

 

5.4.2.                Λειτουργία: Ακύρωση παραστατικών (ΑΕ-Λ4-2)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ4-2-1                  

Δυνατότητα έκδοσης Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου για ακύρωση λανθασμένου μηχανογραφικού παραστατικού

 

ΛΟΓΟΤΑ 15

Ε-Λ4-2-2                  

Υποχρεωτική καταχώρηση αριθμού κι ημερομηνίας έκδοσης της πράξης του δημάρχου που επιτρέπει την ακύρωση

 

 

Ε-Λ4-2-3                  

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας ακύρωσης παραστατικού, η οποία πρέπει να έπεται της ημερομηνίας έκδοσης του αντίστοιχου παραστατικού

 

 

Ε-Λ4-2-4                  

Υποχρεωτική εισαγωγή του κωδικού του προς ακύρωση παραστατικού και αυτόματη συμπλήρωση των πεδίων στο ακυρωτικό στοιχείο (περιγραφή του προς ακύρωση στοιχείου, ποσά, λογαριασμοί κλπ)

 

 

Ε-Λ4-2-5                  

Ημερολογιακή ενημέρωση (ακύρωση εγγραφών ή αντιλογισμός) λογαριασμών λογιστικού σχεδίου που αφορά αυτή η ακύρωση, γενικής λογιστικής και προϋπολογισμού (αποδέσμευση ποσών)

 

ΛΟΓΟΤΑ.15

Ε-Λ4-2-6                  

Στην περίπτωση της έκδοσης Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου για την ακύρωση μη πληρωθέντων παραστατικών στο τέλος της χρήσης και αφού γίνουν οι απαιτούμενες ημερολογιακές εγγραφές, εξασφάλιση υποχρεωτικής επανέκδοσής τους στην νέα χρήση (πχ εμφάνιση μηνύματος)

 

Ε

Ε-Λ4-2-7                  

Δυνατότητα έκδοσης ακυρωτικού για πράξη που διεξήχθη κατά την προηγούμενη χρήση.

 

 

Ε-Λ4-2-8                  

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ4-2-9                  

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 


5.5.             Διαδικασία: Εκτυπώσεις (ΚΕ-Λ5)

5.5.1.                Λειτουργία: Άντληση πληροφοριών, εκτυπώσεις καταστάσεων και αναζητήσεων (ΑΕ-Λ5-1)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά την εκτύπωση εγγραφών και καταστάσεων

 

 

Ε-Λ5-1-1                  

Δυνατότητα εκτύπωσης λογιστικών καταστάσεων: Ισοζύγια, Καθολικά, Ημερολόγια, Ισολογισμός, καταστάσεις απογραφής, καταστάσεις αποτελεσμάτων και ελέγχου και γενικά όλες τις απαιτούμενες από το ΚΒΣ και τον ΚΛΣ καταστάσεις.

 

ΛΟΓΟΤΑ 23

Ε-Λ5-1-2                  

Δυνατότητα προσδιορισμού της γραμμογράφησης των (εντύπων) ημερολογίου και ισοζυγίων (στήλες), ισολογισμού και  απολογισμού, πίνακα διάθεσης, χρηματικών καταλόγων, κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης από το χρήστη σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης του ΟΤΑ

 

Ε

Ε-Λ5-1-3                  

Αυτόματη εμφάνιση ημερομηνίας εκτύπωσης

 

 

Ε-Λ5-1-4                  

Δυνατότητα εκτύπωσης για χρονικά διαστήματα που επιλέγει ο χρήστης και εμφάνιση μηνύματος αν υπάρχει λάθος κατά την εισαγωγή των διαστημάτων αυτών

 

 

Ε-Λ5-1-5                  

Αυτόματος υπολογισμός αθροισμάτων και εμφάνισή τους σε κάθε σελίδα της εκτύπωσης, και μεταφορά τους στην επόμενη σελίδα με αυτόματο υπολογισμό και εμφάνιση του τελικού συνόλου

 

ΛΟΓΟΤΑ.20

Ε-Λ5-1-6                  

Δυνατότητα επιλογής από λίστα όλων των έτοιμων αναζητήσεων και εκτυπώσεων του συστήματος (ομάδες λογιστικού σχεδίου, συνήθεις αναζητήσεις, μητρώα, χρηματικοί κατάλογοι, ημερολόγιο, ισοζύγια)

 

 

Ε-Λ5-1-7                  

Δυνατότητα οποιασδήποτε εκτύπωσης από όλα τα μητρώα και υποσυστήματα με συνδυασμό κριτηρίων (αναλυτικότερα παρακάτω)

 

 

Ε-Λ5-1-8                  

Δυνατότητα διαχωρισμού και εκτύπωσης των οικονομικών πράξεων της νέας περιόδου παράλληλα με τις οικονομικές πράξεις της διαχειριστικής χρήσης που έληξε

 

ΛΟΓΟΤΑ 16

Ε-Λ5-1-9                  

Χωριστές εκτυπώσεις των τακτοποιητικών πράξεων της διαχειριστικής χρήσης που λήγει

 

ΛΟΓΟΤΑ 17

Ε-Λ5-1-10              

Δυνατότητα άντλησης και εκτύπωσης στοιχείων από απεριόριστο αριθμό παρελθουσών χρήσεων

 

ΛΟΓΟΤΑ 8

Ε-Λ5-1-11              

Δυνατότητα αποθήκευσης συνδυασμού κριτηρίων αναζήτησης για μελλοντική χρήση του

 

 

Ε-Λ5-1-12              

Δυνατότητα εκτύπωσης και σε προτυπωμένα έντυπα.

 

ΑΠΟΘΗΚ. 4

Ε-Λ5-1-13              

Εκτυπώσεις αναφορών προς την  Δ/νση 39η του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας του ΚΕΠΥΟ και του ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως: τα Στατιστικά υποδείγματα Ι και ΙΙ του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους, τα υποδείγματα Α1, Α2, Β1, και Β2 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Στατιστικό Δελτίο Απολογισμού Υπηρεσίας Στατιστικής ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κλπ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών όπως προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. (Κατάσταση ΚΕΠΥΟ)

Να παράγονται και να εκτυπώπονται σχέσεις ανάμεσα σε  1- Συνολικά έσοδα 2- Τακτικά Έσοδα 3- ίδια έσοδα 4- ΚΑΠ 5-Συνολικά Έξοδα 6- Ανταποδοτικά Έξοδα 7- Κόστος Απασχόλησης 8- Κάτοικοι 9- Εργαζόμενοι, κλπ.

 

ΛΟΙΠΑΝ.

1, 2, 3

Ε-Λ5-1-14              

Στατιστικά πακέτα για την δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και συμπερασμάτων και παράθεσης γραφημάτων (ιστογράμματα και πίτες) για κάθε αιτούμενο στατιστικό στοιχείο

 

ΣΤΑΤΙΣ.1

Ε-Λ5-1-15              

Σύνδεση με άλλα εργαλεία για ειδικές δημοτικές εκτυπώσεις όπως:

Συνολική παρακολούθηση οφειλών υπόχρεου για έκδοση δημοτικής ενημερότητας και τήρηση αρχείου εκείνων (υπόχρεων) των οποίων η Δημοτική Ενημερότητα έχει δεσμευθεί.

Aναφορά για Δ.Ο.Υ. με τις φορολογικές ενημερότητας που δεσμεύονται με  την δυνατότητα καθορισμού ποσού οφειλής, είδος εσόδου και ημερομηνίας λήξης

Aναφορά για Δ.Ο.Υ. για τις φορολογικές ενημερότητες που αποδεσμεύονται. Με την δυνατότητα καθορισμού ποσού οφειλής, κλπ.

 

ΔΗΜ. ΕΝΗΜ. 1,2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.6.             Άντληση πληροφοριών, αναζητήσεις και εκτυπώσεις (ΑΕ-Λ5-2)

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Εκτυπώσεις

 

 

Ε-Λ5-2-1                  

Ημερολόγιο τρέχουσας χρήσης ή/ και προηγούμενης

 

ΛΟΓΟΤΑ .22

Ε-Λ5-2-2                  

Ημερολόγιο μήνα που αφορούν οι οικονομικές πράξεις

 

 

Ε-Λ5-2-3                  

Γενικό Καθολικό τρέχουσας χρήσης ή/ και προηγούμενης

 

 

Ε-Λ5-2-4                  

Ισοζύγια όλων των βαθμών

 

 

Ε-Λ5-2-5                  

Αναλυτικά ισοζύγια Εξόδων – Εσόδων

 

 

Ε-Λ5-2-6                  

ισοζύγιο γενικού καθολικού μήνα που αφορούν οι οικονομικές πράξεις

 

 

Ε-Λ5-2-7                  

Δυνατότητα εκτύπωσης διαφόρων κατηγοριών του ημερολογίου, γενική, για συγκεκριμένες περιόδους, κατά κατηγορίες, ανά ομάδες κλπ

 

ΛΟΓΟΤΑ .22

Ε-Λ5-2-8                  

Αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου, ανά ομάδα (1η, 2η, 3η,4) ή και συνολικά

 

 

Ε-Λ5-2-9                  

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

 

 

Ε-Λ5-2-10              

Προϋπολογισμός και απολογισμός

 

 

Ε-Λ5-2-11              

Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων

 

 

Ε-Λ5-2-12              

Ισολογισμός τέλους χρήσης

 

 

Ε-Λ5-2-13              

Κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης

 

 

Ε-Λ5-2-14              

Προσάρτημα ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης

 

 

Ε-Λ5-2-15              

Καταστάσεις Ελέγχου

 

ΛΟΓΟΤΑ .22

Ε-Λ5-2-16              

Μηχανογραφημένα παραστατικά

 

 

Ε-Λ5-2-17              

Καταστάσεις παραστατικών ανά ημερομηνία, ανά είδος ή με συνδυασμό κριτηρίων που επιλέγει ο χρήστης

 

 

Ε-Λ5-2-18              

Καρτέλες Μητρώων

 

 

Ε-Λ5-2-19              

Αναζητήσεις πάνω σε όλα τα μητρώα

 

 

Ε-Λ5-2-20              

Κατάσταση παρακολούθησης ΦΠΑ

 

ΛΟΓΟΤΑ.19

Ε-Λ5-2-21              

Σύνταξη της έκθεσης απογραφής παγίων, αποθήκης, χρεογράφων, ανά κατηγορίες ή και συνολικά, η οποία περιλαμβάνει και την εκτίμηση της αξίας των απογραφέντων

 

 

Ε-Λ5-2-22              

Σύνταξη της έκθεσης απογραφής για αλλότρια εμπορεύματα όπου υπάρχει λεπτομερής απογραφή, αλλά όχι αποτίμηση

 

 

Ε-Λ5-2-23              

Σύνταξη γενικής έκθεσης απογραφής τέλους χρήσης

 

 

Ε-Λ5-2-24              

Αναζητήσεις στο Ημερολόγιο και το Καθολικό της παρούσας χρήσης ή/ και της προηγούμενης

 

 

Ε-Λ5-2-25              

Κατάρτιση περιοδικού Απολογισμού εσόδων – εξόδων

 

ΠΡΟΥΠΟ.13

Ε-Λ5-2-26              

Αναλυτική κατάσταση Απολογισμού εσόδων – εξόδων και ανακεφαλαίωση

 

ΠΡΟΥΠΟ.12

Ε-Λ5-2-27              

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας

 

 

Ε-Λ5-2-28              

Εκτύπωση συγκεντρωτικού ημερολογίου μία φορά στο τέλος της διαχειριστικής χρήσεως και μέσα στην προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού

 

 

Ε-Λ5-2-29              

Εκτύπωση αναλυτικών καθολικών μία φορά στο τέλος της διαχειριστικής χρήσεως και μέσα στην προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού

 

 

Ε-Λ5-2-30              

Ειδικές δημοτικές εκτυπώσεις

 

 

 

 

6.                     Επιχειρησιακή Περιοχή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.1.             Διαδικασία: Προϋπολογισμός (ΚΕ-Λ6)

6.1.1.                Λειτουργία: Σύνταξη προϋπολογισμού (ΑΕ-Λ6-1)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ6-1-1                  

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας σύνταξης του  προϋπολογισμού

 

 

Ε-Λ6-1-2                  

Δυνατότητα παρουσίασης των ποσών της προηγούμενης χρήσης (με την επιλογή ημερομηνίας από τον χρήστη) για την εύκολη συμπλήρωση των ποσών εσόδων και εξόδων

 

ΠΡΟΥΠΟ .1

Ε-Λ6-1-3                  

Ισοσκελισμός του προϋπολογισμού (ισχύς της ισότητας Σύνολο Εσόδων = Σύνολο εξόδων)

 

 

Ε-Λ6-1-4                  

Καταχώριση αναλυτικής αιτιολογίας για κάθε εγγραφή

 

 

Ε-Λ6-1-5                  

Δυνατότητα για προσωρινή αποθήκευση και ανάκληση των στοιχείων του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού (εκτιμήσεις για το νέο έτος) χωρίς τη δημιουργία λογιστικών εγγραφών και για ενημέρωση των ποσών των κωδικών εσόδων – εξόδων του προσωρινού προϋπολογισμού

 

 

Ε-Λ6-1-6                  

Διαδικασία Οριστικοποίησης του προϋπολογισμού με δυνατότητα καταχώρησης και των πράξεων έγκρισης που θα δημιουργεί αυτόματα και τους λογαριασμούς τάξεως  ενώ παράλληλα θα κλειδώνει τον προϋπολογισμό που δεν θα είναι πλέον δυνατό να τροποποιηθεί παρά μόνο μέσα από την διαδικασία αναμόρφωσης.

 

ΠΡΟΥΠΟ .3

Ε-Λ6-1-7                  

Αυτόματος υπολογισμός του πλεονάσματος (αποθεματικού) ή του ελλείμματος του προϋπολογισμού.

 

ΠΡΟΥΠΟ. 1

 

Ε-Λ6-1-8                  

Αυτόματη Λογιστικοποίηση των δεδομένων του προϋπολογισμού μετά την έγκρισή του ως εξής: Πίστωση του 06.00.ΧΧ.ΧΧ, Χρέωση του 02.00.ΧΧ.ΧΧ, Χρέωση του 02.05 (Πλεόνασμα Προϋπολογισμού) ή του 06.05 (Έλλειμμα Προϋπολογισμού) 

 

 

Ε-Λ6-1-9                  

Ακολούθως, αυτόματο άνοιγμα των λογαριασμών παρακολουθήσεως της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων και εσόδων  ως εξής: Πίστωση των 06.10.ΧΧ.ΧΧ, Χρέωση των 02.10.ΧΧ.ΧΧ, Χρέωση του 06.10.99 (Πλεόνασμα Προϋπολογισμού) ή του 06.10.98 (Έλλειμμα Προϋπολογισμού) 

 

 

Ε-Λ6-1-10              

Κατά την παρραπάνω ενημέρωση των λογαριασμών τάξεως, έλεγχος αν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί της γενικής λογιστικής (ομάδας 5 για τους 02.10.ΧΧκωδικοί που αφορούν έσοδα από περασμένα έτη (211, 212, 221) και ομάδας 3 για τους 06.10.ΧΧ) έχουν σανοι κωδικοί που ασχετίζονται με πληρωμές οφειλών περασμένων οικονομικών ετών (413) ανοίγουν με υπόλοιπα τα ίδια ποσάτέτοια που συμφωνούν με αυτά των λογαριασμών τάξεως.30 και 50.00 αντίστοιχα. Αν δεν τηρείται αυτή η συμφωνία γενικής λογιστικής – δημόσιου λογιστικού, εμφάνιση μηνύματος πάνω στο αντίστοιχο πεδίο του προυπολογισμού 

 

 

Ε-Λ6-1-11              

Δυνατότητα χαρακτηρισμού πιθανών Ειδικών λογαριασμών Δημόσιου Λογιστικού (Τακτικά Ειδικευμένα, Έκτακτα Ειδικευμένα, Ανιδείκευτα ή Κοινά)

 

 

Ε-Λ6-1-12              

Δυνατότητα συσχέτισης κωδικού προϋπολογισμού με πηγές χρηματοδότησης ανά λογαριασμό εσόδου - εξόδου.

 

ΠΡΟΥΠΟ. 6

 

Ε-Λ6-1-13              

Δυνατότητα για μεταβολή του προϋπολογισμού μόνο πριν την οριστικοποίηση του, με αυτόματο υπολογισμό του νέου πλεονάσματος (αποθεματικού) ή ελλείμματος

 

 

Ε-Λ6-1-14              

Καταχώρηση ημερομηνίας ψήφισης (οριστικοποίησης) του νέου προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο και απαγόρευση μεταβολής της

 

Ε

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ6-1-15              

Αναζήτηση των ποσών κατά φάση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά ημερομηνία

 

 

Ε-Λ6-1-16              

Δυνατότητα Προβολής Ειδικών Λογαριασμών  του προϋπολογισμού (ανά κωδικό εσόδου – εξόδου)

 

ΠΡΟΥΠΟ.7

Ε-Λ6-1-17              

Δυνατότητα μεταβολής του προσωρινού προϋπολογισμού (δηλαδή πριν την εισαγωγή της ημερομηνίας οριστικοποίησής του)

 

 

Ε-Λ6-1-18              

Απαγόρευση μεταβολής λογαριασμών μετά την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού παρά μόνο μέσα από την διαδικασία αναμόρφωσης.

 

ΠΡΟΥΠΟ.3

Ε-Λ6-1-19              

Δυνατότητα προβολής καρτέλας κωδικών προϋπολογισμού με τις κινήσεις τους αναλυτικά και συγκεντρωτικά ανά μήνα με επιλογή Κωδικού προϋπολογισμού, Λογαριασμών που κινήθηκαν, λογαριασμών που αναμορφώθηκαν, κλπ

 

ΠΡΟΥΠΟ.8

 

6.1.2.                Λειτουργία: Αναμόρφωση προϋπολογισμού (ΑΕ-Λ6-2)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ6-2-1                  

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας και αριθμού απόφασης αναμόρφωσης από το αρμόδιο όργανο

 

 

Ε-Λ6-2-2                  

Αυτόματη προοδευτική απόδοση μοναδικού κωδικού σε κάθε αναμόρφωση

 

 

Ε-Λ6-2-3                  

Καταχώριση αναλυτικής αιτιολογίας για κάθε εγγραφή αναμόρφωσης

 

ΠΡΟΥΠΟ.2 

Ε-Λ6-2-4                  

Αυτόματη ενημέρωση προϋπολογισμού (των κατάλληλων λογαριασμών τάξεως) και αυτόματος υπολογισμός του πλεονάσματος (αποθεματικού) ή του ελλείμματος του προϋπολογισμού.

 

ΠΡΟΥΠΟ. 1 

Ε-Λ6-2-5                  

Στην περίπτωση αναμόρφωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού οι λογαριασμοί τάξεως ενημερώνονται αυτόματα ως εξής:

- για αύξηση των πιστώσεων Χρέωση του 02.10.ΧΧ.ΧΧ και Πίστωση του 06.10.98 (ή 06.10.99)

- για μείωση των πιστώσεων Χρέωση του 06.10.98 (ή 06.10.99) και Πίστωση του 02.10.ΧΧ.ΧΧ

 

 

Ε-Λ6-2-6                  

Στην περίπτωση αναμόρφωσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού οι λογαριασμοί τάξεως ενημερώνονται αυτόματα ως εξής:

- για αύξηση των κονδυλίων Χρέωση του 06.10.98 (ή 06.10.99) και Πίστωση του 0206.10.ΧΧ.ΧΧ

- για μείωση των κονδυλίων Χρέωση του 0206.10.ΧΧ.ΧΧ και Πίστωση του 06.10.98 (ή 06.10.99)

 

 

Ε-Λ6-2-7                  

Ισοσκελισμός του αναμορφούμενου προϋπολογισμού (ισχύς της ισότητας Σύνολο Εσόδων = Σύνολο εξόδων)

 

 

Ε-Λ6-2-8                  

Δυνατότητα πολλαπλών αναμορφώσεων του προϋπολογισμού με αυτόματη μεταφορά ποσών από το αποθεματικό.

 

ΠΡΟΥΠΟ.4

Ε-Λ6-2-9                  

Εφόσον η αναμόρφωση του προϋπολογισμού  αφορά τη δημιουργία νέου κωδικού,  αυτόματη δημιουργία του αντίστοιχου λογαριασμού τάξεως

 

ΠΡΟΥΠΟ.5

 

 

6.2.             Άντληση πληροφοριών, αναζητήσεις και εκτυπώσεις (ΑΕ-Λ6-3)

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Εκτυπώσεις

 

 

Ε-Λ6-3-1                  

Προϋπολογισμός

 

 

Ε-Λ6-3-2                  

Κατάσταση αναλυτικού προϋπολογισμού με αναμορφώσεις

 

ΠΡΟΥΠΟ.11

Ε-Λ6-3-3                  

Εκτύπωση αναλυτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ανακεφαλαίωση

 

ΠΡΟΥΠΟ.9

Ε-Λ6-3-4                  

Κατάσταση αναμορφώσεων

 

ΠΡΟΥΠΟ.10

Ε-Λ6-3-5                  

Κατάσταση Ειδικών Λογαριασμών  του προϋπολογισμού.

 

ΠΡΟΥΠΟ.7

Ε-Λ6-3-6                  

Δυνατότητα προβολής καρτέλας κωδικών προϋπολογισμού με τις κινήσεις τους αναλυτικά και συγκεντρωτικά ανά μήνα με επιλογή Κωδικού προϋπολογισμού, Λογαριασμών που κινήθηκαν, λογαριασμών που αναμορφώθηκαν, κλπ

 

ΠΡΟΥΠΟ.8

Ε-Λ6-3-7                  

Αναφορές για  παρακολούθηση κωδικού κατά πηγή χρηματοδότησης

 

ΠΡΟΥΠΟ. 6

Ε-Λ6-3-8                  

Εισηγητική (αιτιολογική) έκθεση (εκτυπώσεις του προϋπολογισμού με τις αιτιολογίες)

 

ΠΡΟΥΠΟ.2

Ε-Λ6-3-9                  

Εκτύπωση αιτιολογικής έκθεσης αναμορφώσεων προϋπολογισμού

 

 

Ε-Λ6-3-10              

Εκτύπωση αδέσμευτου υπολοίπου ανά κωδικού προϋπολογισμού

 

ΠΡΟΥΠΟ.14

Ε-Λ6-3-11              

Δυνατότητα αναζητήσεων βάσει οποιουδήποτε στοιχείου του προϋπολογισμού, των εσόδων/εξόδων, των ημερομηνιών κ.λπ. ή και οποιουδήποτε συνδυασμού χαρακτηριστικών. Δυνατότητα καθορισμού τρόπου ταξινόμησης των επιλεγόμενων με τη λειτουργία της αναζήτησης εγγραφών.

 

ΠΡΟΥΠΟ.15

 

 

7.                     Επιχειρησιακή Περιοχή ΠΑΓΙΑ

7.1.             Διαδικασία: Διαχείριση Παγίων (ΚΕ-Λ7)

7.1.1.                Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου παγίων (δημιουργία, μετατροπή) (ΑΕ-Λ7-1)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ7-1-1                  

Αυτόματη δημιουργία κωδικού παγίου βάσει γενικότερης κωδικοποίησης παγίων, προεγκαταστημένης στο σύστημα. Δυνατότητα της κατηγοριοποίησης των παγίων με μορφή δένδρου.

 

ΠΑΓΙΑΠ.2

Ε-Λ7-1-2                  

Καταχώρηση νέων παγίων με τα ακόλουθα στοιχεία: στοιχεία που εξατομικεύουν το είδος του παγίου, στοιχεία της λογιστικής του ένταξης, αιτιολογία και σχετικά στοιχεία κτήσεως, αρχική αξία κτήσεως και μεταβολές αυτής, τόπος εγκατάστασης ή ο τρίτος στις εγκαταστάσεις του οποίου τυχόν βρίσκεται, ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή λειτουργία του, ημερομηνία που τυχόν τέθηκε σε αδράνεια, τυχόν κτήση του με ευεργετική φορολογική διάταξη, τυχόν ύπαρξη βαρών πάνω σε αυτό, συντελεστής απόσβεσης, κωδικός αριθμός της τελευταίας βαθμίδας του λογαριασμού αποσβέσεων, λογισμένες αποσβέσεις και στοιχεία της λογιστικής τους εγγραφής, καθώς και αντιλογισμένες αποσβέσεις, στοιχεία και αιτία του τερματισμού της παραγωγικής ζωής του

 

 

Ε-Λ7-1-3                  

Για πάγιο που προέρχεται από έργο, να κρατούνται τα απαραίτητα στοιχεία από το μητρώο έργων

 

Ε

Ε-Λ7-1-4                  

Τήρηση των στοιχείων της λογιστικής ένταξης κάθε παγίου στην Γενική λογιστική καθώς και τα στοιχεία των παραστατικών και δικαιολογητικών.

 

ΠΑΓΙΑΠ .3

Ε-Λ7-1-5                  

Το μητρώο παγίων να παρακολουθεί στον κωδικό του ίδιου παγίου τις βελτιώσεις - προσθήκες-επεκτάσεις του παγίου υπολογίζοντας τις αποσβέσεις επί των βελτιώσεων-προσθηκών - επεκτάσεων

 

ΠΑΓΙΑΠ 6

Ε-Λ7-1-6                  

Κατά τον υπολογισμό των αποσβέσεων, κατά το κλείσιμο της χρήσης, υπολογισμός της απόσβεσης με βάση το ποσοστό απόσβεσης για τρεις περιπτώσεις: από την ημερομηνία κτήσης ως το τέλος της χρήσης, για όλη την χρήση, ή για απόσβεση μόνο του υπολοίπου της απόσβεσης αν αυτό είναι μικρότερο από το ποσό που προβλέπεται με την χρήση του ποσοστού

 

 

Ε-Λ7-1-7                  

Αρχική αξία κτήσης και οι μεταβολές αυτής (προσθήκες, βελτιώσεις, αναπροσαρμογές της αξίας, μειώσεις) παγίου

 

ΠΑΓΙΑΠ .4

Ε-Λ7-1-8                  

Τόπος εγκατάστασης  παγίου(υπηρεσία, τμήμα, χώρος εγκατάστασης κλπ)

 

ΠΑΓΙΑΠ .7

Ε-Λ7-1-9                  

Κατάσταση που βρίσκεται το πάγιο (ενεργός, κλπ), ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας και παραλαβής.

 

ΠΑΓΙΑΠ .8

Ε-Λ7-1-10              

Καταχώρηση φορέων επιχορήγησης του κάθε παγίου με τα ποσοστά συμμετοχής. Διατήρηση των απαραίτητων πληροφοριών: φορέας επιχορήγησης, αρχικό ποσοστό επιχορήγησης επί της αρχικής αξίας κτήσης του παγίου

 

ΠΑΓΙΑΠ .9

Ε-Λ7-1-11              

Τήρηση των στοιχείων και της αιτίας τερματισμού της παραγωγικής λειτουργίας του παγίου (εκποίηση, διάλυση καταστροφή παύση λειτουργίας)

 

ΠΑΓΙΑΠ 10

Ε-Λ7-1-12              

Απαγόρευση διαγραφής έργου, οπότε δεν ισχύουν τα γενικά κριτήρια των μητρώων 12 και 13 (έλλειψη πλήκτρου διαγραφής)

 

 

Ε-Λ7-1-13              

έλεγχος γενικών κριτηρίων μητρώων

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ7-1-14              

απαγόρευση διαγραφής παγίου

 

 

Ε-Λ7-1-15              

έλεγχος γενικών κριτηρίων μητρώων

 

 

 

 

7.1.2.                    Λειτουργία: Καταχώρηση παραστατικών αγοράς παγίων (ΑΕ-Λ7-2)

Τα παραστατικά αυτά είναι Τιμολόγια προμηθευτών, Εντάλματα πληρωμής, προπληρωμής κλπ. Ισχύουν τα ίδια κριτήρια και ενημερώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί για τα πάγια και το μητρώο παγίων

 

 

 


7.1.3.                Λειτουργία: Αναπροσαρμογή αξίας παγίων (ΑΕ-Λ7-3) Ε

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ7-3-1                  

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας της αναπροσαρμογής

 

 

Ε-Λ7-3-2                  

Αυτόματη απόδοση μοναδικού κωδικού στην διαδικασία αναπροσαρμογής με συγκεκριμένη μεθοδολογία

 

 

Ε-Λ7-3-3                  

Υποχρεωτική συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν την απόφαση / τον νόμο που προβλέπει την αναπροσαρμογή. (αριθμός, ημερομηνία) και εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος στην περίπτωση παράλειψης

 

 

Ε-Λ7-3-4                  

Δυνατότητα επιλογής του παγίου, δηλαδή ουσιαστικά του αντίστοιχου λογαριασμού, από λίστα.

 

 

Ε-Λ7-3-5                  

Καταχώριση αιτιολογίας μέχρι 1000 χαρακτήρες για κάθε αναπροσαρμογή

 

 

Ε-Λ7-3-6                  

Δυνατότητα αναπροσαρμογής αξίας περισσότερων του ενός παγίου στην ίδια διαδικασία

 

 

Ε-Λ7-3-7                  

Αυτόματη δημιουργία ημερολογιακής κίνησης για την ενημέρωση (χρεοπίστωση) των κατάλληλων λογαριασμών γενικής λογιστικής: Χρέωση του 1Χ.ΧΧ.XX.ΧΧ και Πίστωση του 41.07.ΧΧ με την αξία της αναπροσαρμογής.

 

 

Ε-Λ7-3-8                  

Ύπαρξη συντόμευσης προς την φόρμα διαχείρισης των μητρώων που απαιτούνται

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ7-3-9                  

Απαγόρευση αλλαγής κωδικού στην αναπροσαρμογή

 

 

Ε-Λ7-3-10              

Απαγόρευση μεταβολής της ημερομηνίας αναπροσαρμογής

 

 

Ε-Λ7-3-11              

Δυνατότητα επέμβασης στα στοιχεία της αναπροσαρμογής μόνο πριν την οριστικοποίησή της

 

 

Ε-Λ7-3-12              

Απαγόρευση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της αναπροσαρμογής μετά την οριστικοποίηση των ημερολογιακών εγγραφών

 

 

 

 

7.2.             Άντληση πληροφοριών, αναζητήσεις και εκτυπώσεις (ΑΕ-Λ7-4)

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Εκτυπώσεις

 

 

Ε-Λ7-4-1                  

Καρτέλες παγίων στοιχείων

 

 

Ε-Λ7-4-2                  

Αναζητήσεις παγίων με διάφορους συνδυασμούς κριτηρίων (παρούσας χρήσης ή/ και της προηγούμενης)

 

 

Ε-Λ7-4-3                  

Καταστάσεις παγίων, έργων, παγίων που υπήρξαν έργα και διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί

 

 

Ε-Λ7-4-4                  

Καταστάσεις παγίων, αξίας αυτών και υπολογισμένων αποσβέσεων τρέχοντος έτους ή και παλαιότερων

 

 

Ε-Λ7-4-5                  

Καταστάσεις αποσβέσεων και αναπόσβεστης αξίας παγίων και για κάθε φορέα επιχορήγησης.

 

ΠΑΓΙΑΠ.11

Ε-Λ7-4-6                  

Κατάσταση συσσωρευμένων αποσβέσεων παγίων όταν ζητηθεί.

 

ΠΑΓΙΑΠ 12

Ε-Λ7-4-7                  

Εκτυπώσεις αποσβέσεων , βιβλίου παγίου κλπ. αναλυτικά και ταξινομημένες ανά κωδικό λογιστικής, Κωδικό παγίου, ομάδα παγίου ή οποιουδήποτε συνδυασμού χαρακτηριστικών θελήσει ο χρήστης.

 

ΠΑΓΙΑΠ.13

Ε-Λ7-4-8                  

Αναπροσαρμογές αξίας ανά πάγιο, ημερομηνία, απόφαση κλπ

 

 

Ε-Λ7-4-9                  

Έκθεση απογραφής των παγίων

 

 

Ε-Λ7-4-10              

Λογιστικές εγγραφές ανά περιόδους που αφορούν πάγια

 

 

 

 

8.                     Επιχειρησιακή Περιοχή ΑΠΟΘΗΚΗ              

8.1.             Διαδικασία: Διαχείριση Αποθήκης (ΚΕ-Λ8)

8.1.1.                Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου Αποθήκης (δημιουργία, μετατροπή, διαγραφή) (ΑΕ-Λ8-1)

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ8-1-1                  

Στοιχεία είδους: Κωδικός, Ενεργό είδος, περιγραφή, ποσότητες, μονάδες μέτρησης ανά ποσότητα, λογαριασμοί αγορών, πωλήσεων, αν. Λογιστική, κατηγορία (υλικά, προιόντα κλπ ), επιλογή του τρόπου υπολογισμού αξίας κτήσης σύμφωνα με τις αποδεκτές μεθόδους, αποθηκευτικός χώρος.

 

ΑΠΟΘΗΚ.1

Ε-Λ8-1-2                  

Διαχείριση υπολοίπου του είδους - όρια ασφαλείας, όρια παραγγελίας, επιθυμητές ημέρες αποθέματος

 

ΑΠΟΘΗΚ.13

Ε-Λ8-1-3                  

Προσδιορισμός αξίας κόστους σύμφωνα με την μέθοδο αποτίμησης κατά την εξαγωγή του είδους από την αποθήκη και ανά κέντρο κόστους.

 

ΑΠΟΘΗΚ. 16

 

 

Ε-Λ8-1-4                  

Να είναι δυνατή η οργάνωση των ειδών και των αποθηκευτικών χώρων με ιεράρχηση μορφής  δένδρου (πχ αποθήκη εργαλείων).

 

ΑΠΟΘΗΚ 15,17,18

 

Ε-Λ8-1-5                  

Διαχείριση διακίνησης αποθήκης και διακινήσεις μεταξύ αποθηκών

 

ΑΠΟΘΗΚ. 19

Ε-Λ8-1-6                  

Δυνατότητα εισαγωγής είδους, μεταβολής είδους, διαγραφής είδους. Να μην επιτρέπεται να διαγραφεί  ένα είδος όταν έχει κινηθεί.

 

ΑΠΟΘΗΚ. 12

 

Ε-Λ8-1-7                  

Ενημέρωση μερίδων αποθήκης κατ’ είδος, ποσότητα και αξία κάτω από το λογαριασμό 94 «Αποθέματα» της Αναλυτικής Λογιστικής Η εφαρμογή  θα ενημερώνει τις μερίδες της αποθήκης όλων των λογαριασμών του πρωτοβάθμιου 94  οι οποίες αποτελούν αναλυτικό καθολικό και ενημερώνονται από τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

ΑΠΟΘΗΚ.23

Ε-Λ8-1-8                  

έλεγχος γενικών κριτηρίων μητρώων

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ8-1-9                  

Υπολογισμός Προβλέψεων Αγορών και Πωλήσεων

 

ΑΠΟΘΗΚ.7  Ε

Ε-Λ8-1-10              

Επιμερισμός επιβαρύνσεων στις τιμές κτήσεως

 

ΑΠΟΘΗΚ.10

Ε-Λ8-1-11              

Αυτόματη ενημέρωση προσδιορισμού κόστους αποθεμάτων μετά από οποιαδήποτε μεταβολή στην ποσότητα ή την τιμή τους.

 

 

Ε-Λ8-1-12              

έλεγχος γενικών κριτηρίων μητρώων

 

 

 

 

8.1.2.                Λειτουργία: Έκδοση δελτίου εισαγωγής (ΑΕ-Λ8-2)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ8-2-1                  

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας έκδοσης δελτίου

 

 

Ε-Λ8-2-2                  

Δυνατότητα επιλογής του είδους της αποθήκης (πχ από λίστα), οπότε και με την επιλογή του είδους εμφανίζονται αυτόματα ο κωδικός του, η μονάδα μέτρησης και ο κωδικός του αποθηκευτικού χώρου όπου φυλάσσετε.

 

 

Ε-Λ8-2-3                  

Αν υπάρχει αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς, με την εισαγωγή του κωδικού του αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς, αυτόματη εισαγωγή ποσότητας του εισαγόμενου είδους και απαγόρευση μετατροπής της από το χρήστη

 

ΑΠΟΘΗΚ.8

Ε-Λ8-2-4                  

Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς, μήνυμα υποχρεωτικής συμπλήρωσης του πεδίου της ποσότητας του εισαγόμενου είδους

 

 

Ε-Λ8-2-5                  

Ενημέρωση του μητρώου της αποθήκης για την εισαγωγή των ειδών

 

ΑΠΟΘΗΚ.11

Ε-Λ8-2-6                  

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ8-2-7                  

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 

8.1.3.                Λειτουργία: Έκδοση δελτίου εξαγωγής (ΑΕ-Λ8-3)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

Προδιαγραφή

Ε-Λ8-3-1                  

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας έκδοσης δελτίου

 

 

Ε-Λ8-3-2                  

Δυνατότητα επιλογής του είδους της αποθήκης (πχ από λίστα), οπότε και με την επιλογή του είδους εμφανίζονται αυτόματα ο κωδικός του, η μονάδα μέτρησης και ο κωδικός του αποθηκευτικού χώρου όπου φυλάσσετε.

 

 

Ε-Λ8-3-3                  

Μήνυμα υποχρεωτικής συμπλήρωσης του κέντρου κόστους ή του έργου όπου θα χρησιμοποιηθεί το είδος

 

 

Ε-Λ8-3-4                  

Μήνυμα υποχρεωτικής συμπλήρωσης του πεδίου της ποσότητας του εξαγόμενου είδους

 

 

Ε-Λ8-3-5                  

Ενημέρωση του μητρώου της αποθήκης για την εισαγωγή των ειδών

 

 

Ε-Λ8-3-6                  

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ8-3-7                  

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 

8.2.             Άντληση πληροφοριών, αναζητήσεις και εκτυπώσεις (ΑΕ-Λ8-4)

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Εκτυπώσεις

 

 

Ε-Λ8-4-1                  

Καρτέλα είδους αποθηκης

 

 

Ε-Λ8-4-2                  

Αναζητήσεις ειδών αποθήκης με διάφορους συνδυασμούς κριτηρίων (παρούσας χρήσης ή/ και της προηγούμενης)

 

 

Ε-Λ8-4-3                  

Δελτίο εισαγωγής

 

 

Ε-Λ8-4-4                  

Δελτίο εξαγωγής

 

 

Ε-Λ8-4-5                  

Ευρετήριο ειδών, είδη με εκκρεμή παραστατικά αγορών,  αγορές προμηθευτών ανά είδος, αγορές ειδών ανά προμηθευτή, ιστορικό κόστος ανά είδος (Αναζητήσεις στο Μητρώο αποθήκης)

 

ΑΠΟΘΗΚ .14

Ε-Λ8-4-6                  

Κατάσταση ισοζυγίου ειδών

 

ΑΠΟΘΗΚ.22

Ε-Λ8-4-7                  

Λογιστικές εγγραφές ανά περιόδους που αφορούν τα είδη της αποθήκης

 

 

Ε-Λ8-4-8                  

Μηνιαία κατάσταση βιβλίου αποθήκης

 

 

Ε-Λ8-4-9                  

Αναζητήσεις προμηθευτών

 

 

Ε-Λ8-4-10              

Ημερολόγιο πωλήσεων και τις καταστάσεις ελέγχου

 

ΑΠΟΘΗΚ .6

Ε-Λ8-4-11              

Υπολογισμοί ειδών ανά αποθηκευτικό χώρο (αξίες ανά αποθηκευτικό χώρο κλπ)

 

ΑΠΟΘΗΚ .20

Ε-Λ8-4-12              

Εκτυπώσεις ειδών ανά αποθηκευτικό χώρο αλλά και συγκεντρωτικά μέσα από την δομή δένδρου.(Ράφι, Σειρά, Ομάδα κλπ)

 

ΑΠΟΘΗΚ .21

Ε-Λ8-4-13              

Εκτύπωση Μηνιαίας κατάστασης βιβλίου αποθήκης (υπόδειγμα ΠΔ 315/99), μη κινηθέντων (είδη κινήσεων - αγορές Πωλήσεις)

 

ΑΠΟΘΗΚ .22

Ε-Λ8-4-14              

Έκθεση απογραφής της αποθήκης

 

 

Ε-Λ8-4-15              

Εκτύπωση βιβλίου αποθήκης στο τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις ή μία φορά στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού με την προϋπόθεση ότι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις εκτυπώνεται μηνιαία κατάσταση βιβλίου αποθήκης

 

 

 

 

9.                     Επιχειρησιακή Περιοχή ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

9.1.             Διαδικασία: Διαχείριση χρεογράφων (ΚΕ-Λ9) Ε

9.1.1.                Λειτουργία: Διαχείριση Μητρώου Χρεογράφων (δημιουργία, μετατροπή, διαγραφή) (ΑΕ-Λ9-1)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ9-1-1                  

Το μητρώο Χρεογράφων αποτελεί αναλυτικό καθολικό του λογαριασμού 18.00 και 34 και στο οποίο παρακολουθείται η κίνηση σε ποσότητες και αξίες των τίτλων πάγιας επενδύσεως του λογαριασμού 18 και των χρεογράφων του λογαριασμού 34.

 

ΧΡΕΟΓΡ.1

Ε-Λ9-1-2                  

Αυτόματος Υπολογισμός υπόλοιπου λήξης της χρήσεως κατά είδος τίτλου, ποσότητα, τιμή και αξία, αποτιμημένο σε τιμές ιστορικού κόστους.

 

ΧΡΕΟΓΡ.5

Ε-Λ9-1-3                  

Χρεόγραφα: Αυτόματος Υπολογισμός υπόλοιπου έναρξης της χρήσεως κατά είδος τίτλου ποσότητα τιμή και αξία, αποτιμημένο σε τιμές ιστορικού κόστους.

 

ΧΡΕΟΓΡ.2

Ε-Λ9-1-4                  

Δυνατότητα καταχώρησης προσθηκών ή μειώσεων χρήσεως κατά τρόπο απόκτησης, κατά είδος τίτλου, ποσότητα, τιμή και αξία με την διαχείριση των αντοίστοιχων παραστατικών αγοράς ή πώλησης χρεογράφων

 

ΧΡΕΟΓΡ.3  ΧΡΕΟΓΡ.4

Ε-Λ9-1-5                  

έλεγχος γενικών κριτηρίων μητρώων

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ9-1-6                  

έλεγχος γενικών κριτηρίων μητρώων

 

 

 

 

9.1.2.                Λειτουργία: Καταχώρηση παραστατικών αγοράς χρεογράφων (ΑΕ-Λ9-2)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ9-2-1                  

Εισαγωγή ημερομηνίας καταχώρησης του παραστατικού

 

 

Ε-Λ9-2-2                  

Υποχρεωτική συμπλήρωση ημερομηνίας έκδοσης του παραστατικού από τον αρχικό εκδότη του που πρέπει οπωσδήποτε να προηγείται ή να ταυτίζεται με την ημερομηνία καταχώρησης

 

 

Ε-Λ9-2-3                  

Υποχρεωτική καταχώρηση χρεογράφου με τα εξής στοιχεία: όνομα χρεογράφου, κωδικός λογαριασμού, τρόπος απόκτησης, τιμή αγοράς ανά τεμάχιο, ποσότητα τεμαχίων μονάδων, συνολικό πληρωτέο ποσό

 

ΧΡΕΟΓΡ.3

Ε-Λ9-2-4                  

Αυτόματος υπολογισμός του συνολικού πληρωτέου ποσού σε απενεργοποιημένο πεδίο (απαγόρευση μετατροπής του από το χρήστη)

 

 

Ε-Λ9-2-5                  

Κατά την εκτύπωση, αναγραφή του συνολικού πληρωτέου ποσού ολογράφως

 

 

Ε-Λ9-2-6                  

Αυτόματη ενημέρωση των αρμόδιων λογαριασμών γενικής λογιστικής: Χρέωση του 34.ΧΧ.ΧΧ και Πίστωση του 38.ΧΧ.ΧΧ, με το συνολικό πληρωτέο ποσό

 

 

Ε-Λ9-2-7                  

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ9-2-8                  

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 

9.1.3.                Λειτουργία: Έκδοση παραστατικών πώλησης χρεογράφων (ΑΕ-Λ9-3)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ9-3-1                  

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας έκδοσης του παραστατικού

 

 

Ε-Λ9-3-2                  

Υποχρεωτική καταχώρηση χρεογράφου με τα εξής στοιχεία: όνομα χρεογράφου, κωδικός λογαριασμού, τρόπο απόκτησης, τιμή πώλησης ανά τεμάχιο, ποσότητα τεμαχίων, συνολικό εισπρακτέο ποσό

 

ΧΡΕΟΓΡ.4

Ε-Λ9-3-3                  

Αυτόματος υπολογισμός του συνολικού εισπρακτέου ποσού σε απενεργοποιημένο πεδίο (απαγόρευση μετατροπής του από το χρήστη)

 

 

Ε-Λ9-3-4                  

Κατά την εκτύπωση, αναγραφή του συνολικού εισπρακτέου ποσού ολογράφως

 

 

Ε-Λ9-3-5                  

Αυτόματη ενημέρωση των αρμόδιων λογαριασμών γενικού καθολικού: Πίστωση του 34.ΧΧ.ΧΧ με την συνολική αξία των χρεογράφων, Χρέωση του 38.ΧΧ.ΧΧ με το συνολικό εισπρακτέο ποσό και Χρέωση του 64.12  (Ζημίες) ή Πίστωση του 76.04 (Κέρδη) με τα ποσά ζημίας ή κερδών αντίστοιχα

 

 

Ε-Λ9-3-6                  

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ9-3-7                  

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 

9.2.             Άντληση πληροφοριών, αναζητήσεις και εκτυπώσεις (ΑΕ-Λ9-4)

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Εκτυπώσεις

 

 

Ε-Λ9-4-1                  

Καρτέλες χρεογράφων

 

 

Ε-Λ9-4-2                  

Αναζητήσεις χρεογράφων με διάφορους συνδυασμούς κριτηρίων (παρούσας χρήσης ή/ και της προηγούμενης)

 

 

Ε-Λ9-4-3                  

Έκθεση απογραφής χρεογράφων

 

 

Ε-Λ9-4-4                  

Μηχανογραφημένα παραστατικά αγοράς, πώλησης χρεογράφων 

 

 

Ε-Λ9-4-5                  

Καταστάσεις συνολικής αξίας χρεογράφων, απόδοσης (κερδών ή ζημίας) από την πώλησή τους

 

 

 

 

10.               Επιχειρησιακή Περιοχή: ΕΣΟΔΑ

10.1.       Διαδικασία: Διαχείριση Μητρώου Υπόχρεων (ΚΕ-Λ10)

10.1.1.           Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου υπόχρεων (δημιουργία, μετατροπή, διαγραφή) (ΑΕ-Λ10-1)

       

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ10-1-1              

Χρήση του ΑΦΜ των υπόχρεων σαν μοναδικό κωδικό (με έλεγχο της ορθότητας του ΑΦΜ - με χρήση του σχετικού αλγόριθμου).

 

ΛΠΕΣΟΔ.7

Ε-Λ10-1-2              

Στο αρχείο των υπόχρεων θα έχουν πρόσβαση όλα τα υποσυστήματα των εσόδων, ώστε να υπάρχει μία και μοναδική καρτέλα για κάθε υπόχρεο

 

ΛΠΕΣΟΔ.7

Ε-Λ10-1-3              

Καταχώρηση υπόχρεου με τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία (ονοματεπώνυμο) υπόχρεου, στοιχεία επικοινωνίας, είδος υποχρέωσης, ημερομηνία, ΑΦΜ, δόσεις, προσαυξήσεις, ποσό υποχρέωσης, κωδικοί βεβαιωτικών καταλόγων στους οποίους ανήκει

 

 

Ε-Λ10-1-4              

Τα στοιχεία των τίτλων βεβαίωσης στους χρηματικούς καταλόγους θα είναι: υπόχρεος, κωδικός τίτλου βεβαίωσης, ημερομηνία άφιξης βεβαιωτικού σημειώματος, ποσό, ημερομηνία και κωδικός βεβαίωσης, ημερομηνία  έκδοσης απόδειξης γνωστοποίησης, αιτιολογία κλπ

 

 

Ε-Λ10-1-5              

Κάθε εγγραφή στους χρηματικούς  καταλόγους θα περιλαμβάνει ένδειξη προσφυγής (αν έχει γίνει δηλαδή προσφυγή εναντίων της) καθώς και πεδία για ημερομηνία κατάθεσης  της προσφυγής, παρατηρήσεις και αριθμό πρωτοκόλλου

 

ΛΠΕΣΟΔ.4

Ε-Λ10-1-6              

Πρόβλεψη για «τυφλό» κωδικό ΑΦΜ που θα δίνει την δυνατότητα, ανάλογα και με την παραμετροποίηση του προγράμματος, για είσπραξη εσόδων χωρίς καταχώρηση του υπόχρεου.

 

ΛΠΕΣΟΔ.7

Ε-Λ10-1-7              

Υποχρεωτική καταχώρηση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ του υπόχρεου (κωδικοποιημένη σε κλειστό πεδίο). 

 

ΛΠΕΣΟΔ.7

Ε-Λ10-1-8              

Ανάλογα με την παραμετροποίηση του συστήματος θα επιτρέπεται ή όχι η καταχώρηση υπόχρεων που δεν έχουν ΑΦΜ (ή που το ΑΦΜ τους δεν είναι γνωστό). Αν η παραμετροποίηση το επιτρέπει, καταχώρηση υπόχρεων για τους οποίους δεν υπάρχει ΑΦΜ, να δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης και συγχώνευσης συνωνυμιών (όχι αυτόματα, με αίτηση και ευθύνη του χρήστη) και επικουρικά με ΑΔΤ.

 

ΛΠΕΣΟΔ.7

Ε-Λ10-1-9              

Αναζήτηση βεβαιωθέντων Χρηματικών καταλόγων με πολλαπλά κριτήρια και εμφάνιση του συνολικού ποσού και των επιμέρους ποσών των εγγεγραμμένων σε αυτούς.

 

ΤΑΜΕΙΟ.30

Ε-Λ10-1-10          

Δυνατότητα για εύρεση, ταξινόμηση και εκτύπωση όλων των υπόχρεων  για τους οποίους δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία, ώστε να  μπορεί να γίνεται έγκαιρα αναζήτηση στοιχείων.

 

ΤΑΜΕΙΟ.29

Ε-Λ10-1-11          

έλεγχος γενικών κριτηρίων μητρώων

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ10-1-12          

Δυνατότητα αναζήτησης υπόχρεου με ΑΦΜ ή επωνυμία

 

ΛΠΕΣΟΔ.8

Ε-Λ10-1-13          

έλεγχος γενικών κριτηρίων μητρώων

 

 

 

10.2.       Διαδικασία: Βεβαίωση εσόδου (ΚΕ-Λ11)

10.2.1.           Λειτουργία: Διαχείριση βεβαιωτικών καταλόγων (υπηρεσία προσόδων) (ΑΕ-Λ11-1)

 

Κριτήρια Ελέγχου

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ11-1-1              

Αυτόματη εμφάνιση ημερομηνίας δημιουργίας (τρέχουσα) του καταλόγου σε κλειδωμένο πεδίο, η οποία δεν μπορεί να μετατραπεί από τον χρήστη.

 

 

Ε-Λ11-1-2              

Δυνατότητα απόδοσης μοναδικού κωδικού στον κατάλογο

 

 

Ε-Λ11-1-3              

Τα στοιχεία του βεβαιωτικού καταλόγου (ημερομηνία δημιουργίας και μοναδικός κωδικός) επαναλαμβάνονται αυτόματα για κάθε τίτλο βεβαίωσης, όπως και τα πεδία των κωδικών απόφασης βεβαίωσης και τροποποίησης

 

 

Ε-Λ11-1-4              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπόχρεου με την επιλογή του ονόματός του (κωδικούς, ονόματα, ΑΦΜ, κλπ). Αν ο υπόχρεος δεν υπάρχει στο σύστημα,  αυτόματη καταχώρησή του στο μητρώο υπόχρεων με την καταχώρηση των στοιχείων του

 

 

Ε-Λ11-1-5              

Για κάθε έσοδο, υποχρεωτική καταχώρηση στοιχείων του: κωδικός εσόδου, περιγραφή, οφειλόμενα ποσά

 

 

Ε-Λ11-1-6              

Αυτόματη εμφάνιση ημερομηνίας έκδοσης απόδειξης γνωστοποίησης κάθε τίτλου βεβαίωσης (όταν αυτή εκδοθεί μέσα από την αντίστοιχη λειτουργία) και αυτόματη εμφάνιση προθεσμίας προσφυγής για κάθε τίτλο βεβαίωσης (περίοδος 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης απόδειξης γνωστοποίησης).

 

 

Ε-Λ11-1-7              

Απαγόρευση βεβαίωσης των καταλόγων πριν την εκπνοή των νομίμων προθεσμιών για την άσκηση προσφυγής (σύγκριση με την τρέχουσα ημερομηνία) με κατάλληλο μήνυμα πάνω στο πεδίο / πλήκτρο βεβαίωσης.

 

 

Ε-Λ11-1-8              

Ύπαρξη πεδίου εμφάνισης κωδικού προσφυγής, το οποίο συμπληρώνεται αυτόματα όταν και αν ασκηθεί προσφυγή (από την αντίστοιχη λειτουργία) και κλειδώνει με τη λήξη της προθεσμίας προσφυγής

 

 

Ε-Λ11-1-9              

Στην περίπτωση που τίτλος βεβαίωσης εισπραχθεί Οίκοθεν, αυτόματη εξαίρεση του από τον βεβαιωτικό κατάλογο, ώστε να μην εκδοθεί για αυτό απόδειξη γνωστοποίησης

 

 

Ε-Λ11-1-10          

Με την καταχώρηση του κωδικού της απόφασης βεβαίωσης του καταλόγου, απενεργοποίηση/ κλείδωμα των πεδίων των τίτλων βεβαίωσης και απαγόρευση δημιουργίας νέου βεβαιωτικού σημειώματος

 

 

Ε-Λ11-1-11          

Με την βεβαίωση του κατάλογου, υπενθύμιση για την έκδοση των αποδείξεων γνωστοποίησης. Δυνατότητα για αυτόματη εκτύπωση ατομικών ειδοποιήσεων των εγγεγραμμένων στους χρηματικούς καταλόγους για τις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδοποίηση από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. (απόσπασμα Εγγραφής)

 

ΛΠΕΣΟΔ.3 

Ε

Ε-Λ11-1-12          

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας βεβαίωσης (υπογραφής) καταλόγων από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας και από το Δήμαρχο

 

Ε

Ε-Λ11-1-13          

Καταχώρηση ημερομηνίας βεβαίωσης καταλόγων από την Δημαρχιακή Επιτροπή, οπότε και βεβαιώνονται αυτόματα όλα τα σημειώματα του καταλόγου

 

Ε

Ε-Λ11-1-14          

Κάθε εγγραφή στους βεβαιωμένους χρηματικούς  καταλόγους θα περιλαμβάνει  και ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της υποχρέωσης ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση δόσεων αφ ενός και η επιβολή προσαυξήσεων για εκπρόθεσμη καταβολή αφ ετέρου.

 

ΛΠΕΣΟΔ.2

Ε-Λ11-1-15          

Διατήρηση των βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων σε προσωρινά αρχεία (με σύνδεση με το μητρώο υπόχρεων)  ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η διαχείρισή τους

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ11-1-16          

Δυνατότητα μετατροπής ή διαγραφής βεβαιωτικού σημειώματος από τον κατάλογο μόνο πριν την βεβαίωση του καταλόγου

 

 

Ε-Λ11-1-17          

Οι χρηματικοί κατάλογοι δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν μετά την βεβαίωσή τους παρά μόνο με επίσημη πράξη, η ημερομηνία έκδοσης και ο κωδικός της οποίας πρέπει να εισαχθούν στα αντίστοιχα πεδία, προκειμένου να ξεκλειδωθούν τα πεδία της φόρμας.

 

ΤΑΜΕΙΟ.17

 

 

 

Ε-Λ11-1-18          

Διαχείριση (δημιουργία, μεταβολές, διαγραφές) Χρηματικών Καταλόγων των οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία είδους εσόδου

 

ΛΠΕΣΟΔ.1

Ε-Λ11-1-19          

Αυτόματη υπόδειξη παραγραφών απαιτήσεων από  χρηματικούς καταλόγους λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία που κάθε οφειλή έγινε ληξιπρόθεσμη και κινδυνεύει να παραγραφεί με ερώτηση περιόδου από τον χρήστη. (Ο χρήστης δηλαδή θα πρέπει να πάρει την απάντηση στην ερώτηση: Ποίες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο παραγράφονται  κατά την διάρκεια των επόμενων 45 ημερών)

 

ΤΑΜΕΙΟ.6

 

 

10.2.2.           Λειτουργία: Έκδοση απόδειξης γνωστοποίησης (υπηρεσία προσόδων) (ΑΕ-Λ11-2)

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ11-2-1              

Εισαγωγή ημερομηνίας έκδοσης της απόδειξης γνωστοποίησης

 

 

Ε-Λ11-2-2              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπηρεσίας (υπηρεσία προσόδων) που αποστέλλει την ειδοποίηση

 

 

Ε-Λ11-2-3              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπόχρεου (παραλήπτη της ειδοποίησης) με την επιλογή του ονόματός του ή του κωδικού του.

 

 

Ε-Λ11-2-4              

Η ειδοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους λογαριασμούς εσόδου, τα στοιχεία των οποίων (ποσά, περιγραφή, αύξων αριθμός δόσης ημερομηνίες καταβολής) εμφανίζονται αυτόματα με την εισαγωγή του υπόχρεου ή των τίτλων βεβαίωσης

 

 

Ε-Λ11-2-5              

Για κάθε έσοδο πρέπει να περιγράφονται ρητά η προθεσμία καταβολής της υποχρέωσης καθώς και η ημερομηνία προθεσμίας προσφυγής

 

 

Ε-Λ11-2-6              

Αυτόματη ενημέρωση των βεβαιωτικών καταλόγων με την ημερομηνία γνωστοποίησης για κάθε τίτλο βεβαίωσης, για τον υπολογισμό της προθεσμίας προσφυγής (περίοδος 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης γνωστοποίησης)

 

 

Ε-Λ11-2-7              

Στην περίπτωση τίτλου βεβαίωσης που δεν έχει ακόμα βεβαιωθεί, ή έχει εισπραχθεί Οίκοθεν, απαγόρευση έκδοσης  για αυτό απόδειξης γνωστοποίησης

 

 

Ε-Λ11-2-8              

Εμφάνιση του κειμένου της ειδοποίησης με δυνατότητα επεξεργασίας ορισμένων μόνο σημείων του

 

 

Ε-Λ11-2-9              

Στην περίπτωση δυνατότητας δόσεων, εμφάνιση αύξοντα αριθμού τρέχουσας δόσης και συνολικού αριθμού δόσεων

 

 

Ε-Λ11-2-10          

Αυτόματος υπολογισμός του συνολικού εισπρακτέου ποσού

 

 

Ε-Λ11-2-11          

Κατά την εκτύπωση, αναγραφή του συνολικού ποσού ολογράφως

 

 

Ε-Λ11-2-12          

Δυνατότητα έκδοσης απόφασης καταλογισμού οφειλής (πχ επιβολή προστίμου)

 

ΛΠΕΣΟΔ.10

Ε-Λ11-2-13          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ11-2-14          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 

10.2.3.           Λειτουργία: Διαχείριση προσφυγών (φορολογική επιτροπή) (ΑΕ-Λ11-3)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ11-3-1              

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας κατάθεσης της προσφυγής

 

 

Ε-Λ11-3-2              

Καταχώρηση ημερομηνίας έκδοσης απόδειξης γνωστοποίησης

 

 

Ε-Λ11-3-3              

Με την εισαγωγή του κωδικού του αντίστοιχου βεβαιωτικού σημειώματος, η οποία είναι υποχρεωτική, αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπόχρεου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, κλπ) και υποχρέωσης (αριθμός λογαριασμού, ποσό, περιγραφή, αιτιολογία κλπ)

 

 

Ε-Λ11-3-4              

Σύστημα διαχείρισης προσφυγών που θα περιλαμβάνει καταχώρηση προσφυγής, αναζήτηση προσφυγής, εξέλιξη προσφυγών (μητρώο υπόχρεων)

 

ΛΠΕΣΟΔ.4

Ε-Λ11-3-5              

Αυτόματη ενημέρωση του αρμόδιου χρηματικού καταλόγου (μητρώο υπόχρεων)

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ11-3-6              

Απαγόρευση μεταβολής στοιχείων υπόχρεου

 

 

Ε-Λ11-3-7              

Ημερομηνία εκδίκασης της προσφυγής

 

 

Ε-Λ11-3-8              

Ανάλογα με την εξέλιξη της εκδίκασης, εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος συνέχισης της διαδικασίας

 

 

 

 

10.2.4.           Λειτουργία: Έκδοση αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων (ταμίας) (ΑΕ-Λ11-4)

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ11-4-1              

Εισαγωγή ημερομηνίας έκδοσης του αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων

 

 

Ε-Λ11-4-2              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπηρεσίας του δήμου (ταμείο) που εκδίδει το παραστατικό

 

 

Ε-Λ11-4-3              

Υποχρεωτική καταχώρηση (αν είναι δυνατόν αυτόματη εμφάνισή της) της ημερομηνίας λήξης της οφειλής.

 

 

Ε-Λ11-4-4              

Δυνατότητα επιλογής εάν πρόκειται για είσπραξη από Χρηματικούς Καταλόγους ή Οίκοθεν με επιλογή που γίνεται από το χρήστη

 

 

Ε-Λ11-4-5              

Υποχρεωτική εισαγωγή του κωδικού του προαπαιτούμενου παραστατικού, προκειμένου να γίνει η είσπραξη (βεβαιωτικό σημείωμα Χρηματικού Καταλόγου για κανονικό έσοδο ή διπλότυπο είσπραξης για οίκοθεν έσοδο). Χωρίς την εισαγωγή του κωδικού δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί το αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων

 

ΤΑΜΕΙΟ.4

Ε-Λ11-4-6              

Με την καταχώρηση του κωδικού του προαπαιτούμενου παραστατικού (τίτλου βεβαίωσης Χρηματικού Καταλόγου ή διπλότυπο είσπραξης για Οίκοθεν) δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης κοινών τους πεδίων (όνομα και κωδικός υπόχρεου, λογαριασμός εσόδου, αιτίας, πληρωτέου ποσού, ημερομηνίες καταβολής)

 

 

Ε-Λ11-4-7              

Στην περίπτωση καταχώρησης κωδικού τίτλου βεβαίωσης Χρηματικού Καταλόγου που δεν έχει βεβαιωθεί (ημερομηνιες βεβαίωσης) ή για το οποίο δεν έχει εκδοθεί απόδειξη γνωστοποίησης, απαγόρευση έκδοσης του αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων.

 

 

Ε-Λ11-4-8              

Παράλληλη ενημέρωση των αρμόδιων λογαριασμών γενικής λογιστικής (Χρέωση του 30.ΧΧ.ΧΧ. και πίστωση του 7Χ.ΧΧ.ΧΧ) με παράλληλη ενημέρωση του προϋπολογισμού, των λογαριασμών τάξεως (Χρέωση του 06.10.ΧΧ.ΧΧ. και πίστωση του 06.21.ΧΧ.ΧΧ)

 

ΤΑΜΕΙΟ.1

Ε-Λ11-4-9              

Στην περίπτωση τίτλου βεβαίωσης για το οποίο έχει ασκηθεί προσφυγή, εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος και αυτόματη εισαγωγή του 40% του ποσού της απαίτησης στο αντίστοιχο πεδίο

 

 

Ε-Λ11-4-10          

Αν υπάρχουν από τον ίδιο υπόχρεο περισσότερες από μία εισπράξεις (Οίκοθεν ή  Χρηματικού Καταλόγου), δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού εισπρακτέων κατά κωδικό εσόδου για όλες τις εισπράξεις που του αντιστοιχούν.

 

ΤΑΜΕΙΟ.2

Ε-Λ11-4-11          

Στην περίπτωση δυνατότητας δόσεων, εμφάνιση αύξοντα αριθμού τρέχουσας δόσης

 

 

Ε-Λ11-4-12          

Αυτόματος υπολογισμός συνολικού εισπρακτέου ποσού

 

 

Ε-Λ11-4-13          

κατά την εκτύπωση, αναγραφή του συνολικού ποσού ολογράφως

 

 

Ε-Λ11-4-14          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ11-4-15          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

10.2.5.           Λειτουργία: Έκδοση ατομικών ειδοποιήσεων (ταμίας) (ΑΕ-Λ11-5)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ11-5-1              

Εισαγωγή ημερομηνίας έκδοσης της ειδοποίησης

 

 

Ε-Λ11-5-2              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπηρεσίας (ταμείο) που εκδίδει την ειδοποίηση

 

 

Ε-Λ11-5-3              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπόχρεου ληξιπρόθεσμης οφειλής (παραλήπτη της ειδοποίησης) με την επιλογή του ονόματός του ή του κωδικού του.

 

 

Ε-Λ11-5-4              

Η ειδοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους λογαριασμούς εσόδου, τα στοιχεία των οποίων (ποσά, περιγραφή, χρηματικός κατάλογος στον οποίο αναφέρεται, αύξων αριθμός δόσης, ημερομηνίες λήξης της οφειλής) εμφανίζονται αυτόματα με την εισαγωγή του ονόματος του δικαιούχου

 

 

Ε-Λ11-5-5              

Για κάθε έσοδο πρέπει να περιγράφονται ρητά η προθεσμία καταβολής της υποχρέωσης καθώς και η πληροφορία για λήξη της προθεσμίας προσφυγής

 

 

Ε-Λ11-5-6              

Απαγόρευση έκδοσης ειδοποίησης αν δεν υπάρχει προηγουμένως αντίστοιχο αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων (υποχρεωτική εισαγωγή αντίστοιχου κωδικού)

 

 

Ε-Λ11-5-7              

Στην περίπτωση τίτλου βεβαίωσης που δεν έχει ακόμα βεβαιωθεί, ή έχει εισπραχθεί Οίκοθεν, απαγόρευση έκδοσης  ειδοποίησης για αυτό.

 

 

Ε-Λ11-5-8              

Δυνατότητα για κατάρτιση κατάστασης των εκτυπωθέντων ειδοποιητηρίων για χρήση πιστοποίησης της αποστολής. Το σύστημα θα τηρεί αρχείο όπου θα είναι αποθηκευμένη η ημερομηνία λήξης της οφειλής και η τελευταία ειδοποίηση που εστάλη την ημερομηνία

 

ΤΑΜΕΙΟ.28

Ε-Λ11-5-9              

Εμφάνιση του κειμένου της ειδοποίησης με δυνατότητα επεξεργασίας ορισμένων μόνο σημείων του

 

 

Ε-Λ11-5-10          

Στην περίπτωση δυνατότητας δόσεων, εμφάνιση αύξοντα αριθμού τρέχουσας δόσης

 

 

Ε-Λ11-5-11          

Αυτόματος υπολογισμός του συνολικού εισπρακτέου ποσού

 

 

Ε-Λ11-5-12          

Κατά την εκτύπωση, αναγραφή του συνολικού ποσού ολογράφως

 

 

Ε-Λ11-5-13          

Δυνατότητα έκδοσης απόφασης καταλογισμού οφειλής (πχ επιβολή προστίμου)

 

ΛΠΕΣΟΔ.10

Ε-Λ11-5-14          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ11-5-15          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 

10.3.       Διαδικασία: Είσπραξη εσόδου (ΚΕ-Λ12)

10.3.1.           Λειτουργία: Έκδοση γραμματίων παραλαβής (ταμίας) (ΑΕ-Λ12-1)

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ12-1-1              

Υποχρεωτική εισαγωγή ημερομηνίας έκδοσης του γραμματίου

 

 

Ε-Λ12-1-2              

Υποχρεωτική αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπηρεσίας δήμου

 

 

Ε-Λ12-1-3              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπόχρεου με την επιλογή του κωδικού ή του ονόματός του.

 

 

Ε-Λ12-1-4              

Υποχρεωτική καταχώρηση (με δυνατότητα επιλογής πχ από λίστα) στοιχείων εισπράκτορα (κωδικός και όνομα), ώστε να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα των εσόδων. (Διαχείριση πολλών εισπρακτόρων.)

 

ΤΑΜΕΙΟ.20

Ε-Λ12-1-5              

Υποχρεωτική καταχώρηση λογαριασμού εσόδου, αιτίας, εισπρακτέου ποσού

 

 

Ε-Λ12-1-6              

Αυτόματος υπολογισμός του συνολικού εισπρακτέου ποσού

 

 

Ε-Λ12-1-7              

Κατά την εκτύπωση, αναγραφή του συνολικού εισπρακτέου ποσού ολογράφως

 

 

Ε-Λ12-1-8              

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ12-1-9              

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 

10.3.2.           Λειτουργία: Έκδοση γραμματίων είσπραξης (λογιστήριο) (ΑΕ-Λ12-2)Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ12-2-1              

Υποχρεωτική εισαγωγή ημερομηνίας έκδοσης του γραμματίου

 

 

Ε-Λ12-2-2              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπηρεσίας δήμου

 

 

Ε-Λ12-2-3              

Απαγόρευση έκδοσης γραμμάτιου είσπραξης αν δεν εισαχθεί ο κωδικός των παραστατικών που προαπαιτούνται όπως αντίστοιχου γραμμάτιου παραλαβής, αντίστοιχου αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων για κάθε έσοδο του γραμματίου, παραστατικά επιχορηγήσεων κλπ

 

 

Ε-Λ12-2-4              

Δυνατότητα για καταχώρηση ενός ή περισσότερων εσόδων (και των κωδικών των προαπαιτούμενων παραστατικών που τους αντιστοιχούν) πάνω στο ίδιο γραμμάτιο είσπραξης

 

 

Ε-Λ12-2-5              

Με την καταχώρηση του κωδικού του αντίστοιχου γραμματίου παραλαβής για κάθε έσοδο, αυτόματη συμπλήρωση κοινών τους πεδίων (όνομα και κωδικός υπόχρεου, λογαριασμός εσόδου, αιτίας, πληρωτέου ποσού, στοιχεία εισπράκτορα, ημερομηνία είσπραξης)

 

 

Ε-Λ12-2-6              

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης είσπραξης οφειλής από Χρηματικό Κατάλογο (με έλεγχο της τρέχουσας ημερομηνίας σε σχέση με την ημερομηνία λήξης της οφειλής, όπως καταγράφεται στο αντίστοιχο αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων), αυτόματος υπολογισμός των προσαυξήσεων πάνω στο παραστατικό, σε πεδίο κλειδωμένο για τον χρήστη, με παράλληλη εμφάνιση μηνύματος στον χρήστη. Ο τρόπος του υπολογισμού των προσαυξήσεων θα καθορίζεται παραμετρικά κατά την διαδικασία παραμετροποίησης του συστήματος.

 

ΤΑΜΕΙΟ.3

Ε-Λ12-2-7              

Ενημέρωση των αρμόδιων λογαριασμών γενικής λογιστικής (Χρέωση του 38.ΧΧ.ΧΧ. και πίστωση του 30.ΧΧ.ΧΧ) με παράλληλη ενημέρωση του προϋπολογισμού, των λογαριασμών τάξεως (Χρέωση του 06.21.ΧΧ.ΧΧ. και πίστωση του 06.31.ΧΧ.ΧΧ)

 

 

Ε-Λ12-2-8              

Στην περίπτωση κρατήσεων - προασαυξήσεων ημερολογιακή ενημέρωση και του αντίστοιχου λογαριασμού για τις προασαυξήσεις

 

 

Ε-Λ12-2-9              

Έκδοση γραμματίων είσπραξης με  συγκέντρωση ανά κωδικό όλων των διπλότυπων είσπραξης του εισπράκτορα που αντιστοιχούν σε αυτόν. Δηλαδή δυνατότητα συγκεντρωτικού αποτελέσματος για κάθε κωδικό εσόδου.

 

ΤΑΜΕΙΟ.19

Ε-Λ12-2-10          

Αυτόματος υπολογισμός του συνολικού εισπρακτέου ποσού

 

 

Ε-Λ12-2-11          

Κατά την εκτύπωση, αναγραφή του συνολικού πληρωτέου ποσού ολογράφως

 

 

Ε-Λ12-2-12          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ12-2-13          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 

10.3.3.           Λειτουργία: Έκδοση απόδειξης είσπραξης κρατήσεων υπέρ τρίτων (λογιστήριο) (ΑΕ-Λ12-3)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ12-3-1              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπηρεσίας δήμου

 

 

Ε-Λ12-3-2              

Αυτοματοποιημένη και υποχρεωτική έκδοση στο τέλος της ημέρας συγκεντρωτικού γραμματίου είσπραξης κρατήσεων, ανά κατηγορία κρατήσεων, των ενταλμάτων πληρωμής που εκδόθηκαν στην διάρκεια της ημέρας ή εμφάνιση μηνύματος υπενθύμισης

 

ΤΑΜΕΙΟ.33

Ε-Λ12-3-3              

Αυτόματη εμφάνιση τρέχουσας ημερομηνίας

 

 

Ε-Λ12-3-4              

Αυτόματη συμπλήρωση του πεδίου με τους κωδικούς των ενταλμάτων πληρωμής, προπληρωμής, πάγιας προκαταβολής που εκδόθηκαν στην διάρκεια της ημέρας

 

 

Ε-Λ12-3-5              

Δυνατότητα για καταχώρηση όλων των κρατήσεων ανά κατηγορίας πάνω στο ίδιο γραμμάτιο είσπραξης. Ο κωδικός του εσόδου (κράτησης) και το όνομα καθώς και η άθροιση του συνολικού ποσού της συγκεκριμένης κράτησης από τα εντάλματα θα γίνονται αυτόματα για κάθε γραμμή στο παραστατικό, σε πεδίο κλειδωμένο για τον χρήστη.

 

ΤΑΜΕΙΟ.33

Ε-Λ12-3-6              

Παράλληλη ενημέρωση των αρμόδιων λογαριασμών γενικής λογιστικής (πίστωση του 54.09.14, για παράδειγμα, αν έχουμε εξόφληση τιμολογίου προμηθευτή) και προϋπολογισμού ως εξής: Χρέωση του 38.ΧΧ.ΧΧ06.10.162.9 και πίστωση του .ΧΧ.ΧΧ.,06.31.162.9 (οι κωδικοί αφορούν τιμολόγια προμηθευτών). Κατά την απόδοση των κρατήσεων ενημερώνονται οι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής και του Δημόσιου Λογιστικού ως εξής: Χρέωση του 02.31.ΧΧ.ΧΧ. Και411.9 και πίστωση του 02.10.411.9, και χρέωση του 54.09.14 και πίστωση του 38.ΧΧ.ΧΧ.

 

ΤΑΜΕΙΟ.19

Ε-Λ12-3-7              

Αυτόματος υπολογισμός του συνολικού εισπρακτέου ποσού

 

 

Ε-Λ12-3-8              

Κατά την εκτύπωση, αναγραφή του συνολικού πληρωτέου ποσού ολογράφως

 

 

Ε-Λ12-3-9              

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ12-3-10          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 

10.3.4.           Λειτουργία: Παραγραφή απαιτήσεων (λογιστήριο) (ΑΕ-Λ12-4)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ12-4-1              

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας παραγραφής

 

 

Ε-Λ12-4-2              

Αυτόματη προοδευτική απόδοση μοναδικού κωδικού στην διαδικασία παραγραφής

 

 

Ε-Λ12-4-3              

Υποχρεωτική καταχώρηση κωδικού της απόφασης ή του νόμου που αφορά στην παραγραφή

 

 

Ε-Λ12-4-4              

Καταχώριση αιτιολογίας παραγραφής μέχρι 1000 χαρακτήρες

 

 

Ε-Λ12-4-5              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπόχρεου με την επιλογή του ονόματός του.

 

 

Ε-Λ12-4-6              

Δυνατότητα αναζήτησης (με την καταχώριση του υπόχρεου τον οποίο αφορά η παραγραφή) και εμφάνισης όλων των υποχρεώσεων που τον αφορούν (αντικείμενο, ποσό και αιτιολογία για κάθε κίνηση παραγραφής)

 

 

Ε-Λ12-4-7              

Οι διαγραφές και οι παραγραφές από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους θα γίνονται με υποχρεωτική καταχώρηση της αντίστοιχης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου ή άλλης κατάλληλης νομιμοποίησης  ενώ η εφαρμογή θα τηρεί κατάσταση (log) με τις κινήσεις που διενέργησαν οι χρήστες. Τα στοιχεία που θα καταγράφονται θα περιλαμβάνουν χρήστη, ημερομηνία, ώρα, στοιχεία εγγραφής πριν, στοιχεία εγγραφής μετά. Οι πράξεις αυτές θα ενημερώνουν όλα τα λογιστικά συστήματα που επηρεάζονται.

 

ΤΑΜΕΙΟ.8

Ε-Λ12-4-8              

Με την εισαγωγή του κωδικού της προς παραγραφή απαίτησης (κωδικός εσόδου) αυτόματη εμφάνιση των στοιχείων της (απαίτηση, κωδικός παραστατικού, ποσό και αιτιολογία για κάθε κίνηση παραγραφής, κωδικός προσφυγής αν υπάρχει)

 

 

Ε-Λ12-4-9              

Αυτόματος υπολογισμός του ποσού της απαίτησης που παραγράφεται και κατά την εκτύπωση αναγραφή ολογράφως

 

 

Ε-Λ12-4-10          

Μετά την οριστικοποίηση των παραγραφών, ημερολογιακή ενημέρωση των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου που αφορά αυτή η ακύρωση (αποδέσμευση ποσών) ως εξής: Χρέωση του 7Χ.ΧΧ.ΧΧ. και πίστωση του 30.ΧΧ.ΧΧ, Χρέωση του 06.10.ΧΧ.ΧΧ. Και πίστωση του 06.21.ΧΧ.ΧΧ.

 

ΛΟΓΟΤΑ.15

Ε-Λ12-4-11          

Αρχειοθέτηση των παραγραφών απαιτήσεων

 

ΛΟΓΟΤΑ 14

Ε-Λ12-4-12          

Αυτόματη ενημέρωση χρηματικών καταλόγων για την  παραγραφών απαιτήσεων από αυτούς.

 

 

Ε-Λ12-4-13          

Αυτόματη ενημέρωση μητρώου υπόχρεων

 

 

Ε-Λ12-4-14          

Δυνατότητα ταυτόχρονης παραγραφής πολλών απαιτήσεων από τον ίδιο υπόχρεο στην ίδια φόρμα

 

 

Ε-Λ12-4-15          

Δυνατότητα παραγραφής απαιτήσεων από δικαίωση προσφυγής του υπόχρεου και υποχρεωτική καταχώρησηκαταχώρηση του αριθμού της προσφυγής

 

 

Ε-Λ12-4-16          

Μήνυμα σφάλματος αν δεν υπάρχει τρέχουσα απαίτηση από τον συγκεκριμένο υπόχρεο.

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ12-4-17          

Απαγόρευση αλλαγής κωδικού της παραγραφής απαιτήσεων

 

 

Ε-Λ12-4-18          

Απαγόρευση μεταβολής της ημερομηνίας έκδοσης

 

 

Ε-Λ12-4-19          

Δυνατότητα επέμβασης στα στοιχεία της παραγραφής  μόνο πριν την οριστικοποίηση της

 

 

Ε-Λ12-4-20          

Αυτόματη χρεοπίστωση των λογαριασμών γενικού καθολικού που σχετίζονται με αυτές τις μεταβολές (πριν την οριστικοποίησή τους) και του μητρώου υπόχρεων

 

 

Ε-Λ12-4-21          

Απαγόρευση μεταβολής, από την παρούσα φόρμα, των στοιχείων του υπόχρεου που αφορά η παραγραφή

 

 

Ε-Λ12-4-22          

Μετά την οριστικοποίησή της παραγραφής, εμφάνιση μηνύματος απαγόρευσης σε οποιαδήποτε απόπειρα μεταβολής της

 

 

Ε-Λ12-4-23          

Δυνατότητα ανάκτησης παραγραφής τρέχουσας ή προηγούμενης χρήσης με την εισαγωγή ενός ή συνδυασμού χαρακτηριστικών της όπως απόφαση παραγραφής, ημερομηνία, απαίτηση κλπ

 

 

 

 

10.4.       Διαδικασία: «Οίκοθεν βεβαίωση» με βάση βεβαιωτικό σημείωμα του Δήμου (ΚΕ-Λ13)

10.4.1.           Λειτουργία: Έκδοση υπηρεσιακού βεβαιωτικού σημειώματος (υπηρεσία προσόδων) (ΑΕ-Λ13-1)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ13-1-1              

Εισαγωγή ημερομηνίας έκδοσης του βεβαιωτικού σημειώματος

 

 

Ε-Λ13-1-2              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπηρεσίας του δήμου (υπηρεσία προσόδων) που συντάσσει την βεβαίωση

 

 

Ε-Λ13-1-3              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπόχρεου που εξόφλησε με την επιλογή του ονόματός του.

 

 

Ε-Λ13-1-4              

Δυνατότητα καταχώρησης λογαριασμού εσόδου (ονόματος και κωδικού), αιτίας, πληρωτέου ποσού

 

 

Ε-Λ13-1-5              

Αυτόματος υπολογισμός του συνολικού εισπρακτέου ποσού

 

 

Ε-Λ13-1-6              

Κατά την εκτύπωση, αναγραφή του συνολικού πληρωτέου ποσού ολογράφως

 

 

Ε-Λ13-1-7              

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ13-1-8              

Δυνατότητα ακυρωσης βεβαιωτικών σημειωμάτων που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εισπραχθεί

 

ΛΠΕΣΟΔ. 6

Ε-Λ13-1-9              

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 

10.4.2.           Λειτουργία: Έκδοση θεωρημένου διπλότυπου είσπραξης (ταμίας) (ΑΕ-Λ13-2)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ13-2-1              

Εισαγωγή ημερομηνίας έκδοσης του διπλότυπου είσπραξης

 

 

Ε-Λ13-2-2              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπηρεσίας που αποστέλλει την ειδοποίηση

 

 

Ε-Λ13-2-3              

Απαγόρευση έκδοσης διπλότυπου είσπραξης χωρίς ύπαρξη προηγούμενου αντίστοιχου ΥΒΣ

 

 

Ε-Λ13-2-4              

Δυνατότητα έκδοσης διπλότυπου για περισσότερο από έναν κωδικούς

 

ΤΑΜΕΙΟ.24

Ε-Λ13-2-5              

Με την καταχώρηση του κωδικού του ΥΒΣ που εξοφλήθηκε, δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των πεδίων που του αντιστοιχούν (όνομα και κωδικός υπόχρεου, λογαριασμών εσόδου, αιτίας, πληρωτέου ποσού)

 

 

Ε-Λ13-2-6              

Ενημέρωση της καρτέλας του οφειλέτη (μητρώου υπόχρεων).

 

ΤΑΜΕΙΟ.5

Ε-Λ13-2-7              

Δυνατότητα έκδοσης διπλότυπου είσπραξης που αφορά περισσότερα του ενός ΥΒΣ

 

 

Ε-Λ13-2-8              

Αυτόματη άθροιση χρεώσεων

 

 

Ε-Λ13-2-9              

Αυτόματος υπολογισμός ΦΠΑ (8% ή 18%) και άλλων κρατήσεων όπου απαιτείται

 

 

Ε-Λ13-2-10          

Αυτόματος υπολογισμός του συνολικού εισπρακτέου ποσού

 

 

Ε-Λ13-2-11          

Κατά την εκτύπωση, αναγραφή του συνολικού πληρωτέου ποσού ολογράφως

 

 

Ε-Λ13-2-12          

Ύπαρξη πλήκτρου για την αυτόματη έκδοση αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων

 

 

Ε-Λ13-2-13          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ13-2-14          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 

10.5.       Άντληση πληροφοριών, αναζητήσεις και εκτυπώσεις (ΑΕ-Λ13-3)

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Εκτυπώσεις

 

 

Ε-Λ13-3-1              

Εκτύπωση ημερολογίου και ισοζυγίου εσόδων

 

 

Ε-Λ13-3-2              

Ατομικές καρτέλες υπόχρεων

 

ΛΠΕΣΟΔ.9

Ε-Λ13-3-3              

Συγκεντρωτική κατάσταση υπόχρεων

 

 

Ε-Λ13-3-4              

Αναζητήσεις υπόχρεων με διάφορους συνδυασμούς κριτηρίων (παρούσας χρήσης ή/ και της προηγούμενης)

 

 

Ε-Λ13-3-5              

Καταστάσεις χρηματοδοτήσεων έργων

 

 

Ε-Λ13-3-6              

Βεβαιωμένοι χρηματικοί κατάλογοι

 

 

Ε-Λ13-3-7              

Βεβαιωτικοί κατάλογοι

 

 

Ε-Λ13-3-8              

Περιληπτική κατάσταση βεβαιωτικών καταλόγων

 

 

Ε-Λ13-3-9              

Αναζητήσεις στους βεβαιωτικούς κατάλογους (ανά ημερομηνία, ανά έσοδο, συνολικά..)

 

 

Ε-Λ13-3-10          

Πίνακας προσφυγών

 

 

Ε-Λ13-3-11          

Αναζητήσεις στον πίνακα προσφυγών (ανά ημερομηνία, ανά προσφυγή, συνολικά..)

 

 

Ε-Λ13-3-12          

Δυνατότητα κατάρτισης καταλόγων ανείσπραχτων υπολοίπων

 

 

Ε-Λ13-3-13          

Υπηρεσιακό βεβαιωτικό σημείωμα (Υ.Β.Σ.)

 

 

Ε-Λ13-3-14          

Απόδειξη γνωστοποίησης

 

 

Ε-Λ13-3-15          

Θεωρημένο διπλότυπο είσπραξης

 

 

Ε-Λ13-3-16          

Βεβαιωτική κατάσταση με βάση τα βεβαιωτικά σημειώματα

 

 

Ε-Λ13-3-17          

Τριπλότυπο αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων

 

 

Ε-Λ13-3-18          

Κωδικοί εσόδων ανά βεβαιωτικό τίτλο

 

ΤΑΜΕΙΟ.31

Ε-Λ13-3-19          

Εκτυπώσεις βεβαιωθέντων Χρηματικών καταλόγων με πολλαπλά κριτήρια και εμφάνιση του συνολικού ποσού και των επιμέρους ποσών των εγγεγραμμένων σε αυτούς, καθώς και αναλυτικές εκτυπώσεις βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα, ανά κωδικό εσόδου, ανά υπόχρεο κλπ

 

ΤΑΜΕΙΟ.30

Ε-Λ13-3-20          

Γραμμάτιο παραλαβής

 

 

Ε-Λ13-3-21          

Γραμμάτιο είσπραξης

 

 

Ε-Λ13-3-22          

Κατάσταση γραμμάτιων παραλαβής ανά ημερομηνία, ανά εισπράκτορα

 

 

Ε-Λ13-3-23          

Κατάσταση γραμματίων είπραξης

 

 

Ε-Λ13-3-24          

Κατάσταση εισπραχθέντων εσόδων.

 

ΤΑΜΕΙΟ.32

Ε-Λ13-3-25          

Βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών (εισπράξεις) με εμφάνιση στήλης κρατήσεων .

 

ΤΑΜΕΙΟ.18

Ε-Λ13-3-26          

Καθολικό εσόδων (βεβαιωμένα)

 

ΤΑΜΕΙΟ.14

Ε-Λ13-3-27          

Αναλυτική εκτύπωση ολόκληρου του Χρηματικού Καταλόγου ή αποσπάσματος με όλα τα στοιχεία που τηρούνται ή με επιλογή στοιχείων. Οι εκτυπώσεις αυτές θα περιλαμβάνουν και την αρμόδια Δ.Ο.Υ των υπόχρεων.

 

ΛΠΕΣΟΔ.5

Ε-Λ13-3-28          

Οίκοθεν Έσοδα: Εκτύπωση υπηρεσιακών βεβαιωτικών σημειωμάτων. Δυνατότητα εκτύπωσης κατάστασης όλων των Υπηρεσιακών Βεβαιωτικών Σημειωμάτων που  πληρώθηκαν στο ταμείο και αντιπαραβολή τους με όλα όσα εκδόθηκαν προκειμένου να  βρίσκονται εκείνα που δεν έχουν εισπραχθεί και να ακυρώνονται.

 

ΛΠΕΣΟΔ.6

Ε-Λ13-3-29          

Δυνατότητα για εκτύπωση ατομικών ειδοποιήσεων   εκείνων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και εκτύπωση γενικών και ειδικών προσκλήσεων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο καθώς και κατάστασης των εκτυπωθέντων ειδοποιητηρίων για χρήση πιστοποίησης της αποστολής.

 

ΤΑΜΕΙΟ.28

Ε-Λ13-3-30          

Εκτύπωση κατάστασης για τα υπηρεσιακά σημειώματα που παρέδωσε στο ταμείο με δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας.

 

ΤΑΜΕΙΟ.15

Ε-Λ13-3-31          

Εκτύπωση κατάστασης διπλοτύπων είσπραξης που παρέλαβε από εισπράκτορες ανά ημερομηνία και αριθμό διπλότυπου.

 

ΤΑΜΕΙΟ.16

Ε-Λ13-3-32          

 Κατάρτιση περιληπτικής κατάστασης αποδεικτικών παραλαβής εισπρακτέων εσόδων

 

 

Ε-Λ13-3-33          

 Αναζητήσεις στα αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων εσόδων (ανά ημερομηνία, ανά αποδεικτικό, συνολικά..)

 

 

 

 


11.               Επιχειρησιακή Περιοχή: ΕΞΟΔΑ

11.1.       Διαδικασία: Διαχείριση Μητρώων Εξόδων (ΚΕ-Λ14)

11.1.1.           Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου προμηθευτών (δημιουργία, μετατροπή, διαγραφή) (ΑΕ-Λ14-1)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ14-1-1              

Χρήση του ΑΦΜ των υπόχρεων προμηθευτών σαν μοναδικό κωδικό (με έλεγχο της ορθότητας του ΑΦΜ - με χρήση του σχετικού αλγόριθμου).

 

ΛΠΕΞΟΔ .1

 

 

Ε-Λ14-1-2              

Παρακολούθηση κινήσεων , υπολοίπων και καρτέλας προμηθευτή και δυνατότητα ελέγχου καρτέλας προμηθευτή σε περίπτωση που ένας προμηθευτής είναι και υπόχρεος. Η σύνδεση θα γίνεται με χρήση ΑΦΜ αλλά και δευτερευόντως με Ονοματεπώνυμο και ΑΔΤ.

 

ΛΠΕΞΟΔ.2

Ε-Λ14-1-3              

Καταχώρηση προμηθευτή με τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία προμηθευτή, στοιχεία επικοινωνίας, είδη προϊόντων, ημερομηνία, ΑΦΜ

 

ΛΠΕΞΟΔ.4

Ε-Λ14-1-4              

έλεγχος γενικών κριτηρίων μητρώων

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ14-1-5              

έλεγχος γενικών κριτηρίων μητρώων

 

 

 

 

11.1.2.           Λειτουργία: Διαχείριση μητρώου έργων  (δημιουργία, μετατροπή) (ΑΕ-Λ14-2)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ14-2-1              

Τα στοιχεία που πρέπει να κρατούνται είναι: 1) Κωδικός και Περιγραφή του έργου 2) Κωδικό γενικής λογιστικής 3) Ποσοστά που επιχορηγείται 4) Φορέα επιχορήγησης 5) Ποσά που έχουν ληφθεί ανά φορέα επιχορήγησης 6) Ποσά που έχουν δαπανηθεί ανά φορέα επιχορήγησης 7) κωδικούς Προϋπολογισμού 8) Ημερομηνία παραλαβής του έργου 9) ενταλματοποιηθέντα 10) Πληρωθέντα 11) Τρόπος εκτέλεσης (χρηματοδότητση ή ιδιοκατασκευή).

 

ΛΠΕΞΟΔ. 35

Ε-Λ14-2-2              

Διαχρονικότητα έργων, δηλαδή με μεταφορά των υπολοίπων των έργων στην νέα χρήση

 

 

Ε-Λ14-2-3              

έλεγχος γενικών κριτηρίων μητρώων

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ14-2-4              

Με την εισαγωγή της ημερομηνίας παραλαβής του έργου, εμφάνιση μηνύματος υπενθύμισης για την δημιουργία παγίου στο μητρώο παγίων σε σύνδεση με το μητρώο έργων.

 

Ε

Ε-Λ14-2-5              

Απαγόρευση διαγραφής έργου, οπότε δεν ισχύουν τα γενικά κριτήρια των μητρώων 12 και 13 (έλλειψη πλήκτρου διαγραφής)

 

 

Ε-Λ14-2-6              

Αυτόματη ενημέρωση προσδιορισμού κόστους των έργων μετά από οποιαδήποτε μεταβολή σε ποσότητες ή τιμές που τα αφορούν (μετά από απογραφή ή μέσω παραστατικών).

 

 

Ε-Λ14-2-7              

έλεγχος γενικών κριτηρίων μητρώων

 

 

 

 

11.2.       Διαδικασία: Ανάληψη δαπάνης (ΚΕ-Λ15)

11.2.1.           Λειτουργία: Σύνταξη Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης (αρμόδια υπηρεσία) (ΑΕ-Λ15-1)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ15-1-1              

Εισαγωγή ημερομηνίας σύνταξης της ΕΑΔ

 

 

Ε-Λ15-1-2              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπηρεσίας που εισηγείται τη δαπάνη

 

 

Ε-Λ15-1-3              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων δικαιούχου της δαπάνης με την επιλογή του ονόματός του.

 

 

Ε-Λ15-1-4              

Η ΕΑΔ θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά έναν ή περισσότερους κωδικούς εξόδου, το ποσό της δαπάνης, και την αιτιολογία για καθέναν από αυτούς.

 

ΛΠΕΞΟΔ .10

Ε-Λ15-1-5              

Στην περίπτωση της ύπαρξης περισσότερων του ενός εξόδου στην ΕΑΔ, αυτόματη άθροιση του συνολικού ποσού της δαπάνης σε κλειδωμένο πεδίο που δεν μπορεί να μεταβληθεί από τον χρήστη

 

 

Ε-Λ15-1-6              

Με την δημιουργία της ΕΑΔ, έλεγχος ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό και προστασία από υπέρβαση της πίστωσης αυτής με την εμφάνιση μηνύματος αδυναμίας διεξαγωγής της δαπάνης

 

ΛΠΕΞΟΔ .6

Ε-Λ15-1-7              

Πριν την έγκριση της δαπάνης, δυνατότητα προσωρινής δέσμευσης του ποσού της, ώστε να μην δεσμεύσουν και άλλες ΕΑΔ το ίδιο ποσό, χωρίς την πραγματοποίηση πραγματικών κινήσεων στον προϋπολογισμό. Δηλαδή φυλάσσεται προσωρινά η σχέση ποσό προϋπολογισμού – ποσό ΕΑΔ = υπόλοιπο προϋπολογισμού

 

 

Ε-Λ15-1-8              

Στην περίπτωση εμφάνισης ΕΑΔ, ενώ εκκρεμούν και άλλες, ώστε το άθροισμα τους να υπερβαίνει την διαθέσιμη πίστωση του προϋπολογισμού, εμφάνισης μηνύματος του συστήματος για την αδυναμία διεξαγωγής της τελευταίας. Δηλαδή αν  ΕΑΔ1+ΕΑΔ2<ΠΡΟΥΠ και ΕΑΔ1+ΕΑΔ2+ ΕΑΔ3>ΠΡΟΥΠ, η ΕΑΔ3 απορρίπτεται

 

 

Ε-Λ15-1-9              

Ημερομηνία έγκρισης της δαπάνης (ψήφισης – οριστικοποίησης της πίστωσης από το Δήμαρχο, ή το Δημοτικό Συμβούλιο και αντιδήμαρχο και τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου, από διευθυντή Δ.Υ και προϊστάμενους τμημάτων προϋπολογισμού και δαπανών)

 

 

Ε-Λ15-1-10          

Υποχρεωτική εισαγωγή αριθμού απόφασης έγκρισης δαπάνης και εμφάνιση μηνύματος επιβεβαίωσης πριν την οριστικοποίηση

 

ΛΠΕΞΟΔ. 7, 9

Ε-Λ15-1-11          

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας έγκρισης της δαπάνης από τη Δημαρχιακή Επιτροπή

 

 

Ε-Λ15-1-12          

Μετά την έγκριση, αν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση (όλο το ποσό του προϋπολογισμού ή μέρος του), δέσμευση και αφαίρεση από τον προϋπολογισμό του ποσού της δαπάνης ως εξής: Χρέωση του 02.21.ΧΧ.ΧΧ και Πίστωση του 02.10.ΧΧ.ΧΧ, με τα ποσά της δαπάνης

 

ΛΠΕΞΟΔ .12

Ε-Λ15-1-13          

Δυνατότητα έκδοσης ΕΑΔ και με αρνητικό πρόσημο στην δαπάνη, σε περίπτωση ακύρωσης ή μείωσης μίας προηγούμενης ΕΑΔ, ώστε να αποδεσμευτούν τα αντίστοιχα ποσά. Υποχρεωτική εισαγωγή του κωδικού της ΕΑΔ που ακυρώνεται ή μειώνεται. Με την οριστικοποίηση ενημερώνονται οι Λογαριασμοί Tάξεως.

 

ΛΠΕΞΟΔ.11

Ε-Λ15-1-14          

Μετά την έγκριση της ΕΑΔ, κλείδωμα των πεδίων των εξόδων και του αθροίσματος ώστε να μην μπορούν να τροποποιηθούν

 

 

Ε-Λ15-1-15          

Δυνατότητα μερικής ενταλματοποίησης ΕΑΔ, οπότε και το αρχικό ποσό του προϋπολογισμού που δεσμεύτηκε στην αρχή, μειώνεται σταδιακά με την έκδοση των αρμόδιων ενταλμάτων

 

ΛΠΕΞΟΔ.21

Ε-Λ15-1-16          

Δυνατότητα εισαγωγής ειδικών διατάξεων στις οποίες στηρίζεται η δαπάνη, αν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις

 

 

Ε-Λ15-1-17          

Εμφάνιση πάνω στο παραστατικό πληροφοριών του  προϋπολογισμού σε απενεργοποιημένο πεδίο που δεν μπορεί να μεταβληθεί από τον χρήστη: διαθέσιμη πίστωση πριν την δαπάνη, δεσμευμένο ποσό από την ΕΑΔ και αυτόματος υπολογισμός του υπολοίπου μετά την έγκριση της παρούσας δαπάνης

 

 

Ε-Λ15-1-18          

Κατά την εκτύπωση, αναγραφή του ποσού της Δαπάνης ολογράφως

 

 

Ε-Λ15-1-19          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ15-1-20          

Δυνατότητα μετατροπής των ποσών ή διαγραφής της δάπάνης μόνο πριν την έγκρισή της, πριν δηλαδή εισαχθούν οι ημερομηνίες έγκρισης και ο αριθμός απόφασης  και δεσμευθούν τα ποσά στον προυπολογισμό.

 

 

Ε-Λ15-1-21          

Απαγόρευση μετατροπής εγκεκριμένης δαπάνης

 

 

Ε-Λ15-1-22          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 

11.2.2.           Λειτουργία: Καταχώρηση παραστατικών δαπάνης όπως τιμολόγιο, δημαρχιακή απόφαση κλπ (λογιστήριο) (ΑΕ-Λ15-2)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ15-2-1              

Εισαγωγή ημερομηνίας καταχώρησης του παραστατικού

 

 

Ε-Λ15-2-2              

Υποχρεωτική συμπλήρωση ημερομηνίας έκδοσης του παραστατικού δαπάνης από τον αρχικό εκδότη του που πρέπει οπωσδήποτε να προηγείται ή να ταυτίζεται με την τρέχουσα ημερομηνία καταχώρησης

 

 

Ε-Λ15-2-3              

Κατά την καταχώρηση των τιμολογίων και λοιπών παραστατικών δαπάνης θα γίνεται υποχρεωτικά σύνδεσή τους με τις ΕΑΔ. Δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση παραστατικού για το οποίο δεν έχει προηγηθεί ΕΑΔ

 

ΛΠΕΞΟΔ.13

Ε-Λ15-2-4              

Δυνατότητα σύνδεσης παραστατικού δαπάνης με άλλα παραστατικά που ίσως το συνοδεύουν, μέσω κωδικών, για την αυτόματη εμφάνιση των στοιχείων του. Αυτά τα παραστατικά μπορεί να είναι αποδείξεις, εντάλματα προπληρωμής ή προκαταβολής κλπ

 

 

Ε-Λ15-2-5              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων προμηθευτή (δικαιούχου) με την επιλογή του ονόματός του.

 

 

Ε-Λ15-2-6              

Καταχώρηση ειδών με τα ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία, κωδικός και όνομα είδους, ποσότητα, αξία, ΦΠΑ, εκπτώσεις, τρόπος πληρωμής, τρόπος διακίνησης, αιτιολογία, χρόνος και ώρα αποστολής, καθώς και τυχόν επιβαρύνσεις

 

ΑΠΟΘΗΚ.5

Ε-Λ15-2-7              

Δυνατότητα έκδοσης παραστατικού με περισσότερες από μία γραμμές, δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης περισσοτέρων από ένός κωδικού εξόδων

 

ΛΠΕΞΟΔ.20

Ε-Λ15-2-8              

Αυτόματη άθροιση χρεώσεων

 

 

Ε-Λ15-2-9              

Αυτόματος υπολογισμός ΦΠΑ (8% ή 18%) και άλλων κρατήσεων όπου απαιτείται

 

 

Ε-Λ15-2-10          

Αυτόματος υπολογισμός του συνολικού πληρωτέου ποσού σε κλειδωμένο πεδίο που δεν μπορεί να μεταβληθεί από τον χρήστη

 

 

Ε-Λ15-2-11          

Κατά την εκτύπωση, αναγραφή του συνολικού πληρωτέου ποσού ολογράφως

 

 

Ε-Λ15-2-12          

Στην περίπτωση αγοράς είδους (πχ παγίου) που δεν έχει καταχωρηθεί στο αντίστοιχο μητρώο, εμφάνιση μηνύματος υποχρεωτικής καταχώρησής του στο μητρώο πριν την έκδοση του παραστατικού δαπάνης

 

 

Ε-Λ15-2-13          

Αυτόματη ημερολογιακή ενημέρωση των λογαριασμών της γενικής λογιστικής ως εξής: Χρέωση του 1Χ.ΧΧ.ΧΧ (ή οι 2, 5, 6, 81, 82) και Πίστωση του 5Χ.ΧΧ.ΧΧ (ή 45) με το συνολικό πληρωτέο ποσό της δαπάνης

 

 

Ε-Λ15-2-14          

Στην περίπτωση ύπαρξης αντίστοιχου δελτίου εισαγωγής (αν πρόκειται για είδος της αποθήκης),  δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης κοινών τους πεδίων με την εισαγωγή του κωδικού του σε κλειδωμένα πεδία που δεν μπορούν να μεταβληθούν από τον χρήστη

 

 

Ε-Λ15-2-15          

Με την λήψη ενός στοιχείου - παραστατικού δαπάνης- καταχωρούνται τα βασικά του στοιχεία και ενημερώνονται μέσα από μία ενιαία μηχανογραφική διαδικασία (ταυτόχρονα και σε πραγματικό χρόνο) : 1) Ο προμηθευτής 2) Το μητρώο παγίων (αν πρόκειται για πάγιο) 3) Το αρχείο των έργων (αν πρόκειται για έργο) 4) Τα έξοδα (άν πρόκειται για έξοδο) 5) Το αρχείο ειδών αποθήκης (αν πρόκειται για είδος που αφορά αποθήκη) 6) η γενική λογιστική 7) Η αναλυτική λογιστική όπου απαιτείται. Η καταχώρηση του παραστατικού γίνεται γραμμή - γραμμή με ταυτόχρονη καταχώρηση διαφορετικών κατηγοριών δαπάνης (πχ ένα παραστατικό που περιλαμβάνει  και πάγιο και υλικό και έξοδο)

 

ΛΠΕΞΟΔ.8

 

Ε-Λ15-2-16          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ15-2-17          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 

11.3.       Διαδικασία: Πληρωμή (ΚΕ-Λ16)

11.3.1.           Λειτουργία: Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (λογιστήριο) (ΑΕ-Λ16-1)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ16-1-1              

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας έκδοσης του εντάλματος που πρέπει να έπεται της ημερομηνίας καταχώρησης του παραστατικού δαπάνης στο οποίο αναφέρεται

 

 

Ε-Λ16-1-2              

Υποχρεωτική εισαγωγή κωδικού προαπαιτούμενης Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης ή Δημαρχιακής Απόφασης και απαγόρευση δημιουργίας εντάλματος αν αυτή δεν υπάρχει

 

ΛΠΕΞΟΔ 5,13

Ε-Λ16-1-3              

Δυνατότητα σύνδεσης εντάλματος με περισσότερες από μία Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης

 

ΛΠΕΞΟΔ.23

Ε-Λ16-1-4              

Υποχρεωτική εισαγωγή κωδικού αρμόδιου παραστατικού δαπάνης (πχ τιμολόγιο προμηθευτή ή γραμμάτιο είσπραξης κρατήσεων) και απαγόρευση δημιουργίας εντάλματος αν αυτό δεν υπάρχει

 

 

Ε-Λ16-1-5              

Δυνατότητα Δημιουργίας Ενταλμάτων με σύνδεση και λήψη στοιχείων από καταχωρημένα παραστατικά. Δηλαδή με την καταχώρηση των κωδικών των συνημμένων παραστατικών, αυτόματη συμπλήρωση στο ένταλμα των κοινών τους πεδίων: δικαιούχος, ΕΑΔ, αιτία πληρωμής, όνομα και κωδικός είδους εξόδου (λογαριασμός), πληρωτέο ποσό εξόδου. Τα πεδία αυτά είναι κλειδωμένα και δεν μπορούν να μεταβληθούν από τον χρήστη

 

ΛΠΕΞΟΔ.16

 

 

ΛΠΕΞΟΔ. 11 ΛΠΕΞΟΔ.23

Ε-Λ16-1-6              

Έκδοση εντάλματος με δυνατότητα καταχώρησης περισσοτέρων από ένα κωδικό. Δηλαδή να δέχεται περισσότερες από μία γραμμές όπως για παράδειγμα για τη μισθοδοσία. Τότε απαιτείται ΕΑΔ ή συνημμένο παραστατικό δαπάνης για κάθε κωδικό.

 

ΛΠΕΞΟΔ.20

Ε-Λ16-1-7              

Ο κωδικός του  πληρωτέου ποσού εξόδου εμφανίζεται αυτόματα αλλά μπορεί να μεταβληθεί από τον χρήστη, για την δυνατότητα έκδοσης περισσότερων του ενός ενταλμάτων πληρωμής για ένα παραστατικό δαπάνης

 

 

Ε-Λ16-1-8              

Στην περίπτωση σύνδεσης ενός παραστατικού δαπάνης με περισσότερα του ενός εντάλματα πληρωμής, το άθροισμα των πληρωτέων ποσών των ενταλμάτων ανά έξοδο δεν πρέπει να ξεπερνά το πληρωτέο ποσό του παραστατικού δαπάνης ανά έξοδο (Δυνατότητα μερικής ενταλματοποίησης παραστατικού)

 

ΛΠΕΞΟΔ.21

Ε-Λ16-1-9              

Αυτόματος υπολογισμός του συνολικού πληρωτέου ποσού σε κλειδωμένο πεδίο που δεν μπορεί να μεταβληθεί από τον χρήστη

 

 

Ε-Λ16-1-10          

Αυτόματος υπολογισμός ΦΠΑ, αξίας χαρτοσήμου και κρατήσεων (1%, 4% ή 8%) όπου απαιτείται, οπότε και υπολογίζεται αυτόματα το ποσό άνευ κρατήσεων για κάθε έξοδο

 

 

Ε-Λ16-1-11          

Κάθε ένταλμα θα είναι συνδεδεμένο με τυχόν εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις με σύνδεση με ειδικό βοηθητικό αρχείο όπου καταχωρούνται οι κρατήσεις ενταλμάτων, για την εναλλακτική δυνατότητα παρακολούθησης της απόδοσης των κρατήσεων - προϋπολογιστικά και εξωπροϋπολογιστικά

 

ΛΠΕΞΟΔ.22,  ΛΠΕΞΟΔ 23

ΤΑΜΕΙΟ.10

ΤΑΜΕΙΟ.33

Ε-Λ16-1-12          

Πληρωμές ενταλμάτων με δυνατότητα μερικής εξόφλησης όπου προβλέπεται (¨Αρθρο 31 παράγραφος  5 Β.Δ. 17.5/1959) με παράλληλη ενημέρωση της καρτέλας του δικαιούχου, του προϋπολογισμού, της γενικής λογιστικής και των λογαριασμών τάξεως.

 

ΤΑΜΕΙΟ.7  ΤΑΜΕΙΟ.26

Ε-Λ16-1-13          

Δυνατότητα καθορισμού ενός ή περισσοτέρων  Λογαριασμών  Εξόδων πληρωμής του εντάλματος

 

ΤΑΜΕΙΟ.11  ΛΠΕΞΟΔ.14

Ε-Λ16-1-14          

Με την οριστικοποίησηέκδοση του εντάλματος πληρωμής, αυτόματη ενημέρωση του προϋπολογισμού (αντίστοιχων λογαριασμών τάξεως) ως εξής: Χρέωση του 02.30.ΧΧ.ΧΧ και Πίστωση του 02.21.ΧΧ.ΧΧ, με τα ποσά της δαπάνης

 

 

 

 

ΛΠΕΞΟΔ.14

Ε-Λ16-1-15          

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας έγκρισης από τον προϊστάμενο του τμήματος δαπανών, τον διευθυντή οικονομικών, το ΔΣ, τον αντιδήμαρχο, το ελεγκτικό συνέδριο

 

 

Ε-Λ16-1-16          

Κατά την εκτύπωση, αναγραφή του συνολικού πληρωτέου ποσού ολογράφως

 

 

Ε-Λ16-1-17          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ16-1-18          

Δυνατότητα αυτόματης ακύρωσης εκκρεμών ενταλμάτων στο τέλος της χρήσης

 

ΛΠΕΞΟΔ.17

Ε-Λ16-1-19          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

                      

11.3.2.           Λειτουργία: Έκδοση Εντάλματος Προπληρωμής (λογιστήριο) (ΑΕ-Λ16-2)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ16-2-1              

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας έκδοσης του εντάλματος

 

 

Ε-Λ16-2-2              

Ισχύουν όλα τα κριτήρια της Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής εκτός του 3, μιας και λόγω προπληρωμής το αρμόδιο πληρωτέο τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά προσκομίζονται αργότερα

 

ΛΠΕΞΟΔ.15

Ε-Λ16-2-3              

Η δέσμευση και αφαίρεση από τον προϋπολογισμό του ποσού της δαπάνης γίνεται με αυτόματη χρεοπίστωση των αρμόδιων λογαριασμών: Χρέωση του 02.21.ΧΧ.ΧΧ και Πίστωση του 02.10.ΧΧΧ.Χ, Χρέωση του 02.29.ΧΧ.ΧΧ και Πίστωση του 02.21.ΧΧ.ΧΧ, και ακολούθως Χρέωση του 02.31.ΧΧ.ΧΧ και Πίστωση του 02.29.ΧΧ.ΧΧ με τα ποσά της δαπάνης.

 

 

Ε-Λ16-2-4              

Ενημερώνεται και το ταμείο (λογιστικό σχέδιο) μιας και γίνεται και η εκταμίευση, ως εξής Χρέωση του 35.10.ΧΧ.ΧΧ και Πίστωση του 38.ΧΧ.ΧΧ

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ16-2-5              

Επίσης ισχύουν όλα τα κριτήρια της διαχείρισης του Εντάλματος Πληρωμής

 

 

 

 

11.3.3.           Λειτουργία: Έκδοση Εντάλματος Πάγιας προκαταβολής (λογιστήριο) (ΑΕ-Λ16-3)

                                                                                                                         

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ16-3-1              

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας έκδοσης του εντάλματος

 

 

Ε-Λ16-3-2              

Ισχύουν όλα τα κριτήρια της Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής εκτός του 3, μιας και λόγω προκαταβολής το αρμόδιο πληρωτέο τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά προσκομίζονται αργότερα

 

ΛΠΕΞΟΔ.15

Ε-Λ16-3-3              

Αυτόματη εμφάνιση του αύξοντα αριθμού του εντάλματος πάγιας προκαταβολής (σε σχέση με το συνολικό αριθμό των αντίστοιχων ενταλμάτων).

 

 

Ε-Λ16-3-4              

Η δέσμευση και αφαίρεση από τον προϋπολογισμό του ποσού της δαπάνης γίνεται με αυτόματη χρεοπίστωση των λογαριασμών σον προϋπολογισμό: Χρέωση του 02.21.414.1 και Πίστωση του 02.10.414.1, Χρέωση του 02.30.414.1 και Πίστωση του 02.21.414.1, και ακολούθως Χρέωση του 02.31.414.1 και Πίστωση του 02.30.414.11 με τα ποσά της δαπάνης.

 

 

Ε-Λ16-3-5              

Ενημερώνεται και το ταμείο (λογιστικό σχέδιο, μιας και γίνεται και η εκταμίευση, ως εξής Χρέωση του 35.03.ΧΧ.ΧΧ και Πίστωση του 38.ΧΧ.ΧΧ

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ16-3-6              

Επίσης ισχύουν όλα τα κριτήρια της διαχείρισης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής

 

 

 

 

11.3.4.           Λειτουργία: Έγγραφη ειδοποίηση δικαιούχου (ταμίας) (ΑΕ-Λ16-4)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ16-4-1              

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας έκδοσης της ειδοποίησης

 

 

Ε-Λ16-4-2              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων υπηρεσίας που αποστέλλει την ειδοποίηση

 

 

Ε-Λ16-4-3              

Απαγόρευση έκδοσης έγγραφης ειδοποίησης δικαιούχου χωρίς ύπαρξη προηγούμενου παραστατικού δαπάνης   (τιμολογίου, εντάλματος πληρωμής, προπληρωμής ή πάγιας προκαταβολής, δημαρχιακή απόφαση κλπ)

 

 

Ε-Λ16-4-4              

Υποχρεωτική και αυτόματη εμφάνιση στοιχείων δικαιούχου (παραλήπτη της ειδοποίησης) με την επιλογή του κωδικού ή του ονόματός του

 

 

Ε-Λ16-4-5              

Η ειδοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους λογαριασμούς εξόδου, τα στοιχεία των οποίων (ποσά, περιγραφή, ημερομηνίες είσπραξης) εμφανίζονται αυτόματα με την εισαγωγή του κωδικού του αντίστοιχου τιμολογίου ή εντάλματος πληρωμής

 

 

Ε-Λ16-4-6              

Εμφάνιση του κειμένου της ειδοποίησης με δυνατότητα επεξεργασίας ορισμένων μόνο σημείων του

 

 

Ε-Λ16-4-7              

Στην περίπτωση δυνατότητας δόσεων, εμφάνιση αύξοντα αριθμού τρέχουσας δόσης

 

 

Ε-Λ16-4-8              

Αυτόματος υπολογισμός του συνολικού πληρωτέου ποσού σε απενεργοποιημένο πεδίο που δεν μπορεί να μεταβληθεί

 

 

Ε-Λ16-4-9              

Κατά την εκτύπωση, αναγραφή του συνολικού πληρωτέου ποσού ολογράφως

 

 

Ε-Λ16-4-10          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

Κατά τη διαχείριση των υφιστάμενων εγγραφών

 

 

Ε-Λ16-4-11          

έλεγχος γενικών κριτηρίων παραστατικών

 

 

 

 

11.3.5.           Λειτουργία: Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής (λογιστήριο ή ταμίας) (ΑΕ-Λ16-5)

 

Κριτήρια Ελέγχου

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ö

Σχετική

Προδιαγραφή

 

Κατά τη δημιουργία (εισαγωγή) νέων εγγραφών

 

 

Ε-Λ16-5-1              

Υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας έκδοσης της επιταγής που πρέπει να έπεται της ημερομηνίας έκδοσης του παραστατικού δαπάνης

 

 

Ε-Λ16-5-2