ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα Διοίκησης Εργου για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Συγκέντρωσης στοιχείων για την πορεία Εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος

Ι.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

Δήμος……………………………….

Νομός………………………..

 

 

 

 

 

 

 

Δομή οικονομικών υπηρεσιών:

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

 

α. Υπαρξη ταμειακής υπηρεσίας στον Δήμο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός υπηρετούντος προσωπικού:

 

 

 

 

Αριθμός ατόμων

 

 

 

Τακτικό

Εκτακτο

Σύνολο

 

 

α. Λογιστήριο

 

 

 

 

 

β. Προμήθειες και Αποθήκη

 

 

 

 

 

γ. Εσοδα

 

 

 

 

 

δ. Ταμειακή υπηρεσία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονομικά στοιχεία:

 

 

 

 

 

 

Αριθμός (σε εκατ. Δρχ.)

 

 

α. Υψος προϋπολογισμού 2000 συνολικά:

 

 

 

 

 

β. Υψος τακτικών εσόδων προϋπολογισμού 2000

 

 

 

 

 

γ. Τακτικά έσοδα απολογιστικά του 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες του Δήμου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Νομικά πρόσωπα του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ. ονομασία-αντικείμενο εργασίας):

 

 

 

 

 

 

α1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

α2. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

α3. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

α4. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

α5. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

β. Δημοτικές επιχειρήσεις (Ν.Π.Ι.Δ. ονομασία-αντικείμενο εργασίας):

 

 

 

 

 

 

β1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

β2. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

β3. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

β4. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

γ. Ειδικές οικονομικές δραστηριότητες του Δήμου, οι οποίες δεν εντάσσονται στις συνήθεις, ασκούνται από τον ίδιο και όχι από Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημοτικές επιχειρήσεις (π.χ. Μαρίνες, ζωολογικός κήπος, σφαγεία, camping κ.λ.π.)

 

 

 

 

 

 

γ1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

γ2. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

γ3. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

γ4. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

δ. Δραστηριότητες υπαγόμενες στον Φ.Π.Α. για τις οποίες ο Δήμος τηρεί βιβλία εσόδων-εξόδων θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (π.χ. σφαγεία)

 

 

 

 

 

 

δ1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

δ2. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

δ3. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

1.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

1.

Εχει οριστεί ομάδα ή υπεύθυνος υλοποίησης του έργου;

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν έχει & άλλα καθήκοντα

Εάν έχει γνώσεις λογιστικής

 

Ονοματεπώνυμο-Θέση Μελών της Ομάδας Εργου στον Δήμο:

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

α. ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ. ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ. ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε. ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στ. ……………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΓΝΩΣΕΙΣ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός

 

 

 

2.1

Αριθμός υπαλλήλων, που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με θέμα το Διπλογραφικό Σύστημα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Αριθμός υπαλλήλων αποφοίτων οικονομικών σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Αριθμός υπαλλήλων με εμπειρία τήρησης λογιστικών βιβλίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

3.1

Υπάρχει σύμβαση με Εξωτερικό Σύμβουλο - Λογιστή για την εφαρμογή του Διπλογραφικού;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

4.1

Εξοπλισμός

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

4.1.1

Εχει γίνει η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών;

 

 

 

 

 

 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ

ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ

 

4.1.2

Εάν όχι σε ποιά φάση βρίσκεται η διαδικασία προμήθειας;

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

4.1.3

Εχει γίνει η εγκατάστασή τους;

 

 

 

 

4.1.4

Εχουν τεθεί σε λειτουργία;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Οικονομική Διαχείριση

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

4.2.1

Εχει γίνει η προμήθεια του Λογισμικού για την οικονομική διαχείριση (Δημόσιο Λογιστικό);

 

 

 

 

4.2.2

Εχει γίνει η εγκατάσταση και παραμετροποίησή του;

 

 

 

 

4.2.3

Εχει γίνει εκπαίδευση στα προγράμματα του Δημόσιου Λογιστικού;

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4

Ποιες από τις παρακάτω εργασίες του Δημόσιου Λογιστικού εκτελούνται στο Νέο Περιβάλλον;

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

 

α. Καταχώρηση Προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

β. Καταχώρηση Τιμολογίων

 

 

 

 

 

γ. Εκδοση Ε.Α.Δ. (Εκθεση Ανάληψης Δαπάνης)

 

 

 

 

 

δ. Εκδοση Χ.Ε.Π. (Χρηματικό Ενταλμα)

 

 

 

 

 

ε. Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

στ. Καταχώρηση - Τριπλότυπου Βεβαίωσης

 

 

 

 

 

ζ. Καταχώρηση - Γραμματίου Είσπραξης

 

 

 

 

 

η. Καρτέλες οφειλετών

 

 

 

 

 

θ. Χρηματικοί Κατάλογοι

 

 

 

 

 

ι. Οίκοθεν έσοδα

 

 

 

 

 

ια. Απόδοση είσπραξης εσόδων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Διπλογραφικό

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

4.3.1

Εαν έχει γίνει η προμήθεια λογισμικού για διπλογραφικό;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2

Τα προγράμματα του Διπλογραφικού που έχετε προμηθευτεί περιλαμβάνουν:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

 

α. Γενική Λογιστική

 

 

 

 

 

β. Αναλυτική Λογιστική

 

 

 

 

 

γ. Μητρώο Παγίων

 

 

 

 

 

δ. Διαχείριση Αποθηκών

 

 

 

 

 

ε. Μισθοδοσία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAI/OXI

 

 

 

4.3.3

Εχει γίνει εκπαίδευση στα προγράμματα του Διπλογραφικού;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………….

 

 

…………………………………………………………………………………………….

 

 

…………………………………………………………………………………………….

 

 

…………………………………………………………………………………………….

 

 

…………………………………………………………………………………………….

 

 

…………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

5.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

 

α. Υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός

 

 

 

 

β. Αριθμός αποθηκευτικών χώρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ. Είναι στελεχωμένοι με αποθηκάριους;

 

 

 

 

 

δ. Τηρούνται καρτέλες υλικών;

 

 

 

 

 

ε. Εκδίδονται δελτία διακίνησης υλικών;

 

 

 

 

 

στ. Απογράφονται στο τέλος του έτους τα εναπομείνοντα υλικά;

 

 

 

 

 

ζ. Υπάρχει κωδικοποίηση των υλικών;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

 

α. Εχει γίνει αντιστοίχιση λογαριασμών διπλογραφικού με λογαριασμούς δημόσιου λογιστικού του προϋπολογισμού σας;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Εχει γίνει διαμόρφωση του συγκεκριμένου λογιστικού σχεδίου του Δήμου σας;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

7.1

Εχει οριστεί επιτροπή απογραφής από το Δημοτικό Συμβούλιο;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Ιδιότητα μέλους (αιρετός ή μη) - Αρμοδιότητα στον Δήμο:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ. ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ. ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε. ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στ. ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζ. …………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

7.3

Εχει γίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της απογραφής;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4

Εχουν παρθεί τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα απογραφής: (όπως έντυπα καταγραφής, ετικέττες ταυτοποίησης παγίου, κωδικολογία κ.λ.π.)

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

7.5

Εχουν καταγραφεί οι πηγές άντλησης στοιχείων για την απογραφή έναρξης;

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

 

α. Εχει κτηματολογηθεί ο Δήμος με το Εθνικό Κτηματολόγιο;

 

 

 

 

 

β. Υπάρχει βιβλίο περιουσίας;

 

 

 

 

 

γ. Υπάρχουν παλαιά αρχεία απογραφής;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

1. Γήπεδα - οικόπεδα - κτίρια,εγκαταστάσεις - αγροί - δάση κλπ.

 

 

 

 

 

 

μηδενικό

αρχικό

μεσαίο

τελικό

 

επίπεδο καταγραφής

 

 

 

 

 

επίπεδο αποτίμησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

 

 

 

 

 

 

μηδενικό

αρχικό

μεσαίο

τελικό

 

επίπεδο καταγραφής

 

 

 

 

 

επίπεδο αποτίμησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

 

 

 

 

 

 

μηδενικό

αρχικό

μεσαίο

τελικό

 

επίπεδο καταγραφής

 

 

 

 

 

επίπεδο αποτίμησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Εργα υπό εκτέλεση

 

 

 

 

 

 

μηδενικό

αρχικό

μεσαίο

τελικό

 

επίπεδο καταγραφής

 

 

 

 

 

επίπεδο αποτίμησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Κοινόχρηστα πάγια

 

 

 

 

 

 

μηδενικό

αρχικό

μεσαίο

τελικό

 

επίπεδο καταγραφής

 

 

 

 

 

επίπεδο αποτίμησης

 

 

 

 

9.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

9.1

Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες   χρηματοοικοινομικές απαιτήσεις

 

 

 

 

 

 

μηδενικό

αρχικό

μεσαίο

τελικό

 

Επίπεδο καταγραφής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Επιχ/σεων

 

 

 

 

Ο Δήμος συμμετέχει σε Διαδημοτικές Επιχειρήσεις;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

 Αποθέματα

 

 

 

 

 

 

μηδενικό

αρχικό

μεσαίο

τελικό

 

επίπεδο καταγραφής

 

 

 

 

 

επίπεδο αποτίμησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

 Απαιτήσεις

 

 

 

 

 

 

μηδενικό

αρχικό

μεσαίο

τελικό

 

επίπεδο καταγραφής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4

Χρηματικά διαθέσιμα (λογαριασμοί ταμείου-καταθέσεων)

 

 

 

 

 

 

μηδενικό

αρχικό

μεσαίο

τελικό

 

επίπεδο καταγραφής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

10.1

Κεφάλαιο

 

 

 

 

 

 

μηδενικό

αρχικό

μεσαίο

τελικό

 

Διαμόρφωση κεφαλαίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.1

Προμηθευτές

 

 

 

 

 

 

μηδενικό

αρχικό

μεσαίο

τελικό

 

Επίπεδο καταγραφής & αποτίμησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2

Τράπεζες

 

 

 

 

 

 

μηδενικό

αρχικό

μεσαίο

τελικό

 

επίπεδο καταγραφής & αποτίμησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.3

Υποχρεώσεις σε φόρους - τέλη -ασφαλιστικούς οργανισμούς

 

 

 

 

 

 

μηδενικό

αρχικό

μεσαίο

τελικό

 

επίπεδο καταγραφής & αποτίμησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.4

Πιστωτές διάφοροι

 

 

 

 

 

 

μηδενικό

αρχικό

μεσαίο

τελικό

 

επίπεδο καταγραφής & αποτίμησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

11.1

Υπάρχουν αμφισβητούμενα ακίνητα;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2

Εγινε εξέταση στοιχείων ακινήτων στο υποθηκοφυλακείο;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3

Ελήφθησαν βεβαιώσεις περί βαρών των ακινήτων;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΗΡΟΥΝ ΗΔΗ ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ)

 

 

ΜΗΝΑΣ

 

 

 

12.1

Μέχρι ποιο μήνα του έτους 2000 έχετε ενημερώσει με κινήσεις τη γενική λογιστική (γράψτε μήνα)

 

 

 

 

 

 

ΜΗΝΑΣ

 

 

 

12.2

Μέχρι ποιο μήνα μπορείτε να αποστείλλετε ισοζύγιο λογαριασμών γεν. Λογιστικής (γράψτε μήνα)

 

 

 

 

 

 

ΜΗΝΑΣ

 

 

 

12.3

Εαν έχει εκτυπωθεί θεωρημένο βιβλίο, μέχρι ποιο μήνα (γράψτε μήνα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

 

13.1

Η Ενημέρωση γίνεται αυτόματα μέσω της οικονομικής διαχείρισης;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

Γίνονται καταχωρήσεις με πληκτρολόγηση στην γενική λογιστική;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3

Εαν γίνεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο περιγράψτε τον:

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Στοιχεία Συντάκτη απάντησης ερωτηματολογίου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο:

………………………………………………..

 

Θέση στο Δήμο:

………………………………………………..

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας με ομάδα διπλογραφικού:

………………………………………………..

 

Fax:

………………………………………………..

 

E-mail:

………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε

 

 

 

Ο συντάξας

Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(υπογραφή)

(υπογραφή)