Συμπληρώστε τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Έτος Γέννησης, ή τα πεδία Ε.Ε.Α. και Επώνυμο.
Fill in the fields Last name, First name, Birth Year or the fields Special Voter's Number and Last name.
Ε.Ε.Α. (Special Voter's Number):  13 ψηφία (13 digits)
Επώνυμο (Last name):  Ολογράφως (Full Last name)
Όνομα (First name):  Τουλάχιστον 2 γράμματα (Minimum 2 characters)
Έτος Γέννησης (Birth Year):  4 αριθμοί (4 digits)
 
     
Τελευταία Ενημέρωση: 11/2/2014 (Περιλαμβάνει μεταβολές μέχρι: 31/12/2013)
Υπουργείο Εσωτερικών Κεντρική Σελίδα